Prelegenci

Swój udział zapowiedzieli następujący prelegenci:

Jerzy Kurella - p.o. Prezesa PGNiG SA

Jerzy Kurella jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. W latach 2002 – 2007 związany zawodowo z PGNIG S.A., w której zajmował stanowiska m.in. dyrektora zarządzającego ds. obsługi prawnej oraz dyrektora zarządzającego ds. negocjacji. Był tam odpowiedzialny za prawne aspekty wydzielenia operatora systemu przesyłowego, restrukturyzacji zadłużenia i wykupu euroobligacji, upublicznienie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od 2007 r. Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes BOT GiE S.A. odpowiedzialny za Strategię i Integrację GK BOT, zarządzanie Grupą Kapitałową i jej rozwojem, w tym nadzór nad Departamentem IT oraz Zakupów Centralnych i Logistyki oraz obsługę prawną BOT. Od września 2008 r. Prezes Zarządu Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., a od 2009 r. Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym funkcję tę sprawował do czerwca 2012 r. Od 1 lipca 2012 r. pełnił funkcję Doradcy Prezesa Zarządu BGK. Wielokrotnie pełnił funkcję członka lub przewodniczącego rad nadzorczych, m.in. w PF-K Gaskon S.A., Investgas.S.A., BOT GiE S.A., BOT Elektrownia Turów S.A, BOT Elektrownia Bełchatów S.A., KUKE S.A. oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

14 czerwca 2013 r. powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu PGNiG SA, wykonującego obowiązki Prezesa Zarządu, powołany również na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki EuRoPol GAZ.

Wojciech Słowiński - partner w doradztwie biznesowym PwC

Wojciech Słowiński jest partnerem w doradztwie biznesowym PwC.
Wojciech jest związany z PwC od 2005 roku. Kieruje działalnością Grupy Naftowo-Gazowej i Chemicznej PwC w Polsce
oraz wspiera działania w tych sektorach w innych biurach PwC w Europie Środkowo-Wschodniej.
Wojciech posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa biznesowego. Specjalizuje się w kwestiach finansowych i strategicznych, studiach wykonalności, transakcjach fuzji i przejęć, a także w zarządzaniu złożonymi projektami restrukturyzacyjnymi i konsolidacyjnymi.
Wojciech Słowiński pracuje dla największych firm energetycznych i chemicznych w Polsce.

Marek Kamiński - podróźnik i biznesmen

Filozof, polarnik, podróżnik. Pierwszy na świecie zdobył w jednym roku dwa bieguny Ziemi bez pomocy z zewnątrz, 23 maja 1995 roku wraz z Wojciechem Moskalem dotarł na biegun północny, a 27 grudnia 1995 roku zdobył samotnie biegun południowy. Zasłynął także z podróży na bieguny z niepełnosprawnym chłopcem, Jasiem Melą. Autor metody BIEGUN, związanej z pokonywaniem granic i przekraczaniem siebie, pomagającej odkryć motywacje, dzięki którym niemożliwe staje się możliwe. Ma w swoim dorobku trzynaście książek (jako autor lub współautor), jego najnowsza książka to „Alfabet". Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, między innymi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, odebrany z rąk prezydenta Lecha Wałęsy. Uzyskał wpis do Księgi Rekordów Guinnessa.

Jacek Socha - wiceprezes PwC Poland, partner w dziale usług doradczych PwC

Jacek Socha zajmował stanowisko Ministra Skarbu Państwa, wcześniej był Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Jest Honorowym Członkiem Związku Maklerów i Doradców oraz Izby Domów Maklerskich. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), przewodniczył także Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu i Grupie Konsultacyjnej (zrzeszającej instytucje nadzorujące rynki kapitałowe w krajach aspirujących o członkostwo w Unii Europejskiej).

Mariusz Grendowicz – Prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych SA

Bankowiec z 30-letnim stażem. Studiował Ekonomikę Transportu na Uniwersytecie Gdańskim. Po opuszczeniu Polski ukończył studia bankowe w Wielkiej Brytanii i uzyskał dyplom z Bankowości Międzynarodowej w The Chartered Institute of Bankers w Londynie.

Międzynarodową karierę bankową rozpoczął w 1983 roku w Grindlays Bank (który w wyniku przejęcia stał się następnie częścią Australia and New Zealand Banking Group) w Londynie.

W latach 1991 – 1992 pracował w Citibanku, także  w Londynie. Od 1992 do 1995 zajmował kierownicze stanowiska w polskim oddziale ING Banku. W latach 1995-1997 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ING na Węgrzech.

Od 1997 do 2001 r. zasiadał w zarządzie ABN AMRO Bank Polska, ostatnio jako Prezes Zarządu oraz szef Grupy ABN AMRO na Polskę.

Od 2001 do końca 2006 r., był Wiceprezesem Zarządu Banku BPH. Od 2008 do 2010 r. Prezes BRE Banku S.A. W kwietniu 2009 r. powołany został w skład zarządu Związku Banków Polskich.

Był również prezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych „Lewiatan".

Jest niezależnym członkiem rad nadzorczych, m.in. Aviva Polska, Arctic Paper, oraz Globe Trade Centre.

Sławomir Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, PKN Orlen

Ireneusz Łazor – Prezes Towarowej Giełdy Energii

Od 1991 roku związany z rynkiem kapitałowym w bankach PKO BP i PEKAO S.A. W latach 1995 - 1999 piastował stanowisko Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1999 do 2011 roku pełnił funkcję wiceprezesa Towarowej Giełdy Energii S.A. Od 2008 r. do lipca 2012 r. był Prezesem Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Od dnia 5 lipca 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.
Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył również Studia Bankowości Inwestycyjnej na Guildhall University w Londynie, a także Podyplomowe Studia Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Dyrektorów Finansowych. Makler papierów wartościowych.
Najważniejsze sukcesy zawodowe:
Współutworzenie giełdowego rynku terminowego oraz Towarowej Giełdy Energii.
Pomysłodawca i współtwórca Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.
Koordynacja procesu dystrybucji Powszechnych Świadectw Udziałowych
Przeprowadzenie pierwszej w Polsce gwarancji emisji akcji spółki publicznej
Przygotowanie notowań ciągłych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zbigniew Paszkowicz - Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia, Grupa Lotos

Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki

Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji

Jerzy Hausner - polityk i ekonomista

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Adjunct Professor in Transition Economies w International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Członek opiniodawczo-doradczej Rady Instytutu Adama Mickiewicza. Nagroda Kisiela.

Piotr Woźniak - Podsekretarz Stanu, Wiceminister Środowiska

Piotr Grzegorz Woźniak urodził się 13 lutego 1956 r. w Warszawie.

Ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1980 r.).

W latach 1980–1984 i 1986–1989 asystent w Państwowym Instytucie Geologicznym.

Od 1989 do 1990 pełnił funkcję doradcy ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Przewodniczył także grupie roboczej ds. utworzenia Agencji Rynku Rolnego.

W latach 1990–1991 pracował, jako doradca ministra w Ministerstwie Przemysłu. Był również szefem Zespołu ds. Powołania Pełnomocnika Rządu ds. Promocji Przedsiębiorczości. Reprezentował Polskę w programie UNIDO „Inkubatory Businessu".

W 1992 r. wiceprezes, członek zarządu RUCH S.A. W 1991 r. zajmował stanowisko Dyrektora Zespołu Organizacyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

Od września 1992 r. do grudnia 1996 r. - Radca Handlowy w BRH w Montrealu przy Ambasadzie RP w Ottawie. Od 1997 do 1998 Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskiej Korporacji Technologii Ochrony Środowiska PAKTO S.A.

Od stycznia 1998 r. do marca 2000 r., jako Doradca Prezesa Rady Ministrów ds. infrastruktury, brał udział w pracach stałych komitetów RM oraz w zespołach zadaniowych m.in.: ds. ubezpieczeń transakcji eksportowych, ds. ceł i infrastruktury celnej, ds. restrukturyzacji kolejnictwa, energetyki i ds. dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego.

Od lipca 2000 r. do marca 2002 r. był wiceprezesem zarządu ds. handlu i restrukturyzacji w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. (PGNiG S.A.), gdzie odpowiadał za przekształcenie Spółki w grupę kapitałową, restrukturyzację portfela kontraktów importowych.

Od 2002 r. do 2006 r. radny Miasta St. Warszawy, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.

31 października 2005 r. został powołany na stanowisko ministra gospodarki. Sprawowanie zakończył funkcji 16 listopada 2007 r.

W 2010 został szefem rady Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Członek Klubu Inteligencji Katolickiej.

Biegle włada językiem angielskim. Zna także język francuski i rosyjski.

Jakub Wygnański - prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia"

Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi

Edwin Bendyk- publicysta

Dziennikarz, publicysta, pisarz. Zajmują go przede wszystkim tematy związane z przemianami cywilizacyjnymi. Bada wpływ rozwoju nauki i techniki na kulturę oraz życie społeczne, polityczne i gospodarcze.

Szefuje Centrum Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Jest publicystą działu naukowego tygodnika „Polityka", jego teksty można znaleźć także m.in. w„Res Publice Nowej", „Przeglądzie Politycznym", „Krytyce Politycznej", „Zeszytach Artystycznych", pismach „Computerworld" i „Networld". Prowadzi blog „Antymatrix" (bendyk.blog.polityka.pl).

Prof. Jerzy Bralczyk - językoznawca

Językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, polityki i reklamy.

Prof. Bralczyk jest dyrektorem Instytutu Kultury i Komunikowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych tejże uczelni. Jest członkiem Prezydium Rady Języka Polskiego i Komitetu Językoznawstwa PAN. Prowadzi program „Mówi się" na antenie Telewizji Polonia. Pisuje felietony w „Charakterach" i „Przekroju". Ma na swoim koncie liczne publikacje, do najważniejszych należą: „O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych" (1987), „Język na sprzedaż" (1996), „Mówi się" (2001).

Wojciech Eichelberger - psycholog, psychoterapeuta i trener

Psycholog, psychoterapeuta i trener. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1970 podjął kilkuletnie studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UW, zakończone absolutorium.
Uczestniczył w tworzeniu Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, renomowanej i pierwszej w Polsce placówki psychoterapii, treningu i szkolenia działającej nieprzerwanie od 1978 roku. Członkiem zespołu Laboratorium pozostał do roku 2004. Stypendysta Instytutu Psychoterapii Gestalt w Los Angeles(1976) i Zen Center of Rochester(1980).
Autor i współautor wielu popularnych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości (m.in.: "Jak wychować szczęśliwe dzieci", "Pomóż sobie daj światu odetchnąć", "Kobieta bez winy i wstydu", "Zdradzony przez ojca", "Siedem boskich pomyłek", "Ciałko", "Zatrzymaj się", "Alchemia Alchemika", "Krótko mówiąc", "Dobra miłość"). Wiele spośród nich trafiło na listy bestsellerów i uzyskało wysokie nakłady. Współtwórca programów telewizyjnych popularyzujących wiedzę i refleksję z obszaru psychologii egzystencjalnej ("Okna", "Być tutaj", "Nocny Stróż"). Publikuje wywiady, felietony i eseje m.in. w "Gazecie Wyborczej", "Zwierciadle", "Charakterach", "Wysokich Obcasach", "Polityce", "Więzi", "Życiu Duchowym", "Pulsie Biznesu".
Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie. W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka.

Robert Korzeniowski - lekkoatleta, chodziarz, wielkrotny mistrz olimpijski świata i Europy

Małgorzata Waluszewska - nauczycielka jogi Sivananda, pływaczka w ścisłej kadrze przygotowań do Olimpiady w Moskwie, podróżniczka, autorka książki „Metadieta"

Irena Pichola - Dyrektor, PwC, Lider Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu

  • Doświadczony doradca w zakresie zrównoważonego rozwoju i CR
  • Prowadziła liczne projekty doradcze m.in. dla firm z sektora energetycznego, petrochemicznego, finansowego, farmaceutycznego, mediów i rozrywki, logistyki oraz weryfikacyjne m.in. dla firm z branży farmaceutycznej, finansowej oraz handlowej
  • Ekspert ds. raportowania społecznego, współautor polskiego tłumaczenia Wytycznych ds. zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI), przeprowadzała weryfikację raportów społecznych w PolsceDoradza Ministerstwu Gospodarki oraz Urzędowi Regulacji Energetyki pomagając w wytyczaniu kierunków rozwoju CR przez instytucje państwowe
  • Inicjatorka opracowania „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050" zrealizowanego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki
  • Współautorka i koordynator wielu projektów w zakresie promocji dobrych praktyk CR, w tym m.in.: weryfikacja Rankingu Odpowiedzialnych Firm, 500 Polityki w zakresie CR, Liderów zrównoważonego rozwoju FORBES
  • Nadzoruje prace nad strategią odpowiedzialnego biznesu i programem zaangażowania społecznego dla całego regionu CEE w PwC – 26 krajów, w tym także w Polsce
  • Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Fundacji PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie"
  • Uczestniczka prestiżowego programu World Business Council for Sustainable Development jako jedyna osoba z Polski i regionu CEE
  • Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, posiada brytyjski certyfikat marketingowy i tytuł „Chartered Marketer"

Paweł Rabiej - Dyrektor THINKTANK, wydawca Magazynu THINKTANK, prowadzący konferencję

Współzałożyciel i partner zarządzający ośrodka analitycznego THINKTANK i członek Rady Centrum Stosunków Międzynarodowych. Specjalizuje się w problematyce przywództwa, komunikacji i innowacji. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, Akademię Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz specjalny program edukacyjny dla czołowych dziennikarzy ekonomicznych na Columbia University New York. Zarządzał m.in. wprowadzaniem na polski rynek magazynu Harvard Business Review Polska (2003–2008). Kierował konsorcjum, które prowadziło na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP działania promujące Polskę przed wejściem do Unii Europejskiej. Realizuje kluczowe projekty strategiczne, doradza zarządom polskich firm i liderom administracji publicznej.