Deklaracja

"Rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

(Raport WCED - "Nasza Wspólna Przyszłość", 1987)

W 2009r. Deklaracja została podpisana przez przedstawicieli firm:

 • EDF Polska
 • Enea
 • GAZ-System
 • GDF SUEZ Energia Polska
 • PGNiG
 • Tauron
 • Vattenfall Poland

W 2010r. do Sygnatariuszy dołączyli przedstawiciele firm:

 • Fortum Power and Heat Polska,
 • Grupa LOTOS
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator
 • a także kilka miesięcy później Dalkia Polska i PKN Orlen.

W 2011r. grono Sygnatariuszy powiększyło się o kolejnych 8 podmiotów:

 • Energę
 • PKP Energetykę
 • Dolnośląską Spółkę Gazownictwa
 • Górnośląską Spółkę Gazownictwa
 • Karpacką Spółkę Gazownictwa
 • Mazowiecką Spółkę Gazownictwa
 • Pomorską Spółkę Gazownictwa
 • Wielkopolską Spółkę Gazownictwa

Tym samym grono Sygnatariuszy liczy już 20 członków.

 

Podpisany tekst deklaracji 2011r. - skan dokumentu [kliknij w link aby pobrać dokument]


Poniżej tekst deklaracji:

DEKLARACJA W SPRAWIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W BRANŻY ENERGETYCZNEJ W POLSCE

 

Wprowadzenie

Świat stoi obecnie przed wyzwaniem związanym z potrzebą przekształcenia gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną. Europa potrzebować będzie dodatkowej energii na realizację swoich celów w zakresie rozwoju gospodarczego i zaspokojenia potrzeb społeczeństw. Stanie się to bodźcem do poszukiwania nowych rozwiązań służących zwiększaniu efektywności i bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw m.in. poprzez dywersyfikację dostawców energii oraz źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych.

Aby zagwarantować rozwój społeczeństw i ochronę środowiska naturalnego, zwłaszcza w obliczu rosnącej presji na wzrost efektywności zużycia energii, konieczne jest, aby jej produkcja i dystrybucja przebiegała zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Włączenie zasad zrównoważonego rozwoju w działalność gospodarczą może być ważnym czynnikiem budowania pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w kraju i na świecie.

 

"Rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie." (Raport WCED- "Nasza Wspólna Przyszłość", 1987).

 

Deklaracja

Uznając, że nasze wspólne wysiłki muszą koncentrować się na stosowaniu i promowaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez inicjatywy podejmowane w naszych przedsiębiorstwach i partnerstwa zawierane na szczeblu regionalnym i światowym:

Þ    Naszą odpowiedzią na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynków, charakteryzujących się w coraz większym stopniu swobodą i otwartością handlu, bezpiecznymi i przejrzystymi regułami inwestowania oraz przejrzystością działania, dobrym zarządzaniem i efektywną konkurencją.

Þ    Jesteśmy gotowi rozwijać działania na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto wspieramy rozwój naszych pracowników, a także działamy na rzecz równości płci w naszej branży poprzez realizację programów, które mają na celu wyrównanie szans rozwoju kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Þ    Uznajemy potrzebę budowania rynku odbiorców na otwartym rynku energii i gazu, na którym skutecznie realizowane są przyznane odbiorcom prawa. Ponadto dbamy o naszych klientów, z uwzględnieniem odbiorców wrażliwych społecznie poprzez wypracowanie programów pomocy ułatwiających im dostęp do energii. Jesteśmy gotowi do aktywnej współpracy w tym zakresie z urzędami administracji państwowej, samorządowej oraz sektorem pozarządowym.

Þ    Uznajemy wagę angażowania szerokiego grona interesariuszy w prowadzenie naszej działalności i zasięgania opinii społeczności lokalnych. Pozwoli to nam wzmocnić pozytywne oddziaływanie branży na otoczenie społeczne i środowisko naturalne oraz ułatwi znalezienie odpowiedzi na wyzwania, które na nas czekają.

Þ     Uznajemy potrzebę stosowania metod zarządzania łańcuchem wartości opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym partnerskiego traktowania naszych klientów, dostawców i partnerów gospodarczych.  Ponadto jesteśmy gotowi do wspierania naszych dostawców i partnerów biznesowych w osiąganiu wysokich standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Þ    Uznajemy potrzebę wspólnej promocji energooszczędnych rozwiązań, opracowania i wdrażania czystszych i efektywnych technologii, przezwyciężania barier dla inwestycji w sektorze energetyki oraz uwzględniania wpływu na środowisko na każdym etapie realizacji inwestycji.

Þ    Uznajemy potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego opartego w możliwie szerokim zakresie na krajowych i ekologicznych źródłach energii, w tym źródłach odnawialnych. W naszej działalności staramy się uczestniczyć w rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz uwzględniać możliwości, które dla energetyki odnawialnej tworzą nowe osiągnięcia nauki i techniki oraz konsekwentne i stabilne uwarunkowania regulacyjne. Dostrzegamy jednocześnie wartość współpracy branżowej w celu promowania najlepszych praktyk oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie.

Þ    Uznajemy istotność mierzenia naszych celów, starań i wyzwań w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz informowania o nich naszych interesariuszy. Nasze działania prowadzone są w przejrzysty, wiarygodny i otwarty sposób, poprzez udostępnianie zarówno ilościowych, jak i jakościowych danych o naszych postępach w kontekście zrównoważonego rozwoju. Będziemy dążyć do prezentowania naszych wyników w postaci raportów, publicznie dostępnych sprawozdań w zakresie społecznym, ekonomicznym i środowiskowym, według powszechnie przyjętych i stosowanych wytycznych.