INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DEFINICJE

Administrator: PGNiG SA z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000059492, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 778 314 857 zł (wpłaconym w całości), NIP 5250008028.

Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z prowadzona przez niego działalnością np. osoba udająca się do stref ograniczonego dostępu w lokalizacjach Administratora, osoba, z którą Administratora wiąże kontrakt umowny lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

Użytkownik: każda osoba, która dokonała rejestracji w systemie SAP SuccessFactors Recruiting Management oraz korzysta z jego funkcjonalności.

SuccessFactors - pod tym pojęciem rozumiemy system SAP SuccessFactors Recruiting Management.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224.

Kontakt z PGNiG w sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail rekrutacja@pgnig.pl lub pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – obsługa konta w systemie SuccessFactors

W związku z udostępnieniem możliwości rejestracji konta w systemie SuccessFactors PGNiG zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO.

Dane osobowe podane podczas rejestracji konta będą przetwarzane:

1) w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi polegającej na udostępnieniu konta oraz wyszukiwarki ofert pracy, na zasadach opisanych w regulaminie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG jakim jest ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Aktualne procesy rekrutacyjne

Administrator danych przetwarza dane osobowe podane przez kandydatów do pracy (np. w CV lub liście motywacyjnym) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy, w tym art. 22[1] Kodeksu Pracy, a w przypadku rekrutacji na stanowiska oferowane na podstawie umowy cywilnoprawnej – jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania takiej umowy. Podanie danych w szerszym zakresie jest dobrowolne.

Jeśli w wysłanej aplikacji albo w trakcie procesu rekrutacyjnego kandydat ujawni także inne dane, niewymagane przez PGNiG, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przy czym taką zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. Dane kandydata do pracy będą przetwarzane wyłącznie w ramach procesów rekrutacyjnych, na które kandydat samodzielnie zaaplikował.

Dane osobowe są przetwarzane:

1) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy); a w przypadku rekrutacji na stanowisko oferowane na podstawie umowy cywilnoprawnej – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG jakim jest ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rekrutacja w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych

W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane w ramach wszelkich procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PGNiG aktualnie oraz w przyszłości, w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda (art. 6 lit. a RODO). Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – obsługa konta w systemie SuccessFactors

Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługa konta w systemie SuccessFactors będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w systemie. W przypadku braku aktywności na koncie dane będą przetwarzane przez 3 lat od dnia ostatniego logowania w systemie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG. W przypadku braku akceptacji klauzuli dotyczącej polityki prywatności dane zostaną zanonimizowane po upływie 3 miesięcy. Natomiast w przypadku usunięcia konta Użytkownika dane zostaną automatycznie zanonimizowane.

Rekrutacja w ramach aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji

W zakresie w jakim dane przetwarzane są w związku z prowadzeniem aktualnego procesu rekrutacyjnego przez PGNiG dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, na który kandydat samodzielnie aplikował i wyboru kandydata lub kandydatów przez PGNiG. Informacja o udziale w danej rekrutacji będzie dostępna dla Użytkownika jeszcze przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Rekrutacja w ramach przyszłych procesów rekrutacji

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PGNiG, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata.

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za świadczenie usług IT, obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, agencjom rekrutacyjnym.

PGNiG zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, można ją wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Więcej informacji o prawach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności PGNiG dostępnej tutaj http://pgnig.pl/polityka-prywatnosci