Gaz ziemny - ekologiczne paliwo

Gaz ziemny jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorstwa, które pragnie działać w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada, że postęp cywilizacyjny, techniczny i ekonomiczny musi odbywać się w sposób umożliwiający pogodzenie wymagań ochrony środowiska z rozsądnym korzystaniem z bogactw naturalnych.

Tworzone prawo ekologiczne nakłada na wszystkie podmioty gospodarcze obowiązki dotyczące zapobiegania zagrożeniom środowiska, a także buduje system zachęt do stosowania technologii i surowców korzystnych z punktu widzenia ochrony środowiska.

Urządzenia opalane gazem ziemnym stosowane są obecnie na dużą skalę w energetyce, przemyśle i gospodarce komunalnej. Procesy spalania gazu realizowane są z relatywnie najmniejszą, w porównaniu z innymi paliwami, emisją zanieczyszczeń atmosfery.

Zastosowanie gazu ziemnego jako surowca wyjściowego i jako paliwa w piecach technologicznych pozwala na zmniejszenie energochłonności wielu procesów w przemyśle. Dzięki stosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych w nowo uruchamianych lub modernizowanych instalacjach produkcyjnych przedsiębiorstwo uzyskuje wzrost produkcji, jednocześnie znacznie obniżając emisję zanieczyszczeń.

Zalety gazu ziemnego pozwalają także na jego wykorzystanie (w postaci sprężonej) jako paliwa do pojazdów. Za takim zastosowaniem sprężonego gazu ziemnego (CNG) przemawiają względy ekologiczne i opłacalność ekonomiczna. Obecnie na świecie jest około 4,3 mln pojazdów napędzanych CNG; segment ten rośnie dynamicznie. W poszczególnych państwach stworzono różnego rodzaju mechanizmy, wspierające wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa do pojazdów. W Polsce na koniec 2011 roku było eksploatowanych około 2 200 pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Na początku 2013 roku CNG można było zasilać auto na 25 stacjach tankowania, w tym 11 stacji całodobowych, które należą do PGNiG.

W poszczególnych państwach stworzono różnego rodzaju mechanizmy, wspierające wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa do pojazdów. W Polsce na koniec 2006 roku było eksploatowanych około tysiąca pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Na koniec 2006 roku, na 23 stacjach, należących do PGNiG, była możliwość tankowania CNG. W planie inwestycyjnym przewidziane są środki na budowę kolejnych, nowych stacji.