Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej PGNiG SA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna,
zwanej dalej Spółką, działa na podstawie:

a) obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),
b) Statutu Spółki,
c) uchwał  Walnego Zgromadzenia,
d) niniejszego Regulaminu. 

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu.

2. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać warunki określone w § 36 ust. 1 Statutu Spółki.

3. W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. W Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziewięciu członków trzech członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.

4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

§ 5

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
 
a) z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
b) na skutek rezygnacji,
c) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
d) w przypadku śmierci członka Rady,
e) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie do jednego miesiąca od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w każdym czasie, gdy wymaga tego interes Spółki, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. W takim przypadku posiedzenie zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien określać przyczyny zwołania Rady i zawierać proponowany porządek obrad.

§ 8

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może termin ten skrócić do dwóch dni, określając sposób przekazania zaproszenia.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, co powinno zostać potwierdzone dostępnymi środkami technicznymi.

3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.

4. O terminie posiedzenia Rady należy zawiadomić Zarząd Spółki.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne nawet bez zawiadomienia jeżeli są obecni wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii.

§ 9

1. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. W porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego w trybie § 7 ust. 3 należy uwzględnić treść wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu.

2. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem posiedzenia.

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.

2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe - wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

3. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej podpisują w imieniu Rady Nadzorczej pisma na zewnątrz.

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za" niż „przeciw" i „wstrzymujących się". W przypadku równości głosów oddanych „za" uchwałą Rady Nadzorczej i głosów „przeciw" lub „wstrzymujących się" decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 12

1. Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko (opinię, decyzję, wniosek itp.) wyłącznie w formie uchwał.

2. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:

a) numer, datę, tytuł,
b) podstawę prawną podjęcia uchwały,
c) treść uchwały,
d) termin wejścia w życie uchwały,
e) tryb głosowania (tajny-jawny),
f) wynik głosowania,
g) podpisy.
3. Uchwałę podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

2. Protokół posiedzenia powinien zawierać:

a) numer protokołu,

b) miejsce i datę posiedzenia,

c) stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał,

d) porządek obrad oraz jego przyjęcie przez Radę w głosowaniu,

e) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady,

f) treść podjętych uchwał,

g) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,

h) zdania odrębne,

i) podpisy członków Rady obecnych na posiedzeniu.

3. Protokół posiedzenia podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Przyjęcie protokołu następuje na kolejnym posiedzeniu Rady. Odmowa podpisania powinna zostać umotywowana na piśmie.

§ 14

1. Za prowadzenie Księgi protokołów oraz Księgi uchwał Rady Nadzorczej odpowiedzialny jest Sekretarz Rady.

2. Księga protokołów, Księga uchwał Rady Nadzorczej oraz inna dokumentacja Rady przechowywana jest w siedzibie Spółki, w miejscu uzgodnionym z Zarządem Spółki.

3. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo dostępu do Księgi protokołów i Księgi uchwał Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Członkowie Zarządu mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej.

2. Na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą zostać zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej także inne osoby.

3. Prezes Zarządu może zwrócić się z wnioskiem o zaproszenie prokurentów lub pełnomocników na poszczególne punkty porządku obrad. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący.

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 16

Rada Nadzorcza opiniuje wszelkie sprawy przedkładane przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.

§ 17

1. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności,
5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem systemu przesyłowego,
7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
9)  zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
10)  zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
11) zatwierdzanie uchwały Zarządu w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu,
12)  opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
13) opiniowanie informacji, o których mowa w § 23 ust. 2 Statutu Spółki,
14) opiniowanie wniosków, o których mowa w § 17 ust. 3 Statutu Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
1) nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości stanowiącej równowartość w złotych od 500.000 EURO do 2.000 000 EURO, z wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki,
2) zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości stanowiącej równowartość w złotych od 500.000 EURO do 1.000 000 EURO, z wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki,
3) zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki,
4) zawarcie umowy, o której mowa w art. 19b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z 2002 roku, ze zm.).

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów,
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
5) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu oraz w art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. nr 171 poz. 1397 z 2002 roku, tekst jedn. z późn. zm.),
6) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki za granicą,
7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek w przypadkach, w których zgoda na zajmowanie takich stanowisk jest wymagana w przepisach prawa,
8) udzielenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, której kapitał zakładowy nie przekracza równowartości w złotych polskich 1.000.000 EURO,
9) monitorowanie stanu zadłużenia Spółki,
10) opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli PGNiG S.A. do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
11) opiniowanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A.,
12) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych w sprawach zatwierdzenia rocznych planów finansowych tych spółek,
13) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych w sprawach zatwierdzenia wieloletnich strategicznych planów działalności tych spółek,
14) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych w sprawach:
a) zmiany statutu lub umowy spółki,
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
f) rozwiązania i likwidacji spółki,
15) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów, z zastrzeżeniem § 33 ust. 3 pkt 14 Statutu Spółki, w sprawach:
a) zmiany statutu lub umowy spółki,
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
f) rozwiązania i likwidacji spółki,
g) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki,
h) zobowiązania do dopłat,
i) emisji obligacji,

16) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość w złotych 100.000.000 EURO, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 Statutu Spółki.

4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 wymaga pisemnego uzasadnienia.

5. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 5) wymagają dla swojej ważności głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej, powołanego zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu.

6. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.

§ 19

1. Rada Nadzorcza ma prawo zasięgania opinii radców prawnych oraz powoływania odpowiednich ekspertów w celu zasięgnięcia opinii w  sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej.
2. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o zleceniu pracy ekspertowi nie zatrudnionemu w Spółce, Zarząd Spółki zawiera stosowną umowę z podmiotem wskazanym przez Radę.

§ 20

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo wnosić o zwołanie posiedzenia Zarządu przedstawiając Prezesowi Zarządu Spółki na piśmie przedmiot obrad.

2. Przewodniczący Rady ma prawo wnosić do Prezesa Zarządu Spółki o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku posiedzenia Zarządu.

3. Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej do oceny:

a) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania,

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,

c) propozycję podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy,

bez wezwania, w terminie umożliwiającym dokonanie przez Radę Nadzorczą oceny tych dokumentów przed przedstawieniem ich Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 21

Rada Nadzorcza lub członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych mają prawo kontrolować pełny zakres działalności Spółki a w szczególności:

a) badać wszystkie dokumenty Spółki,

b) żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,

c) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 22

Informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej przy pełnieniu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę służbową.

§ 23

1.Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

3. Delegowanie następuje każdorazowo uchwałą Rady określającą:

a) osobę (osoby) delegowaną,
b) szczegółowy zakres kontroli,
c) czas kontroli,
d) termin złożenia sprawozdania z kontroli Radzie Nadzorczej.

4. Członkowie Rady oddelegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, otrzymują osobne wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

5. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych mają prawo bez specjalnego zaproszenia uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

§ 24

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem ust.2.

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 26

1. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

2. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

3. Obsługę kancelaryjną, formalno-prawną oraz techniczno-organizacyjną Rady Nadzorczej zapewnia jednostka organizacyjna zajmująca się obsługą władz Spółki.