Jak podłączyć dom do sieci gazowej?

Przyłączenie do sieci gazowej, czyli... Jak zostać odbiorcą paliwa gazowego?

Pośrednictwo PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w procesie przyłączenia do sieci gazowej poprzez sieć terenowych Biur Obsługi Klienta na terenie całego kraju zapewnia sprzedaż paliwa gazowego Klientom grupy przyłączeniowej B podgrupy I1 pod warunkiem istnienia technicznych i ekonomicznych możliwości dostarczania i odbioru paliwa gazowego.

Informacje ogólne

Proces przyłączenia do sieci gazowej dla Klientów w gospodarstwach domowych (konsumentów) przynależących do grupy przyłączeniowej A lub B podgrupa II2 przedstawiony jest w zakładce Podłącz Się > Klienci deklarujący odbiór w ilości powyżej 10 m3/h. Pośrednictwo w procesie przyłączeniowym dla tej grupy Klientów zapewniają Biura Obsługi Klientów Biznesowych w Regionach PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Działanie PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w procesie przyłączenia do sieci gazowej z upoważnienia Klienta ma na celu ułatwienie przeprowadzenia procesu przyłączenia do sieci gazowej.

 • Nasi pracownicy pomogą Państwu przy wypełnianiu wymaganych wniosków i udzielą rady.
 • Wypełnienie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej i złożenie go za pośrednictwem PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest gwarancją sprzedaży paliwa gazowego Klientom grupy przyłączeniowej  B podgrupy I oraz podstawą do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej ze spółką gazownictwa (jeśli zachodzi taka konieczność).

Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują przepisy:

 • ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.),
 • ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1059, z późn. zm.),
 • Taryfy dla paliw gazowych,
 • Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Klient powinien wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku, gdy zachodzi konieczność:

 • budowy / rozbudowy sieci gazowej tj. np. budowy nowego przyłącza gazowego. (np. Klient planuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego lub innego obiektu).
 • budowy lub rozbudowy instalacji gazowej (istnieje przyłącze gazowe), ( np. Klient planuje rozbudować istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe m.in.o gazowy kocioł, gazowy podgrzewacz wody, kuchenkę gazową lub inne odbiorniki paliwa gazowego.

1 Klienci deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego - np. na cele ogrzewania w domkach jednorodzinnych, lokalach mieszkalnych.

2 Klienci deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego albo większej niż 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego.

Dowiedz się więcej jak przebudować istniejące przyłącze gazowe

Krok Pierwszy

Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Wymagany wniosek:

 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą  przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h.

Do składanego Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy załączyć:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. (Warunek ten spełnia aktualna mapa sytuacyjna terenu do celów informacyjnych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek).1  Na powyższej mapie należy zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej lub kotłowni gazowej.
 • Upoważnienie dla PGNiG, którego celem jest wsparcie Klienta w procesie przyłaczenia do sieci gazowej poprzez złożenie wniosku u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, uzyskiwanie informacji dotyczących procesu przyłaczenia oraz odbioru dokumentów powstałych w przedmiotowych procesach.

Jeżeli wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dotyczy wydania warunków przyłączenia dla nowo budowanego przyłącza gazowego to należy w nim określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej tj. jednocześnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia lub w terminie późniejszym planowanego terminu rozpoczęcia poboru paliwa gazowego.

W przypadku, gdy wnioskodawca deklaruje chęć zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej powinien również dostarczyć:

 • pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa jest podpisywana przez osobę trzecią) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzona kopia - jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Klient nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości / obiektu / lokalu, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe może złożyć również wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, w którym zaznacza opcję zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Pracownicy Biur Obsługi Klienta są przygotowani, aby pomóc naszym Klientom wypełnić wniosek  o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla podmiotu deklarującego pobór paliwa gazowego w ilości do 10 m3/h.

Dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów jest gwarancją rozpatrzenia kompletnego wniosku przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego)

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klienta.

Wypełnić i złożyć wniosek może osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo, którego oryginał pozostaje w Biurze Osługi Klienta.

1Odbiorcy, którzy posiadają doprowadzone do budynku paliwo gazowe nie musza załączać mapy sytuacyjnej terenu do celów informacyjnych lub opiniodawczych.

Załącznik

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
 • Upoważnienie dla PGNiG - Załącznik do Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej

Krok Drugi

Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I1.

Dokument ten potwierdza istnienie technicznej możliwości przyłączenia potencjalnego Klienta do sieci gazowej.

 • W warunkach przyłączenia spółka gazownictwa określa okres ich ważności, nie krótszy niż 30 dni. W tym terminie należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodzi taka konieczność), a w przypadku budowy lub rozbudowy instalacji gazowej uzyskać stosowną decyzję o pozwoleniu na budowę i prowadzić inwestycję zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
 • Warunki przyłączenia do sieci gazowej informują m.in. o: miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci oraz ich parametrach technicznych, parametrach technicznych przyłącza do sieci dystrybucyjnej, minimalnym  i maksymalnym ciśnieniu dostarczania i odbioru paliwa gazowego, wymaganiach dotyczących układu pomiarowego oraz miejscu jego zainstalowania, mocy przyłączeniowej, miejscu rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego spółki gazownictwa i instalacji, urządzeń lub sieci podmiotu przyłączanego.
 • Jeżeli minie termin ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej, a Klient nie zawarł umowy o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodziła taka konieczność) lub nie uzyskał stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbudowę instalacji gazowej, to ponownie musi się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
 • Zmiana warunków przyłączenia możliwa jest tylko poprzez złożenie do spółki gazownictwa nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia. W przypadku zmiany uwarunkowań pracy systemu dystrybucyjnego spółka gazownictwa określa nowe warunki przyłączenia  bez konieczności złożenia przez podmiot przyłączany nowego wniosku o przyłączenie.
 • Warunki przyłączenia do sieci gazowej można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub otrzymać pocztą na wskazany adres do korespondencji.

Jeżeli spółka gazownictwa pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyda warunki przyłączenia do sieci gazowej, to dalszy etap procesu przyłączenia do sieci gazowej przedstawia się kolejno w Krokach 3,4,5,6 oraz 7.


W przypadku gdy spółka gazownictwa nie rozpatrzy pozytywnie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej oznacza to, że w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania przyłączenia do sieci gazowej (np. brak sieci gazowej w pobliżu). Odroczenie pozytywnej decyzji następuje np. do momentu pozyskania odpowiedniej liczby odbiorców paliwa gazowego.

 1 Klienci deklarujacy odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego albo do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego

Krok Trzeci

Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej jest konieczne w przypadku, gdy Klient we wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej wybrał opcję zawarcia umowy o przyłączenie w terminie późniejszym.

Wypełnienie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i jednoczesne złożenie go za pośrednictwem PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest gwarancją sprzedaży paliwa gazowego Klientom - podmiotom grupy przyłączeniowej B pogrupy I1 oraz podstawą do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej ze spółką gazownictwa (operatorem systemu dystrybucyjnego).

Wypełniony wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klienta.

Wymagany wniosek:

 • Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Do składanego Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej należy załączyć:

 1. Pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa jest podpisywana przez osobę trzecią)  - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzona kopia - jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego,
 2. Upoważnienie dla PGNiG, którego celem jest wsparcie Klienta w procesie przyłaczenia do sieci gazowej poprzez złożenie wniosku u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, uzyskiwanie informacji dotyczących procesu przyłaczenia oraz odbioru dokumentów powstałych w przedmiotowych procesach.

Dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów jest gwarancją rozpatrzenia kompletnego wniosku przez spółkę gazownictwa.

 

1 Klienci deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości do 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego albo do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego

Załącznik

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
 • Upoważnienie dla PGNiG - Załącznik do Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Krok Czwarty

Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu przez podmiot ubiegający się o przyłączenie wymagań określonych przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) w warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Umowa o przyłączenie stanowi dla spółki gazownictwa oraz dla przyłączanego podmiotu podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony na warunkach w niej określonych. 

Na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia lub wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego)  przygotowuje projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej o ile istnieją prawne, techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, wstępnie określone w wydanych warunkach przyłączenia do sieci gazowej.

Projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej Klient może odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub otrzymać pocztą na wskazany adres do korespondencji.

Klient podpisuje umowę o przyłączenie do sieci gazowej, w której spółka gazownictwa określa m.in.:

 • prawa i obowiązki stron, w tym przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliwa gazowego do podmiotu, moc przyłączeniową dla przyłączanego punktu wejścia lub wyjścia, ilość paliwa gazowego przeznaczonego do odbioru, okres obowiązywania umowy oraz warunki jej rozwiązania,
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, w tym za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, nie wywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w pkt. powyżej lub odstąpienie od umowy,
 • termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania techniczne dotyczące lokalizacji układu pomiarowego i jego parametrów, warunki udostępnienia nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia.

Krok Piąty

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

W celu zoptymalizowania procesu przyłączenia do sieci gazowej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. proponuje swoim Klientom zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego już na etapie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz na etapie realizacji budowy / rozbudowy instalacji gazowej.

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego gwarantuje Klientowi niezwłoczne uruchomienie dostarczania paliwa gazowego po zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) i po zakończeniu budowy / rozbudowy instalacji gazowej.

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego obowiązuje od momentu podpisania.
Dostarczanie paliwa gazowego i wyliczanie opłat za pobrane paliwo gazowe będzie następowało z dniem zainstalowania układu pomiarowego np. gazomierza.

Uwaga:  Klienci budujący instalację gazową w budynku, do którego doprowadzone jest paliwo gazowe lub rozbudowujący istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej zobowiązani są do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Dowiedz się więcej na temat zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

Krok Szósty

Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz realizacja budowy instalacji gazowej

Na tym etapie na bazie zawartej umowy strony realizują inwestycję:

 • Spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) przystępuje do realizacji procesu przyłączania do sieci gazowej zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci gazowej. Przyłączenie do sieci gazowej realizowane jest w terminie wynikającym z zapisów umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
 • Klient:
  • przygotowuje miejsce do zamontowania kurka głównego lub punktu gazowego (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej),

  • realizuje budowę instalacji gazowej (od miejsca rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego) łącznie z zamontowaniem odbiorników paliwa gazowego.

Do budowy / rozbudowy instalacji gazowej i zamontowania odbiorników gazowych niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę / przebudowę / rozbudowę instalacji gazowej.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje terenowy organ administracji publicznej.

Wykonanie instalacji gazowej może się rozpocząć po otrzymaniu  decyzji o pozwoleniu na budowę i trwać jednocześnie z procesem realizacji przyłączenia do sieci gazowej.

Wykonana instalacja gazowa powinna być zgodna z: zatwierdzonym projektem budowlanym instalacji gazowej, opinią kominiarską
(o ile jest potrzebna), wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej, zgodą zarządcy/właściciela nieruchomości (dot. budynków wielorodzinnych), decyzją o pozwoleniu na budowę / rozbudowę instalacji gazowej.

Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia te wydają uprawnione Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Krok Siódmy

Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego w terminie wskazanym w zawartej umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą do właściwego Biura Obsługi Klienta lub spółki gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) oświadczenia:

 • Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym

Po dostarczeniu tego dokumentu następuje montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym i  uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego).

Od tego momentu Klient może korzystać z paliwa gazowego zgodnie z zawartą wcześniej umową kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu przyłączenia do sieci gazowej, informacji udzielą pracownicy Biur Obsługi Klienta.

Załącznik

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Oświadczenie zgłoszenia o gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym

Załączniki

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
 • Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
 • Oświadczenie Zgłoszenie o gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym
 • Upoważnienie dla PGNiG - Załącznik do Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej