Ekologia

Działalność PGNiG nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Cała grupa PGNiG stara się jednak zminimalizować możliwie w jak najwyższym stopniu negatywne skutki swojej działalności. Do najważniejszych zadań PGNiG zdefiniowanych po zakończeniu w 2005 przeglądu środowiskowego należą:
 • monitoring i likwidowanie powstałych zanieczyszczeń terenów oraz dołów smołowych
 • likwidowanie starych dołów urobkowych
 • likwidowanie kopanek i odwiertów
 • rekultywacja terenów pokopalnianych

W spółce rozpoczęto prace polegające na ocenie stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na kilkudziesięciu nieruchomościach, na których w przeszłości prowadzono produkcję gazu miejskiego (koksowniczego). Wykonano serie badań gleb, gruntów i wód podziemnych w celu stwierdzenia, czy wielkość zanieczyszczeń przekroczyła dopuszczalne wartości określone standardami jakości środowiska. Wyniki przeprowadzonych badań sozologicznych pomogą w określeniu dalszych kierunków postępowania w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko zanieczyszczonych terenów.

Istotnym działaniem spółek Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie ochrony środowiska jest prowadzenie rekultywacji terenów zajętych pod inwestycje poszukiwawcze prowadzone przez spółki sektora poszukiwań. Tym samym spółki te ograniczają negatywny wpływ ich działalności na środowisko. Dzięki stosowaniu nowych technologii zestalania odpadów urobku skalnego i odwadniania płynnych odpadów płuczki ograniczano wpływ odpadów wiertniczych na środowisko. Uzyskano także wymierne efekty ekologiczne poprzez wykorzystanie odpadów wiertniczych do rekultywacji wyrobiska w Tarnogrodzie.

Wytyczenie szczególnie cennych obszarów przyrodniczych i siedlisk rzadkich gatunków zwierząt i ptaków Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 nie koliduje z obecną i przyszłą działalnością inwestycyjną PGNiG.

Od 1 stycznia 2005 r. funkcjonuje w Unii Europejskiej nowy ekonomiczny mechanizm ochrony powietrza - system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. PGNiG S.A. wprowadza w ramach swojej działalności zarządzanie uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla CO2.

Spółka jako uczestnik systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (SHUE) otrzymała przydział uprawnień dla instalacji:

 • Oddział w Odolanowie - kotłownia i podgrzewacze technologiczne gazu z przydziałem średniorocznej emisji 13 400 MgCO2/rok,
 • Oddział w Zielonej Górze - kotły grzewcze i technologiczne oraz instalacje technologiczne na kopalni Dębno z przydziałem średniorocznej emisji 35 900 Mg CO2/rok.

Systemy Zarządzania Środowiskowego

Promocja Systemów Zarządzania Środowiskowego m.in. w Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz powszechne uznanie tej formy dobrowolnego ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko powoduje coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców wdrażaniem norm środowiskowych. W większości jednostek GK PGNiG wdrożono, certyfikowano i utrzymano  system zarządzania środowiskowego (SZŚ) oparty na normie PN-EN ISO 14001, często zintegrowany z innymi systemami m.in. zarządzania jakością, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji.

Od lutego 2009 roku system zarządzania środwiskowego funkcjonuje w Centrali PGNIG SA. System został wdrożony jako potrzeba realizacji obranej przez przedsiębiorstwo strategii zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu oraz troska o środowisko naturalne. Deklaracja proekologicznego stanowiska i  działań  została zawarta w   Polityce środowiskowej Centrali PGNiG SA  do powszechnego stosowania w przedsiębiorstwie.

W Centrali Spółki PGNiG SA wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego  w celu:  

 • prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i efektywny środowiskowo,
 • zapewnienia, że działalność prowadzona jest zgodnie z przepisami ochrony środowiska ,
 • podnoszenia świadomości środowiskowej pracowników,
 • minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,
 • sprawnego zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii, 
 • obniżenia kosztów działalności. związanych np. z zagospodarowaniem odpadów, zużyciem paliw ,energii, wody,
 • udostępniania informacji środowiskowych wszystkim zainteresowanym stronom.

Wdrożenie SZŚ w Centrali PGNiG SA było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska.

Załączniki

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Polityka środowiskowa pdf 225.63 kB
 • Certyfikat ISO 14001 pdf 225.63 kB