Publikacje międzynarodowe - zmiany klimatyczne i regulacje prawne oraz ich skutki dla biznesu

Raport THINKTANK IPPR

Najnowszy raport THINKTANK IPPR dotyczący szans i ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi. 

Raport wyróżnia trzy szczególne obszary, które skorzystają z działań łagodzących zmiany klimatu. Pierwsze wyzwanie koncentruje się na konsumentów, którym grozi spirala rosnących kosztów energii i transportu oraz stagnacja poziomu życia. Raport stwierdza, że poprzez reformę rynków energii i transportu rząd może podnieść standard życia, zwalczyć ubóstwa energetycznego i zmniejszyć emisje.

Drugie wyzwanie wiąże się z koniecznością zaspokojenia ciągle rosnącego popytu na energię i infrastrukturę. Autorzy raportu proponsują kierunek przeciwny do klasycznego: zamiast budowy kolejnych elektrowni i autostrad proponują redukcję popytu bądź skuteczniejsze zarządzanie nim. W praktyce oznaczałoby to np. taką zmianę nawyków konsumenckich, by inaczej rozłożyć zapotrzebowanie na elektryczność. W tej chwili w Wielkiej Brytanii wzrasta ono dwa razy w ciągu doby, co wiąże się z przeciążeniem infrastruktury. Zmniejszenie tzw. peaków pozwoliłoby uniknąć rozbudowy sieci. 

Zdaniem ekspertów rząd powinien również opracować niskoemisyjną strategię przemysłową oraz zapewnić warunki dla tego typu inwestycji. Ten kierunek pomógłby w stworzeniu dobrze płatnych miejsc pracy w każdym regionie i wpłynął na ożywienie gospodarcze w regionach. Raport przedstawia konkretne pomysły dla każdego z tych sektorów.

http://www.ippr.org/assets/media/publications/pdf/a-brighter-future-tackling-climate-change-report_Aug2014.pdf

UN - Polityka

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/climate/Guide_Responsible_Corporate_Engagement_Climate_Policy.pdf

Raport Global Carbon Project

Raport Global Carbon Project stwierdza, że w 2013 roku światowa emisja CO2 w wyniosła 36,1 mld ton, rosnąc o 2,3% w stosunku do poprzedniego roku. W raporcie przedstawione są także dane dotyczące poszczególnych państw na świecie.  Emisje dwutlenku węgla przekroczyły najbardziej pesymistyczne scenariusze IPCC. Eksperci przewidują, że w tym roku światowa emisja CO2 sięgnie zapierających dech 37 mld ton, rosnąc o kolejne 2,5%. Naukowcy ocenili, że jeśli nie chcemy, by klimat na Ziemi ocieplił się o więcej niż 2°C, to 80% światowych rezerw paliw kopalnych musi pozostać pod ziemią. Aby uniknąć przekroczenia niebezpiecznego progu wzrostu temperatury o 2°C, światowe zużycie paliw kopalnych powinno spadać o 7 procent rocznie.

http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/14/presentation.htm

Najnowszy raport CDP

https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-SP500-leaders-report-2014.pdf

The Oil and Gas Industry from Rio to Johannesburg and beyond

The Oil and Gas Industry from Rio to Johannesburg and beyond: Contributing to sustainable development (1997) International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) and the International Association of Oil and Gas Producers (OPG)

Dziesiąta rocznica wydarzeń Szczytu w Rio skłoniła partnerstwo pomiędzy IPIECA i OPG, do zaprezentowania głównych kwestii, priorytetów i wyzwań w sektorze naftowym i gazowym. 

Ponadto wydany raport prezentuje najlepsze praktyki w odniesieniu do wybranych głównych kwestii, takich jak bioróżnorodność, zaangażowanie w społeczności lokalne, zmiany klimatyczne, etyka oraz prawa człowieka, a także gospodarka wodna, bezpieczeństwo i higiena pracy, rozwój technologii, zapobieganie wyciekom ropy oraz gospodarka odpadami.

Pobierz publikacje:
The Oil and Gas Industry from Rio to Johannesburg and beyond

Carbon Value: Robust Carbon Management

A Framework to Protect and Enhance Shareholder Value in Response to Climate Change (2007)

Raport ten prezentuje problematykę zmian klimatycznych z perspektywy biznesowej. Zwraca także uwagę na ryzyka i szanse związane z tą problematyką, a także możliwości wzrostu wartości firmy z tym związane. Raport pokazuje czytelnikowi najświeższe wyniki badań w zakresie zmian klimatycznych, wykazuje bezpośrednie I pośrednie ryzyka dla biznesu, a także szanse wzrostu wartości firmy.

Ponadto warto zwrócić uwagę na szereg wskazówek dla firm dotyczących zarządzania emisjami.

Pobierz publikacje:
Carbon Value: Robust Carbon Management

Carbon Value: Robust Carbon Management

PwC UK, Led by the team of John Hawksworth, Head of Macroeconomics (2008)

Opracowanie jest kontynuacją raportu wydanego we wrześniu 2006 roku (The World in 2050 How big will the major emerging market economies get and how can the OECD compete?), który koncentrował się na pokazaniu zalet elastycznego podejścia zarówno technologicznego i ekonomicznego, do zarządzania emisjami.

Kolejna edycja raportu podkreśla wyzwania powstające w związku z globalnym ociepleniem, zwraca uwagę na wzrost znaczenia tej tematyki wśród krajów rynków wchodzących oraz konieczności redukcji emisji o 80% do 2050 roku w krajach grupy G7 i stopniowej redukcji emisji w gospodarkach rozwijających się.

Sustainability in the Electricity Sector

Raport szczególnie podkreśla wagę, jaka przykładana jest do zagadnień zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, zwłaszcza w kontekście stale wzrastającej konsumpcji.

Dużym wyzwaniem dla sektora jest zapewnienie wystarczającej ilości energii wobec wzrastającego zapotrzebowania przy równoczesnym zrównoważonym rozwoju. Jak twierdzą autorzy raportu może to być możliwe m.in. dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii.

Raport ten jest podsumowaniem prac World Business Council for Sustainable Development oraz międzynarodowych firm z branży energetycznej, których celem było zaprezentowanie wyzwań i stosowanych już rozwiązań w danych firmach.

Pobierz publikacje:
Sustainability in the electricity utility sector

Powering a Sustainable Future

An agenda for concerted action (2006)

Głównym celem i zadaniem niniejszej publikacji jest dostarczenie wytycznych specyficznych dla firm z sektora energetycznego w zakresie wdrażania idei zrównoważonego rozwoju.

Opracowanie WBCSD promuje długofalowe podeście do zagadnienia prezentując zasadnicze kwestie będące w kręgu zainteresowań tego sektora.

Wśród nich warto wymienić: inwestycje w infrastrukturę, dostęp do środowisk marginalizowanych, optymalizację efektywności, dywersyfikacje źródeł energii oraz promocję badan i rozwoju.  

Pobierz publikacje:
Powering a Sustainable Future An agenda for concerted action (2006)

UN Climate Summit in Poznań

Governments are taking small steps along the road to Copenhagen at the UN Climate Summit in Poznan, which marks the halfway point of negotiations of a new climate deal for the post-Kyoto period. At the same time, countries are trying to reconcile an economic downturn with the need for significant cuts in greenhouse gas emissions. Although no major agreements are expected at Ponzan, even some of the smaller decisions, such as whether to include carbon capture and storage in the Clean Development Mechanism, have been postponed. However, the meeting did provide negotiators the opportunity to consider some of the many proposals that have been submitted by governments since Bali.

In the World Energy Outlook, the IEA (International Energy Agency) describes the scale of investment that will be required to stabilize atmospheric greenhouse gas concentrations.  However, regulatory uncertainty is now a real barrier to investment in the energy sector and is impeding deployment of low carbon technology.  The business community in Poznan is unanimous on the need for greater regulatory predictability and called for all countries to commit to achievable mid and longer term objectives.  Business also emphasized the importance of the use of market mechanisms to support a cost-effective response to climate change.

There is some optimism that the real negotiations will start once the new US Administration is in place.  President-elect Obama has already called for a federal cap and trade system and for the US to reduce emissions to 1990 levels by 2020.  However, there are question marks about when the US will be in a position to negotiate - possibly not before the summer 2009 - and whether the Administration will be well aligned with Congress and State-led initiatives.

Some observers have suggested that the tight time frames and huge complexity of the negotiations mean that there is the real risk that the final deal might not be agreed until sometime after Copenhagen.  Also, it seems unlikely that the new climate treaty will have similar binding emissions reduction commitments as set out in the Kyoto Protocol - perhaps only a framework agreement providing the architecture for national initiatives will be possible.
 

Materiały

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • The Oil and Gas Industry from Rio to Johannesburg and beyond pdf 2.61 MB