Odpowiedzialny Biznes

Spółki i Oddziały Grupy Kapitałowej PGNiG od lat prowadzą liczne działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju zarówno, jeśli chodzi o rynek, jak i miejsce pracy, społeczności lokalne czy środowisko naturalne.

Czym jest CSR?

Tak jak działania Ignacego Łukasiewicza, wyprzedzające w istocie zobowiązania i regulacje prawne, obecnie - społeczna odpowiedzialność biznesu - czyli CSR (Corporate Social Responsibility) - jest z definicji - niewymuszonym prawnie, dobrowolnym działaniem firmy. Istotą społecznej odpowiedzialności biznesu jest wykraczanie poza prawne nakazy, robienie więcej niż to konieczne. Można powiedzieć, że społeczna odpowiedzialność czy zrównoważony rozwój to filozofia działania firmy, wpisanie w jej strategię biznesową aktywności, które przyczyniając się do wzrostu przedsiębiorstwa, służą także jego dalszemu czy bliższemu otoczeniu czy ogólniej mówiąc jej interesariuszom. Tak też, jako długofalowe, strategiczne podejście pojmuje je PGNiG i szerzej spółki należące do Grupy Kapitałowej PGNiG.
Działania te realizujemy w następujących obszarach: rynek, otoczenie, klient, pracownicy i innowacje.

Za Ministerstwem Rozwoju:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR) zgodnie z definicją Komisji Europejskiej jest „odpowiedzialnością przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo”. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nie stosuje pojęcia CSR lecz odpowiedzialne prowadzenie biznesu (ang. responsible business conduct, RBC) podkreślając kontekst inwestycyjny prowadzenia biznesu.

Wpływ przedsiębiorstwa na otaczającą nas rzeczywistość ma wielowymiarowy charakter i przejawia się nie tylko w dbałości firmy o środowisko naturalne, pracowników i warunki pracy. Rola jaką przypisujemy CSR/RBC we współczesnej gospodarce – to prowadzenie działalności w oparciu o podobne wartości, dostrzeganie ludzi w procesach produkcji, dystrybucji i konsumpcji oraz wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

Tradycje CSR w GK PGNiG

Jesteśmy spadkobiercami wspaniałej tradycji, zapoczątkowanej już w połowie XIX wieku przez Ignacego Łukasiewicza, pioniera światowego przemysłu naftowego. Z inicjatywy Łukasiewicza w latach 70-tych XIX wieku powstały tzw. Kasy Brackie - w istocie pierwsze w Europie instytucje ubezpieczeniowe na wypadek choroby, inwalidztwa, czy starości. Robotnicy korzystali z bezpłatnej opieki lekarskiej, otrzymując wynagrodzenie za czas choroby, a po przepracowaniu 20 lat w kopalni - również emeryturę. Rodziny ofiar wypadków śmiertelnych mogły liczyć na wypłatę zapomogi i zwrot kosztów pogrzebu.

Pracownicy mówili o Ignacym Łukasiewiczu „ojciec", co chyba najlepiej oddaje poziom wzajemnych relacji. Poza odpowiedzialnością wobec własnych pracowników Ignacy Łukasiewicz wykazał się też dużym zrozumieniem potrzeb społeczności lokalnej. Znany był jako wspaniały filantrop i dobroczyńca. Naturalne jest, że Ignacy Łukasiewicz został patronem Fundacji PGNiG SA, działającej od 2004 roku (więcej o Fundacji – tutaj).

STRATEGIA CSR A STRATEGIA BIZNESOWA GK PGNIG

GK PGNiG będąc liderem na rynku gazu ziemnego w Polsce, zajmuje się poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobywaniem gazu oraz ropy naftowej, a także importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. Ta działalność stanowi istotny wkład do rozwoju polskiej gospodarki. Zapewnia bezpieczeństwo energetyczne, dostarcza gaz, energię i ciepło do odbiorców biznesowych i indywidualnych, zatrudniając przy tym ponad 25 000 pracowników. W ten sposób bezpośrednio i pośrednio wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wybranych gałęzi gospodarki oraz zapewnia komfort życia klientom indywidualnym.

Jako Grupa jesteśmy świadomi swojego oddziaływania na otoczenie, a kwestie odpowiedzialności społecznej są zakorzenione w naszym systemie wartości. Prowadzimy działalność biznesową, mając na uwadze oczekiwania naszych interesariuszy. Zobowiązujemy się do spełniania najwyższych standardów w zakresie przejrzystej kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami i klientami, prospołecznej postawy, a także działań na rzecz ochrony środowiska. GK PGNiG realizuje ideę zrównoważonego rozwoju także poprzez spełnianie zobowiązań zawartych w Polityce QHSE (Polityka Jakości, Środowiskowa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) dla GK PGNiG, w oparciu o certyfikowane systemy zarządzania wg norm ISO i innych międzynarodowych standardów.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić równe traktowanie w zatrudnieniu, przeciwdziałamy dyskryminacji i mobbingowi, respektując lokalne uwarunkowania kulturowe i religijne w krajach, w których pracujemy. Kierunki naszych działań wyznacza wdrożony Kodeks Etyki będący zbiorem zasad i wartości GK PGNiG.

Strategia zrównoważonego rozwoju GK PGNiG na lata 2017-2022 wspiera i uzupełnia cele biznesowe zdefiniowane w Strategii GK PGNiG na lata 2017-2022, uwzględniając przy tym kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju tj. społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, a także kierunek rozwoju zarysowany w misji GK PGNiG – dostawca przyjaznej dla środowiska energii dla domu i biznesu.

GK PGNiG wobec rynku

Jako lider na rynku gazu ziemnego w Polsce, Grupa ciągle dąży do rozwoju wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i magazynowania gazu oraz zapewnienia dostępu do tych produktów swoim klientom. Tym samym troska o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego staje się kluczowym priorytetem działalności PGNiG. W tym celu zamierzamy dywersyfikować kierunki pochodzenia geograficznego dostaw gazu ziemnego, prowadzić ciągłe prace poszukiwawczo-wydobywcze, inwestować w innowacyjne metody poszukiwania, wydobycia i eksploatacji oraz stale dbać o utrzymywanie zapasów obowiązkowych. Ponadto istotnym obszarem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego jest także produkcja ciepła i energii elektrycznej realizowana przez nasze spółki z GK PGNiG.

Jako firma notowana na giełdzie, działamy w oparciu o dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie” i staramy się wyprzedzać obowiązujące praktyki w tym zakresie.

Firmy GK PGNIG posiadają certyfikaty zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) z normą PN-EN ISO 14001. Promujemy nowe rozwiązania i technologie.

Jeden z Oddziałów PGNiG SA - Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze jako jedyne w Polsce, a jedno z dwóch w Europie, posiada unikalne kompetencje - akredytację na badania związane z emisją CO² ze spalania gazu ziemnego.

Jako wiodąca firma w branży wspieramy  szkolnictwo zawodowe średnie i wyższe, uczestniczymy w istotnych dla branży dyskusjach i przekształceniach. Można śmiało powiedzieć, że żadna z ważnych dla branży konferencji nie odbywa się bez nas, pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG.

GK PGNiG wobec środowiska

Działalność wykonywana przez GK PGNiG w całym łańcuchu wartości wiąże się z oddziaływaniem na środowisko. Mając na uwadze współczesne wyzwania ochrony środowiska, związane z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych oraz możliwym zanieczyszczeniem poszczególnych elementów środowiska, podejmujemy działania w kierunku minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Wsparciem w realizacji tych zamierzeń jest opracowywanie standardów technicznych dla realizacji prac w oparciu o obowiązujące wymagania prawne, jak i dobre praktyki przemysłu, prewencja w ramach poszukiwań i wydobycia złóż, analiza ryzyk środowiskowych, monitoring wpływu działalności na środowisko. Stosujemy także technologie redukujące wpływ negatywnego oddziaływania na środowisko oraz utrzymujemy systemy zarządzania, w ramach których realizujemy cele i zadania środowiskowe, dążąc do zwiększenia efektywności środowiskowej.

Wyzwaniem w tym obszarze jest również ścisła współpraca i kontrola przestrzegania stawianych wymagań środowiskowych wykonawcom prac, współpraca z organami administracji państwowej, samorządami i lokalną społecznością.

Dodatkowo podejmujemy działania mające na celu podniesienie efektywności energetycznej, takie jak wdrożenie i utrzymanie systemu zarzadzania energią czy promowanie dotychczas stosowanych rozwiązań charakteryzujących się wysoką efektywnością energetyczną jak na przykład źródła kogeneracyjne.

Spółki GK PGNiG prowadzą monitoring i likwidowanie powstałych zanieczyszczeń terenów oraz dołów smołowych, likwidowanie starych dołów urobkowych, likwidowanie kopanek i odwiertów, rekultywację terenów pokopalnianych (poprzez stosowanie nowych  technologii zestalania odpadów urobku skalnego i odwadniania  płynnych odpadów płuczki ograniczano wpływ odpadów wiertniczych na środowisko.) Raportujemy gazy cieplarniane, wolumen zużycia wody i ilości wytwarzanych odpadów.

Od kilkunastu lat służby ochrony środowiska PGNiG przygotowują obszerne coroczne raporty środowiskowe na potrzeby wewnętrzne całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Zawarte w nich dane środowiskowe zestawiane są w grupy tematyczne powiązane odpowiednio z konkretnym rodzajem oddziaływania środowiskowego oraz z określonym elementem środowiska.

Zakres opracowania uwzględnia wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska - prawne, inwestycyjne, ekonomiczne, systemy zarządzania środowiskowego oraz wdrażanie nowych technologii. W 2007 roku po raz pierwszy opublikowany został zewnętrzny, dostępny dla wszystkich raport środowiskowy, a od roku 2008 kwestie związane z ochroną środowiska zostały włączone do raportów społecznych PGNiG.

Raporty dostępne są tutaj

GK PGNiG wobec pracowników

Jeśli spojrzymy na odpowiedzialność społeczną spółek Grupy Kapitałowej PGNiG przez pryzmat odpowiedzialności wobec zatrudnianych pracowników, to okazuje się, że to właśnie PGNiG wyznacza w tym jakże istotnym obszarze, najwyższe standardy. I to zarówno w kwestiach dialogu społecznego rozumianego jako relacje ze związkami zawodowymi, jak i świadczeń wobec pracowników. Pracownicy posiadają opiekę medyczną, rehabilitację zdrowotną, programy emerytalne oraz bardzo szeroki wachlarz świadczeń socjalnych. PGNiG wspiera rozwój pracowników, poprzez różnego rodzaju szkolenia krajowe i zagraniczne, pracownicy korzystają ze studiów podyplomowych, podstawowych, studiów MBA. Również aktywność sportowa pracowników ma duże wsparcie pracodawcy, zarówno poprzez organizację, jak i dofinansowanie różnych form aktywnego wypoczynku.

Pracownicy są jednym z kluczowych fundamentów funkcjonowania organizacji, który stanowi o wartości naszej firmy i skuteczności jej rozwoju. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby tworzyć przyjazne i bezpieczne miejsca pracy oraz angażować pracowników w życie firmy poprzez różne formy dialogu i komunikacji. Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy i stabilne zatrudnienie, stwarzając dogodne możliwości rozwoju zawodowego.

Budowanie wspólnych relacji i prowadzenie otwartego dialogu z partnerami biznesowymi w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników, osób przebywających na terenie PGNiG i społeczności lokalnej oraz skuteczne dążenie do stałej i trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy to jedne z głównych zobowiązań PGNiG określonych w Polityce QHSE, realizowanych poprzez utrzymywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ambicją PGNiG jest zbudowanie efektywnej organizacji, bazującej na unikalnych kompetencjach i kwalifikacjach swoich pracowników. Integralną częścią jest spójna kultura organizacyjna oparta na zasadach etyki biznesowej oraz wartościach korporacyjnych. Chcemy, by nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju przyczyniała się do budowania kultury zaangażowania pracowników w pracę i rozwój naszej organizacji. Jednym z kluczowych działań w zakresie troski o pracowników są kwestie związane z zarządzaniem międzypokoleniowym, relacjami pracowniczymi, poprawą komunikacji wewnątrz GK PGNiG czy wzmacnianiem kompetencji kadry menedżerskiej.

GK PGNiG wobec społeczeństwa

Charakter i skala działalności GK PGNiG, a w szczególności możliwa obecność infrastruktury służącej poszukiwaniu, wydobyciu, magazynowaniu a także sieci dystrybucyjnej w życiu społeczności lokalnych sprawia, że z dużym zaangażowaniem podchodzimy do budowania relacji z otoczeniem. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby budować partnerskie relacje z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów.

GK PGNiG kreuje możliwości współpracy oraz buduje zrozumienie dla wzajemnych relacji i współzależności z poszczególnymi grupami interesariuszy. Podejmujemy wysiłki w kierunku maksymalizacji pozytywnego wpływu społecznego, jaki wywieramy na otoczenie i skutecznego informowania o jego skali. Ważnym elementem jest ustrukturyzowanie prowadzonych działań w zakresie zaangażowania społecznego, co pozwoli nam na jeszcze lepsze odpowiadanie na potrzeby naszych interesariuszy.

PGNiG wspiera liczne inicjatywy służące polskiej nauce i kulturze, ochronie i zachowaniu dziedzictwa narodowego dla przyszłych pokoleń, w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym.

Pod opieką PGNiG SA pozostaje Muzeum Gazownictwa w Warszawie, które mieści się w zabytkowych budynkach gazowni miejskiej z 1888 r. przy ul. Kasprzaka. Spółka od lat jest też donatorem Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, miejscem, w którym rozpoczęła się światowa kariera ropy naftowej.

Pomocą charytatywną zajmuje się powołana w 2004 roku Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Prowadzi działalność publiczną i społecznie użyteczną na rzecz promocji i wspierania:

 • kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych, muzycznych i filmowych,
 • pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą,
 • działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej,
 • ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego i muzeów,
 • kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno-patriotycznych, w tym również polegającej na kształceniu studentów,
 • ochrony środowiska,
 • inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
 • dobroczynności,
 • kultu religijnego.

 

Obecnie Fundacja skupia swe działania na dwóch autorskich programach - „Być jak Ignacy” (więcej informacji na stronie: http://bycjakignacy.pl/) i „Rozgrzewamy Polskie Serca” (więcej informacji na stronie: http://rozgrzewamypolskieserca.pl/), jak również wspierała wiele inicjatyw zgodnych z powyższym zakresem działalności.

W latach poprzednich Fundacja współpracowała ze szkołami im. Ignacego Łukasiewicza, którym przekazała środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Chcąc zainteresować młodych ludzi naukami ścisłymi, zmotywować ich do rzetelnej pracy i pogłębiania wiedzy Fundacja utworzyła fundusze stypendialne dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów kształcących się na kierunkach związanych z przemysłem naftowym i gazownictwem. Za program ten  Fundacja otrzymała nagrodę w konkursie „Dobre stypendia". Konkurs zorganizowały Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Moje Stypendium.

Działalność charytatywna jest praktycznie realizowana przez wszystkie oddziały i spółki Grupy PGNiG. PGNiG przykłada dużą wagę do aktywności w środowiskach lokalnych, na terenie działania swoich Oddziałów i Spółek, które najlepiej przecież mogą rozpoznać potrzeby miejscowych środowisk.

Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu GK PGNiG

W 2008 roku, wraz z ogłoszeniem nowej strategii biznesowej,  rozpoczęto projekt wypracowania strategii odpowiedzialności społecznej w Grupie PGNiG. Kierując się dobrym przykładem dużych koncernów paliwowo-energetycznych i głębokim przekonaniem o wartości działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu Grupa Kapitałowa  PGNiG, jako pierwsza firma z branży gazowniczej w Polsce, postanowiła wdrożyć kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju. W jej tworzenie zaangażowani byli pracownicy wszystkich obszarów merytorycznych centrali PGNiG SA oraz Spółek GK PGNiG. Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu została ogłoszona w połowie 2009 roku. W tym samym roku publikowaliśmy pierwszy raport społeczny „Odpowiedzialna Energia".

W 2017 r. GK PGNiG zakończyła pracę nad aktualną Strategią zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022, która jest spójna z biznesową Strategią Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022.

Cele Strategii zrównoważonego rozwoju GK PGNiG

Strategia zrównoważonego rozwoju (CSR) stworzona dla Grupy Kapitałowej PGNiG opiera się na siedmiu obszarach strategicznych, które wyznaczają priorytety działań z zakresu zrównoważonego rozwoju na okres najbliższych pięciu lat. Ze względu na charakter działalności biznesowej prowadzonej przez poszczególne spółki GK PGNiG, zdefiniowano 13 celów strategicznych:

 • Zapewnienie klientom dostępu do gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła, w oparciu o zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw gazu ziemnego.
 • Efektywna dbałość o kwestie środowiskowe we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.
 • Poprawa efektywności energetycznej w całym łańcuchu wartości GK PGNiG.
 • Zaangażowanie w rozwój kapitału społecznego oraz intelektualnego w Polsce poprzez otwarcie się na nowe inicjatywy oraz wspieranie projektów pro bono.
 • Prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną zgodnie z najlepszymi standardami wypracowanymi w GK PGNiG.
 • Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez poprawę jakości obsługi oraz inwestycje w zaawansowane, cyfrowe rozwiązania i narzędzia komunikacyjne odpowiadające na potrzeby różnych grup klientów.
 • Dążenie do zwiększania dostępności produktów i usług m.in. poprzez rozwój infrastruktury na terenach niezgazyfikowanych oraz dostosowanie oferty do najwyższych standardów i potrzeb klientów.
 • Promowanie i wdrażanie wysokich standardów zatrudnienia pracowników poprzez prowadzenie wzorcowej polityki personalnej oraz budowanie przyjaznego miejsca pracy.
 • Rozwój mentoringu oraz prowadzenie proaktywnego działania w celu zapewnienia dostępności wykwalifikowanej kadry.
 • Wdrożenie jednolitych standardów zarządzania w obszarze BHP w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników, osób przebywających na terenie PGNiG i społeczności lokalnej.
 • Aktywne wspieranie rozwoju współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz start-upami czy MŚP w celu stałej poprawy efektywności funkcjonowania firmy.
 • Pogłębienie wiedzy naszych pracowników w zakresie wartości i zasad etycznych w środowisku pracy.
 • Odpowiedzialne zarządzanie całym łańcuchem wartości w oparciu o transparentne zasady współpracy uwzględniające kryteria społeczne, środowiskowe i prawa człowieka.

Cele strategiczne

Strategia CSR a strategia biznesowa

Kierunki biznesowego rozwoju GK PGNiG kładą nacisk na szereg zagadnień, które ściśle wiążą się z ideą zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Strategia CSR wzmacnia synergię pomiędzy celami biznesowymi a CSR poprzez przedstawianie kierunków rozwoju GK PGNiG z perspektywy odpowiedzialności społecznej.

Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski

Od 2014 r. jesteśmy częścią Konsorcjum naukowo-badawczego, które chce podnosić konkurencyjność polskiej gospodarki. Uczestnicy Konsorcjum zgłaszają propozycje tematów badawczych interesujących zarówno sektor biznesowy, jak i naukowy. Zespoły robocze składające się z przedstawicieli firm i naukowców prowadzą badania i przygotowują ekspertyzy. Działalność Konsorcjum ma służyć rozwiązywaniu rzeczywistych problemów polskich przedsiębiorstw, budowaniu ich bezpieczeństwa, innowacyjności i rozwoju. Więcej informacji - http://konsorcjumbgp.pl/.

Strona nr z