FAQ

Z czego wynika obowiązek utrzymywania obowiązkowego zapasu gazu?

Obowiązek utrzymywania zapasu obowiązkowego gazu ziemnego wynika z Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

 

W jaki sposób mogę wywiązać się z obowiązku utrzymywania zapasu gazu?

Podmiot, który jest zobowiązany do utrzymywania zapasu obowiązkowego gazu może zakupić usługi magazynowania we własnym zakresie u krajowego lub zagranicznego operatora systemu magazynowania i na bazie zarezerwowanych zdolności magazynowych utworzyć zapas. W przypadku utrzymywania zapasu poza granicami kraju dodatkowo konieczne jest zapewnienie mocy przesyłowych, zabezpieczających transport gazu do krajowego systemu przesyłowego. Alternatywną formą realizacji obowiązku jest zlecenie utrzymywania zapasu obowiązkowego innemu podmiotowi, w Polsce lub poza granicami kraju. Usługa utrzymywania zapasu obowiązkowego na rzecz innego podmiotu, nazywana jest usługą biletową.

 

Jakie są korzyści wynikające z korzystania z usługi biletowej oferowanej przez PGNiG?

Zawarcie umowy o świadczenie usługi biletowej z PGNiG zapewnia wypełnienie obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego gazu ziemnego zgodnie z krajowymi regulacjami.

Oferta PGNiG jest konkurencyjna w porównaniu do innych rozwiązań funkcjonujących na rynku:

  • Usługa jest dopasowana do potrzeb Klienta w zakresie wielkości zapasu obowiązkowego, który zamierza zmagazynować.
  • Usługa biletowa świadczona jest w sposób elastyczny w zakresie okresu jej trwania. Okres świadczonej przez PGNiG usługi obejmuje 1 rok gazowy (z możliwością przedłużenia do 3 lat gazowych) i jest spójny z okresem, w którym należy utrzymywać zapas obowiązkowy (1 października – 30 września).
  • Nie ma obowiązku zawarcia przez Klienta umów o świadczenie usług magazynowania z operatorem systemu magazynowania, które są niezbędne do zatłoczenia, utrzymywania, jak również odbioru zapasu obowiązkowego.
  • Oferowana usługa jest kompleksowa, realizowana w modelu „one stop shop” – zależnie od decyzji Klienta, w ramach udzielonego pełnomocnictwa wszystkie obowiązki informacyjne wobec ministra właściwego ds. energii, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Gas Storage Poland (Operatora Systemu Magazynowania) czy OGP Gaz-System (Operatora Systemu Przesyłowego) mogą być realizowane w ramach usługi.

 

Na jaki okres można podpisać umowę?

PGNiG oferuje świadczenie usługi biletowej przez okres 1 roku gazowego, 2 lub 3 lat gazowych. Okres zawartej umowy jest spójny z okresem, w którym należy utrzymywać zapas obowiązkowy, tj. od 1 października do 30 września.

 

Czy istnieją minimalne/maksymalne wielkości gazu, które można zlecić w ramach świadczenia usługi biletowej do magazynowania?

Wielkość świadczonej usługi biletowej dostosowana jest przez PGNiG do potrzeb Klienta. Ewentualne ograniczenia mogą wynikać z dostępności infrastruktury magazynowej i przesyłowej.

 

Jak można zapoznać się z warunkami świadczenia usługi biletowej?

Wzór Umowy o świadczenie usługi biletowej znajduje się na stronie www.pgnig.pl/co-to-jest-usluga-biletowa, natomiast kalkulator kosztu usługi zamieszczony został pod linkiem www.pgnig.pl/kalkulator-uslugi-biletowej.

 

Od czego zależy koszt usługi biletowej?

Koszt usługi biletowej zależy od szeregu czynników, w tym przede wszystkim od wybranej opcji świadczonej usługi oraz od długości jej trwania. Stawki za usługę są rynkowe i konkurencyjne w porównaniu do usług oferowanych przez operatora systemu magazynowania.

 

Po jakiej cenie Klient może zakupić gaz ziemny w opcji świadczenia usługi biletowej „Zapas na gazie Zlecającego”?

Cena sprzedaży gazu ziemnego odpowiada cenom rynkowym z okresu zatłoczenia lub/i ewentualnego odtworzenia zapasu. Szczegóły kalkulacji ceny sprzedaży przedstawione będą indywidualnie w ofercie.

 

Jeśli decyduję się na skorzystanie z oferty PGNiG w zakresie świadczenia usługi biletowej, jakie obowiązki muszę zrealizować?

Klient zobowiązany jest do samodzielnej kalkulacji wielkości zapasu obowiązkowego oraz przedłożenia ustalonej wielkości Prezesowi URE w celu jej weryfikacji. Po otrzymaniu decyzji Prezesa URE w tej sprawie, Klient zobowiązany jest do przekazania jej PGNiG.

Klient może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go przed ministrem właściwym ds. energii, URE, Gas Storage Poland (OSM) oraz OSP w zakresie realizacji umowy o świadczenie usługi biletowej.

Podmioty, które dotychczas nie współpracowały z PGNiG, są zobowiązane do przedstawienia dodatkowo podstawowych danych o firmie, w celu weryfikacji kontrahenta oraz oceny jego wiarygodności kredytowej. Jest to standardowa procedura postępowania dotycząca nowych Klientów stosowana w PGNiG.

Klient może zostać zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia płatności wynikających z tytułu zawartej umowy.

 

Czy po zawarciu umowy z PGNiG muszę kontaktować się z Urzędem Regulacji Energetyki, czy Operatorem Systemu Przesyłowego w zakresie realizacji umowy?

W ramach świadczonej przez PGNiG usługi Klient może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go przed ministrem właściwym ds. energii, URE, Gas Storage Poland (OSM) oraz OSP w zakresie realizacji umowy o świadczenie usługi biletowej. Usługa biletowa może być zatem świadczona w modelu „one stop shop”. Klient zobowiązany jest w tym modelu jedynie do uzyskania decyzji Prezesa URE akceptującej wielkość ustalonego zapasu obowiązkowego.

 

Jak wyliczana jest wielkość zapasu obowiązkowego?

Zgodnie z Ustawą o zapasach wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego musi odpowiadać co najmniej 30-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi tego gazu ustalonemu na podstawie wielkości dokonanego przywozu, w okresie od dnia 1 kwietnia roku poprzedzającego do dnia 31 marca roku bieżącego.

 

Czy gaz LNG również jest objęty obowiązkiem utrzymywania zapasu obowiązkowego?

Tak, gaz LNG jest również objęty obowiązkiem ustawowym, ponieważ gaz LNG jest gazem ziemnym w rozumieniu Ustawy o zapasach. W wypadku korzystania z terminalu LNG obowiązek utrzymywania zapasu dotyczy podmiotu, który korzysta z usług regazyfikacji lub przeładunku i którego zregazyfikowany gaz wprowadzany jest do sieci przesyłowej lub przeładowywany na inne środki transportu.

 

W jakich sytuacjach uruchamiany jest zapas obowiązkowy gazu?

Zgodnie z Ustawą o zapasach, zapasem obowiązkowym dysponuje minister właściwy ds. energii. Uruchomienie zapasu przez operatora systemu przesyłowego następuje po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. energii, w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego, wystąpienia nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia sieci, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego lub wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego.

 

W jaki sposób mogę otrzymać gaz po zakończeniu umowy biletowej?

W zależności od wariantu wybranego przez Klienta, po zakończeniu obowiązywania umowy świadczenia usługi biletowej, gaz który stanowił uprzednio zapas obowiązkowy może zostać wydany Klientowi w punkcie OTC, jak również będzie możliwe odkupienie tego gazu przez PGNiG.