Odpowiedzialny Inwestor

PGNiG realizuje inwestycje oraz wydobywa ropę naftową i gaz ziemny, szanując środowisko naturalne.

Odpowiedzialny inwestor

Rozpoczęcie procesów inwestycyjnych poprzedzają konsultacje w szerokim gronie ekspertów, a także osób zainteresowanych. Przykładem był udział PGNiG jako inwestora w Społecznej Radzie Konsultacyjnej ds. Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu, powołanej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim. Jest to jedna z największych inwestycji realizowanych w tym rejonie, szczególnie ważna dla zapewnienia bezpiecznych dostaw gazu wszystkim odbiorcom w Polsce.

Zarząd spółki położył duży nacisk, by na bieżąco konsultować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami tę inwestycję, a terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu powstał z poszanowaniem interesów wszystkich grup społecznych, bez uszczerbku dla turystycznych i przyrodniczych walorów Świnoujścia i okolic.

Zarządzanie środowiskiem

Wdrażanie i certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego jest jednym z priorytetów Grupy Kapitałowej PGNiG, kluczowym czynnikiem w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.   

Spółka świadomie dąży do tego, by negatywnie nie wpływać na środowisko naturalne poprzez działania związane z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Część spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG wdrożyła system zarządzania środowiskowego oparty na normie PN-EN ISO 14001, dzięki czemu zostały spełnione wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, nastąpiła poprawa efektywności zużycia surowców i energii, a także ograniczona emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.

Wszystkie działania Grupy Kapitałowej są zgodne z najwyższymi standardami ochrony środowiska naturalnego.

Handel emisjami

Od roku 2005 PGNiG jest uczestnikiem systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (SHUE).      

W pierwszym okresie rozliczeniowym, obejmującym lata 2005-2007, spółka otrzymała przydział uprawnień do instalacji spalania w Oddziale w Odolanowie w wysokości 13 400 MgCO2/rok i w Oddziale w Zielonej Górze, KRNiGZ Dębno w wysokości 35 900 MgCO2/rok.

W roku 2006 w ramach realizacji zadań, wynikających z wprowadzenia systemu zarządzania uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, PGNiG opracowało instrukcje monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych, zweryfikowało roczne raporty emisji, a także dokonało zbilansowania wielkości emisji CO2 z posiadanymi uprawnieniami.