Prelegenci

Swój udział zapowiedzieli następujący prelegenci:

Mikołaj Budzanowski - Minister Skarbu Państwa

Od 18 listopada 2011 r.  Minister Skarbu Państwa.

Od 20 lipca 2009 r. do 18 listopada 2011 r. - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiedzialny za nadzór nad strategicznymi spółkami w sektorze ropy i gazu oraz projektami dywersyfikacyjnymi, m.in. budowy terminalu LNG w Świnoujściu, wydobycia gazu łupkowego oraz rozbudowy infrastruktury do eksploatacji i przesyłu surowców energetycznych.

Od września 2008 r. do 20 lipca 2009 r. - Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I w Ministerstwie Skarbu Państwa, sprawujący nadzór nad spółkami strategicznymi w sektorze ropy i gazu. Był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie spec-ustawy dot. budowy terminalu LNG w Świnoujściu oraz inwestycji towarzyszących.

Od stycznia 2008 r. do września 2008 r. - Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialny m.in. za negocjacje unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego 3 x 20 oraz prace nad Krajowym Planem Rozdziału Uprawnień II.

Lipiec 2004 r. - grudzień 2007 r. - Doradca w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Praca w: Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE; Komisji ds. Zmian Klimatycznych.

Stypendysta japońskiej fundacji Sasakawy (Nippon Foundation) w 1999 r., Fonds d'Aide aux Lettres Polonaises Independantes, Tournan-en-Brie. Pobyt w Paryżu i Grenoble  (1998 r.), Deutsch Akademischer Austausch Dienst (DAAD), Uniwersytet w Trewirze (w latach 1995- 1996).

Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (w latach 1990-1996), studia na Uniwersytecie w Trewirze (1995 r.) oraz Studium Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (w latach 2002-2003). Jest doktorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Laureat nagrody "Konfederatka - przyjaciel pracodawcy" przyznanej w listopadzie 2010 r. przez Pracodawców RP w kategorii Urzędy i Instytucje Państwowe.

Jerzy Buzek - poseł do Parlamentu Europejskiego

Prof. Jerzy Buzek jest posłem do Parlamentu Europejskiego, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

14 lipca 2009 r., zdobywając 555 spośród 644 ważnych głosów, został wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Tym samym, został pierwszym przewodniczącym najbardziej demokratycznej z unijnych instytucji, pochodzącym z Europy Środkowo-Wschodniej.

Od wielu lat zaangażowany w kwestie dotyczące energii, był posłem sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w ramach pakietu legislacyjnego Siódmego Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju 2007-2013, a także posłem sprawozdawcą Europejskiego Planu Strategicznego w dziedzinie Technologii Energetycznych. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Europejskiego Forum Energetycznego. W 2010 r. razem z Jacques'em Delorsem zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, mającej na celu skuteczną wspólną politykę energetyczną.

W latach 1997-2001 prof.Jerzy Buzek pełniąc funkcję premiera Polski przeprowadził w kraju ważne reformy; emerytalną, zdrowotną, edukacyjną, kilka reform dotyczących administracji lokalnej i regionalnej oraz reformę górnictwa. W okresie jego rządów, Polska przystąpiła do NATO, a także poczyniła milowe kroki w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską.

Prof. Jerzy Buzek jest inżynierem chemikiem. We wczesnych latach 80' rozpoczął działalność w "Solidarności"; najpierw wybrano go przewodniczącym Komisji Zakładowej Związku, następnie zaś został przewodniczącym IV, V i VI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność".

Grażyna Piotrowska-Oliwa - Prezes PGNiG SA

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach (1993), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1997), INSEAD Executive MBA (2005). Ponadto odbyła m.in. szkolenie z planowania strategicznego (Queens University, Kanada - 1996), kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (zakończony egzaminem - 1997), kurs dla doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji - 1998), kursy makroekonomiczne i finansowe (London School of Economics - 1999).

W latach 1997 - 2001 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Kapitałowych i Naczelnika Wydziału Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych. Następnie pełniła kierownicze stanowiska w Telekomunikacji Polskiej S.A.: Dyrektora Departamentu Współpracy z Regulatorem (2001-2006) oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej (2006-2007).

W latach 2007 - 2009 była Prezesem Zarządu / Dyrektorem Generalnym spółki PTK Centertel sp. z o.o., operatora sieci Orange, a od listopada 2010 do marca 2011 doradzała w sektorze private equity w transakcjach związanych z rynkiem telekomunikacyjnym. Od kwietnia 2007 roku społecznie pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP. Była również członkiem rad nadzorczych m.in. Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, PZU S.A. oraz ABC DATA S.A. Od czerwca 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu ds. Sprzedaży PKN Orlen S.A. a od 1 listopada 2011 roku - Przewodniczącej Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH.

Z dniem 19 marca 2012 roku powołana na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG SA.

Olga Grygier-Siddons - Prezes PwC Polska

Olga Grygier-Siddons jest prezesem PwC w Polsce.

Z PwC (wcześniej Coopers & Lybrand) związana jest od 1991 roku. W latach 2004 - 2009 pełniła rolę Partnera Zarządzającego działem Doradztwa Biznesowego w Polsce.

Olga posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla rządów, urzędów i gmin oraz wiodących międzynarodowych koncernów z sektora energetycznego i infrastruktury; posiada szeroką wiedzę i praktykę w zakresie prywatyzacji, fuzji i przejęć, restrukturyzacji i PPP, zdobyte w Wielkiej Brytanii, Polsce i innych krajach Europy Środkowej.

W okresie 1998 do 2004 Olga pełniła rolę partnera w londyńskim zespole zajmującym się infrastrukturą, sektorem publicznym i energetyką pracując przy projektach polegających na współpracy sektora prywatnego i publicznego.

Od chwili powrotu do Polski w 2004 r. brała aktywny udział w przemianach polskiej gospodarki doradzając klientom przy kluczowych projektach w sektorze energetycznym, gazowym, górniczym a także przy projektach z zakresu rozwoju infrastruktury.

Olga jest członkiem Instytutu Biegłych Rewidentów w Anglii i Walii.

Andrzej Kassenberg - Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Ekspert ds. polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym. W 1971 r. uzyskał stopień magistra geografii na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1980 r. doktora nauk technicznych w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Uczestniczył w szkoleniach nt. ocen oddziaływania na środowisko prowadzonych na Uniwersytecie Aberdeen w Wielkiej Brytanii (1984 r.) i w Japonii (1993 r.), a także na temat handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Pradze w Republice Czeskiej (2002 r.).
 Od lat związany jest z działalnością naukową jak i z członkostwem w bardzo wielu organizacjach profesjonalnych jak i uczestniczy w radach krajowych i międzynarodowych instytucji oraz czasopism. Współpracujący z placówkami zarówno naukowymi z Polski i zagranicy jak i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi. Prowadził wykłady na uczelniach w Stanach Zjednoczonych jak np. Uniwersytet Minnesota w Minneapolis (b. członek rady wydziału Instytut Spraw Publicznych im. H. Humphrey), Linfield Collage (Oregon) i Mc Murry University (Teksas). Wykładowca na polskich uczelnia jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski I Szkoła Główna handlowa.

Uczestnik obrad Okrągłego Stołu ze strony Solidarności w tzw. podstoliku ekologicznym. Współtwórca oraz pierwszy przewodniczący w latach 1990-94 Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Obecnie jej wiceprzewodniczący. W okresie 1991-95 i 1998-2010 członek Rady ds. Środowiskowych przy Prezydencie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Od 1993 do 1995 uczestniczył w pracach Rady Ekologicznej przy Prezydencie R.P. Założyciel w 1990 r. Współzałożyciel i pełniący aktualnie funkcje członka zarządu Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Uczestnik obu Szczytów Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. i w Johannesburgu w 2002 r. Uczestnik Szczytów Klimatycznych na Bali w 2007 (COP13), w Poznaniu w 2008 (CPO14) i w Kopenhadze w 2009 (COP15).

Współtwórca oraz prezes Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju". Członek były albo obecny kilku komitetów PAN, a m.in.: Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, „Człowiek i Środowisko", „Polska XXI" i Problemów Energetyki. Od 1980 roku członek Polskiego Klubu Ekologicznego pełniący przez 10 lat funkcję członka Zarządu Głównego. Od 1998 do 2001 roku członek Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Współtwórca i moderator Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego.  Wykonawca strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Od kilku zaangażowany w projekty związane z ochroną klimatu globalnego zwłaszcza w zakresie energetyki i transportu.

Laureat kilku nagród, m.in. Europejskiej Nagrody Forda w dziedzinie ochrony przyrody  (poziom krajowy),  Naukowej Nagrody Polskiej Akademii Nauk oraz otrzymał Dyplom uznania Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, wdrażania postępu naukowo-technicznego w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody za pracę pt. „Alternatywna polityka transportowa dla Polski wg zasad ekorozwoju". Laureat nagrody Ministra Środowiska za wybitne osiągnięcia za „Ramową strategiczną ocenę oddziaływania na środowiska Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006. Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2005. Laureat Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki w 2008 r. 
Autor albo współautor ponad 150 opracowań, raportów i publikacji z zakresu szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

Magdalena Kostulska - Przedstawicielka UNDP

Magdalena Kostulska – koordynatorka koalicji sektora prywatnego w UNDP. Zajmuje się współpracą z biznesem w zakresie zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym wymiaru środowiskowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie  współpracy z organizacjami międzynarodowymi ONZ i UE. Wieloletni praktyk w realizacji projektów społeczno-gospodarczych w zakresie problematyki rynku pracy.

Piotr Stankiewicz - Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Piotr Stankiewicz - socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się tematyką komunikacji społecznej, zarządzania konfliktami społecznymi i percepcją ryzyka w obszarze kontrowersyjnych innowacji technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji energetycznych. Współpracuje z władzami publicznymi i instytucjami państwowymi przy opracowywaniu strategii działań komunikacyjnych i prowadzenia dialogu społecznego w obszarach gazu łupkowego, OZE i energetyki jądrowej.Członek zespołu doradców  ds. gazu łupkowego przy Marszałku Województwa Pomorskiego Mieczysławie Struku.

Robert Szwed - Starszy Wykładowca w Katedrze Kultury Medialnej na KUL

Doktor, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Instytucie Socjologii KUL. Dyrektor Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.

Stypendysta Fulbrighta (Indiana University Bloomington, USA) i Tow. Przyjaciół KUL (London School of Economics, Anglia).

Autor i redaktor książek z zakresu tożsamości (Tożsamość i obcość kulturowa, 2003, Dylematy tożsamości zbiorowych, 2007, Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity, 2007),  opinii publicznej (Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, 2011), metodologii (Metody statystyczne w naukach społecznych, 2008), komunikacji społecznej (Społeczeństwo wirtualne - społeczeństwo informacyjne, 2003) oraz licznych artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych.

Autor i współautor grantów finansowanych z funduszy Komitetu Badań Naukowych/Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik: Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym 1 H02E 027 30, 2007-2009, współrealizacja: Kapitał ludzki Euroregionu Bug PBZ-059-01, 1995-1997).

Jego zainteresowania naukowe skupiają się obecnie wokół opinii publicznej i komunikacji politycznej.

Bogusław Sonik - Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1978). Jako student, w latach 70., rozpoczął działalność w opozycji – w 1977 roku wraz z przyjaciółmi założył Studencki Komitet Solidarności. Do 1982 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności". W 1983 roku zamieszkał we Francji, gdzie pracował m. in. jako dziennikarz  - prowadził autorskie programy w Radiu Wolna Europa, Radiu France Internationale, publikował w „Tygodniku Powszechnym", współpracował z BBC, Deutsche Welle. W 1990 roku objął stanowisko dyrektora Instytutu Polskiego we Francji oraz ministra pełnomocnego ambasady RP. Powrócił do kraju w 1996 roku. Został dyrektorem Biura Festiwalowego Kraków 2000. W 1998 roku zaangażował się w działalność samorządową – był pierwszym przewodniczącym sejmiku małopolskiego.

Od 2004 roku Poseł do Parlamentu Europejskiego. Wiceprzewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej. Pracuje także  w Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Z ramienia Platformy Obywatelskiej należy do Europejskiej Partii Ludowej.

Kawaler francuskiego Orderu Sztuki i Kultury (1993), Zasłużony dla Kultury Polskiej (1999).

Paweł Olechnowicz - Prezes Zarządu Grupy Lotos

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studium podyplomowego Politechniki Gdańskiej oraz MBA INSEAD w Fontainebleau. Swoją karierę zawodową rozpoczął w latach 70-tych w elbląskim Zamechu. Od 1990 do 1996 roku był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne dwa lata pracował a stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią w centrali ABB Ltd. w Szwajcarii. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A. Od roku 2001 kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting.

Od 10 lat prezes drugiej największej firmy w Polsce. Wśród jego największych sukcesów, przy zarządzaniu Grupą LOTOS S.A., wymienić należy: wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, konsolidację grupy kapitałowej zrzeszającej kilkanaście spółek spod znaku LOTOS oraz realizację największej inwestycji przemysłowej ostatniego dziesięciolecia w Polsce, czyli Programu 10+.

Dzięki determinacji prezesa Olechnowicza LOTOS z sukcesem zakończył w ub.r. wart 1,5 mld EUR program rozbudowy rafinerii w Gdańsku. Realizacja tego programu w znaczny sposób wpłynęła na poprawę bezpieczeństwo energetycznego Polski oraz rozwój krajowej gospodarki. Aktualnie LOTOS skupia się na dynamicznym rozwoju w segmencie poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Spółka wydobywa ropę naftową i gaz ziemny na Morzu Bałtyckim. Jest również zaangażowana w poszukiwanie węglowodorów w Norwegii i na Litwie. Zgodnie z przyjęta przez Zarząd strategią do 2015 LOTOS zamierza wydobywać 1,2 mln t ropy naftowej. Na ten cel spółka planuje przeznaczyć w latach 2011-2015 3,9 mld zł.

Joanna Schmid - Wiceprezes ds. strategii i rozwoju, Tauron

Prawnik i finansista. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła wiele studiów podyplomowych, m.in. studia menedżerskie MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studia menedżerskie w zakresie rachunkowości i podatków na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, działania banków komercyjnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studia z zakresu energetyki jądrowej na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

Ukończyła liczne kursy i seminaria w zakresie restrukturyzacji, przejęć, fuzji, zarządzania strukturami holdingowymi, corporate governance, corporate finance.

W latach 1994-2001 pracowała w ING Banku Śląskim, kolejno w Zespole Strategii Biura Zarządu, w Departamencie Inwestycji Kapitałowych
i w Departamencie Prawnym. W latach 1998-2000 była dyrektorem Biura  w Grupie Inwestycyjnej Sp. z o.o., w latach 2001-2007 wiceprezesem Zarządu ds. finansowych i operacyjnych w Funduszu Górnośląskim S.A. a od 2008 do 2010 roku była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

W swojej karierze zawodowej realizowała wiele projektów inwestycyjnych, m. in. w sektorze rynku energetyki i górnictwa węgla kamiennego oraz w zakresie zarządzania grupami kapitałowymi, w szczególności w obszarze restrukturyzacji, nadzoru właścicielskiego, strategii i projektów inwestycyjnych. Była konsultantem w dziedzinie finansowania i inwestycji. Zasiadała w wielu radach nadzorczych, m.in. spółek publicznych, produkcyjnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Uczestniczyła w pracach komisji i strukturach izb gospodarczych, biznesowych, samorządowych i komitetu ekonomicznego.

Funkcję wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia SA pełni od 1 października 2010 r. kierując pracą departamentów: strategii rozwoju i projektów strategicznych.

Sławomir Sosnowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Anna Giza-Poleszczuk - socjolog, prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego do spraw naukowych

Anna Giza-Poleszczuk, profesor, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie pracuje od roku 1981. W latach 1994 – 2004 pracowała dodatkowo w dziedzinie badań rynkowych, marketingu i komunikacji. Doświadczenie wyniesione z prowadzenia praktycznie zorientowanych badań społecznych oraz przyjaznego przekazywania diagnoz naukowych szerszej publiczności stara się wykorzystać na rzecz zbliżenia nauki i „praktyki", a w szczególności – na rzecz zwiększenia publicznej wiedzy o kwestiach społecznych. W sferze teorii, zajmuje się historią i współczesnością rodziny, problematyką kapitału społecznego i ekonomii społecznej. Napisana wspólnie z Mirą Marody książka „Przemiany więzi społecznych" (2004) otrzymała prestiżową nagrodę im. Jana Długosza.
Aktualnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Filozofii i  Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego do spraw studenckich, a jej ambicją jest otwarcie socjologii na praktyczne wyzwania społeczne. Jest liderką Projektu Społecznego 2012, realizowanego z grantu Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe, którego celem jest poszerzenie myślenia o organizacji w Polsce i na Ukrainie Euro 2012  o społeczne korzyści i społeczne dziedzictwo tej imprezy. Jest też prezeską Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia", założonej wspólnie z Kubą Wygnańskim fundacji stawiającej sobie za cel powiązanie wiedzy naukowej z wyzwaniami życia społecznego, w myśl przekonania o społecznej odpowiedzialności nauk społecznych.

Mirella Panek-Owsiańska- Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zarządza zespołem FOB, odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR.

Była ekspertka w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, brała udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000. Członkini Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki.

Posiada doświadczenie współpracy z trzema sektorami, przez wiele lat zajmowała się polityką, koordynowała program "Demokracja bez kobiet to pół demokracji", współpracowała m.in. z Hanną Suchocką i Barbarą Piwnik. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International.

Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny; Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy.

Mama małej Zojki. Lubi podróżować z mężem po Azji, nie wyobraża sobie życia bez Internetu.

Henryk Doering - Wójt Gminy Krokowa

HENRYK DOERING, lat 56, żonaty, dwoje dzieci, zamieszkały w Białogórze. Magister ekonomii, ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu. Posiada bogate  doświadczenie w pracy w samorządzie, był radnym gminy i powiatu, od 2002 do dnia dzisiejszego pełni funkcję Wójta Gminy Krokowa.

Tomasz Leszczyński - Wójt Gminy Lubycza Królewska

Tomasz Leszczyński - urodzony w 1977 roku w Tomaszowie Lubelskim. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Od roku 1997 pracownik Urzędu Gminy w Lubyczy Królewskiej na stanowisku Inspektora ds. zamówień publicznych. Trener  w dziedzinie prawo zamówień publicznych.

Ponad  15 letnie doświadczenie  w samorządzie  i  wiele zrealizowanych projektów  to  działania  które  sprawiły że ciągle  szuka i wytycza nowe kierunki  rozwoju dla swojej gminy .

Od  2004 członek Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego "NIWA" oraz  Lokalnej Grupy Działania "Roztocze Tomaszowskie". W latach 2006-2010 radny Powiatu Tomaszowskiego – przewodniczący Komisji Budżetowej i Sekretarz Komisji Rewizyjnej.
Obecnie Wójt Gminy Lubycza Królewska. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Karol Majkowski - Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Karol Mojkowski - Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO), Socjolog, absolwent MISH na Uniwersytecie Warszawskim. W SLLGO odpowiedzialny za program Budżet obywatelski, polegający na strażnictwie wydatkowania środków publicznych na poziomie lokalnym. Uczestniczy w projektowaniu i realizacji obywatelskich monitoringów prawa.

Rene Zimmer - Independent Institute for Environmental Issues (UFU)

Dr. René Zimmer born in 1967, studied biology and sociology at the Martin-Luther-University of Halle-Wittenberg, 1994 Master degree in biology, 1998 Master degree in sociology, 1998 Dr. rer. nat.
 between 1994 and 1998 research fellow in the area of stress research at the University of Halle-Wittenberg,
 in 1998 and 1999 research work on social-ecological problems at the Independent Institute for Environmental Issues Halle with focusses on environmental communication, participation of lay people and mediation,
 between 2000 and 2004 research fellow at the Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research in the department "New Technologies",
 2005 guest fellow at the Centre for Environmental Risk in Norwich,
 between 2005 and 2009 research fellow at the Federal Institute for Risk Assessment in Berlin in the department "Risk Communication",
 since 2009 head of the department of "Resource Protection" at the Independent Institute for Environmental Issues Berlin.
Focal areas: Public participation, acceptance studies, discourse analyses concerning technological and environmental issues

Independent Institute for Environmental Issues (UfU)
The Independent Institute for Environmental Issues (UfU) is a social-ecological research institute that focuses on citizen-oriented research. The institute consists of three departments: Climate Change & Education, Environmental Law & Participation and Resource Protection & Landscape Ecology. In the course of our work, researchers from diverse scientific backgrounds – spanning ecology, economy, sociology, law, ethnography, cultural science, geography, biology, physics and environmental engineering - work together in interdisciplinary teams. Four staff members have training in social as well as in natural sciences.

UfU has yearlong experience with different methods of involving stakeholders and citizens, as well as with participative technology assessment. The methods it is versed in encompass:  mediation processes, round tables, future workshops, world cafés, multicriterial mappings and consensus conferences. Additionally, the institute is experienced in the analysis of public acceptance, discourse and media analysis, as well as the organization and moderation of advanced training programs and workshops on topics such as environmental conservation or new methods of environmental communication. Scientists at UfU have conducted accompanying social scientific research in the highly complex technological fields of genetic engineering, nanotechnology and hydrogen technology.

Agata Stafiej-Bartosik - PwC Polska

Agata Stafiej-Bartosik jest menedżerem w Zespole ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PwC w Polsce.

Agata jest socjologiem i trenerem biznesu - specjalizuje się w doradztwie z zakresu dialogu, konsultacji i komunikacji społecznej. Pomagała w projektowaniu dialogu z interesariuszami takim firmom jak Grupa Żywiec, Grupa Orange (dawniej TP), Microsoft oraz szereg wiodących krajowych i międzynarodowych koncernów z sektora energetycznego.

Agata posiada szeroką wiedzę i praktykę w zakresie angażowania interesariuszy oraz budowania i prowadzenia ponadnarodowych, międzysektorowych koalicji i porozumień ukierunkowanych na działanie na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Pracowała dla Krajowego Centrum ds. AIDS, Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz wielu pozarządowych organizacji polskich, niemieckich, rosyjskich, ukraińskich, białoruskich, serbskich, austriackich i francuskich.

Z PwC związana jest od dwóch lat, wcześniej pracowała jako doradca niezależny, pełniła funkcję menedżera ds. społecznej odpowiedzialności Danone Sp. z o.o. oraz współprowadziła  Fundację Komunikacji Społecznej.

Agata jest członkinią i byłą stypendystką międzynarodowej organizacji Ashoka – Innovators for the Public oraz Departamentu Stanu USA.

Kinga Markert - mediator, trener, partner w Konsultacje Społeczne.

Kinga Markert – Partner w Konsultacje Społeczne. Specjalizuje się w konfliktach społecznych i korporacyjnych. Trener biznesu i umiejętności społecznych od 1992 r. Mediator w sporach społecznych, gospodarczych, pracowniczych i sadowych. Moderuje konsultacje społeczne na zlecenie samorządów i inwestorów, a także warsztaty strategiczne, konferencje, spotkania. Założyła i prowadzi od 2007 r. Markert Mediacje. Absolwentka psychologii UW.

Ryszard Świlski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

Urodzony w 1971 roku w Gdańsku. Ukończył Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł magistra politologii, specjalizacja samorząd terytorialny. W latach 1994-1998 radny miasta Pruszcza Gdańskiego - wiceprzewodniczący rady miasta. W latach 1998-2002 radny Powiatu Gdańskiego - przewodniczący rady powiatu. Od 2002 roku do 2005 roku radny Powiatu Gdańskiego - wicestarosta Powiatu, a następnie zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Irena Pichola - Dyrektor, PwC, Lider Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu

Doświadczony doradca w zakresie zrównoważonego rozwoju i CR
Prowadziła liczne projekty doradcze m.in. dla firm z sektora energetycznego, petrochemicznego, finansowego, farmaceutycznego, mediów i rozrywki, logistyki oraz weryfikacyjne m.in. dla firm z branży farmaceutycznej, finansowej oraz handlowej.
Ekspert ds. raportowania społecznego, współautor polskiego tłumaczenia Wytycznych ds. zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI), przeprowadzała weryfikację raportów społecznych w Polsce
Doradza Ministerstwu Gospodarki oraz Urzędowi Regulacji Energetyki pomagając w wytyczaniu kierunków rozwoju CR przez instytucje państwowe
Inicjatorka opracowania „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050" zrealizowanego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki
Współautorka i koordynator wielu projektów w zakresie promocji dobrych praktyk CR, w tym m.in.: weryfikacja Rankingu Odpowiedzialnych Firm, 500 Polityki w zakresie CR, Liderów zrównoważonego rozwoju FORBES
Nadzoruje prace nad strategią odpowiedzialnego biznesu i programem zaangażowania społecznego dla całego regionu CEE w PwC – 26 krajów, w tym także w Polsce
Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Fundacji PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie"
Uczestniczka prestiżowego programu World Business Council for Sustainable Development jako jedyna osoba z Polski i regionu CEE
Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, posiada brytyjski certyfikat marketingowy i tytuł „Chartered Marketer"

Joanna Zakrzewska - Rzecznik Prasowy PGNiG SA