Prelegenci

Swój udział zapowiedzieli następujący prelegenci

Michał Boni

Minister- Członek Rady Ministrów. Przewodniczący Komitetu stałego Rady Ministrów.

Urodził się 10 czerwca 1954 r. w Poznaniu. Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja kulturoznawstwo. W 1986 r. obronił pracę doktorską z socjologii kultury. Jest specjalistą od zarządzania zasobami ludzkimi.

Od 1980 r. działacz „Solidarności"' aktywny w strukturach podziemnych i podziemnej prasie. Członek władz krajowych „Solidarności" od 1989 r., w 1990 roku przewodniczący Zarządu Regionu „Mazowsze".

W 1991 roku Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w latach 1992 – 1993 sekretarz stanu w tym ministerstwie odpowiedzialny m.in. za politykę rynku pracy.
Poseł na Sejm I kadencji w latach 1991 – 1993.
Od 1995 dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego.
Od 1994 do 1996 radny Gminy Centrum miasta stołecznego Warszawy.
W latach 1996 – 1997 dyrektor i członek Zespołu Instytutu Spraw Publicznych.
Od 1998 do 2001r. Szef zespołu doradców Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Do 2007 roku konsultant Enterprise Investors w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi od 1994 roku.

Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych w temat rynku pracy. Członek Komitetu Naukowego Wsparcia Wspólnoty ds. Oceny NPR i Programów Operacyjnych. Współpracownik fundacji polskich i międzynarodowych (m. in. CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Instytutu Nauki o Człowieku w Wiedniu). Do roku 2007 doradca PKPP Lewiatan, przedstawiciel pracodawców polskich w Fundacji na Rzecz Poprawy Jakości Życia w Dublinie. Autor wielu opracowań, artykułów i komentarzy. Kluczowy ekspert współpracujący przy powstawaniu Narodowego Planu Rozwoju, Krajowego Planu działań na lata 2007-2013

Iwona Figaszewska

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których interesowała się prawem gospodarczym. Pracę zawodową rozpoczęła jako pracownik naukowo - badawczy w Instytucie Administracji i Zarządzania w Warszawie, w którym prowadziła prace z zakresu struktur organizacyjnych przedsiębiorstw państwowych oraz zarządzania strategicznego a także dydaktyki. Następnie związała się z administracją państwową. Pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zajmowała się zarówno praktykami monopolistycznymi, jak i łączeniami przedsiębiorstw. Od 1999 r. związana jest z Urzędem Regulacji Energetyki. Ostatnio, pracując na stanowisku Radcy Prezesa, prowadzi sprawy z zakresu pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na liberalizowanym rynku energii elektrycznej oraz społecznej odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych.

Stefan Kawalec

Stefan Kawalec jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. – firmy zajmującej się doradztwem strategicznym, pozyskiwaniem kapitału dla przedsiębiorstw i transakcjami M&A.

W latach 1994-2006 pełnił wysokie funkcje kierownicze w instytucjach finansowych takich jak Bank Handlowy w Warszawie S.A. (od 2001 w ramach Citigoup), Commercial Union Polska (Grupa Aviva Plc) i PZU S.A.

W latach 1989-1994 pracował w Ministerstwie Finansów, początkowo jako Dyrektor Generalny i główny doradca ekonomiczny Wicepremiera i Ministra Finansów Leszka Balcerowicza, a od roku 1991 jako Wiceminister. Między innymi:

 • pełnił istotną rolę w przygotowaniu i wprowadzeniu  programu stabilizacji i przekształcenia polskiej gospodarki  (tzw. „Plan Balcerowicza" 1989 - 1990);
 • kierował restrukturyzacją i prywatyzacją banków państwowych (1991-1994), a w szczególności przygotowaniem i wdrożeniem innowacyjnego programu restrukturyzacji złych długów wraz ustawą o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków.

Był wielokrotnie doradcą dla instytucji międzynarodowych takich jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz dla instytucji rządowych i komercyjnych w kwestiach reformy systemu finansowego i prywatyzacji banków w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W roku 2001 był członkiem czteroosobowego zespołu niezależnych ekspertów powołanego przez Rząd Polski dla weryfikacji przedstawionych przez Ministra Finansów założeń budżetu państwa na rok 2002.

W latach 2003-2005 kierował pracami zespołu ekspertów utworzonego z inicjatywy Jana Rokity w celu przygotowania programu dla rządu, który miał powstać po wyborach parlamentarnych 2005 roku (Podsumowaniem tych prac był opublikowany w grudniu 2005 raport „Państwo dla Obywatela. Plan Rządzenia 2005-2009").

W 1979r. ukończył Uniwersytet Warszawski. Jest magistrem matematyki.

Stanisław Kluza

Przewodniczący KNF

Urodzony w 1972 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od 2001 doktor nauk ekonomicznych ze specjalizacją naukową z zakresu polityki pieniężnej, statystyki, ekonometrii, makroekonomii, bankowości oraz badań koniunktury.

Pracownik naukowy Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej. Stypendysta Krajowej Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998), Komisji Fulbrighta (Washington Univ. w Saint Louis; 1999-2000) oraz Dekaban-Liddle (Glasgow Univ.; 2001). Laureat licznych nagród: Dyplom Top Ten SGH (1995), Nagroda Rektora II stopnia za rozprawę doktorską (2001/2002), Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską w dziedzinie ekonomii (2002).

W 2006 roku podsekretarz stanu i minister finansów. Od dnia 29 września 2006 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. jako główny ekonomista i dyrektor departamentu w Banku Gospodarki Żywnościowej (2002-2006), w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych, McKinsey & Company (1998-1999) oraz Unilever (1994-1998).

Bogdan Pilch

GDF SUEZ Energia Polska, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Gazu      

Od listopada 2008  w GDF SUEZ Energia Polska z grupy GDF SUEZ, odpowiedzialny za strategię, sprawy regulacji i rozwój w sektorze gazowym firmy Polsce .|
W latach 2001-08 - Dyrektor biura Gaz de France w Polsce.
W okresie 1998-2000, Dyrektor ds. rozwoju rynku gazu w Polsce w norweskiej firmie  Statoil.
Od 1996 do końca 1997 roku reprezentował w Polsce amerykańską firmę  Coastal Power.
W latach 1994-96- Prezes biura maklerskiego MAGNUS  w Krakowie.
W roku 1989 zaangażował się w projekty modernizacji i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego w Polsce.
Pracował nad wdrażaniem projektu  pierwszej prywatyzacji  sektora energetyki w Polsce w EC Kraków reprezentując amerykańską firmę developerską Hart Associates, Inc. W roku 1993 zarządzał projektem pilotowym GEF w Krakowie, współfinansowanym przez Bank Światowy.  Współpracował również z amerykańskimi instytucjami USAID i TDA przy organizacji finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych w ramach programów Pride i EAPS. W początkach swej kariery zawodowej  pracował w Uczelnianym Centrum Informatyki AGH w Krakowie. Absolwent Elektroniki AGH w Krakowie. Ukończył studia MBA w Poznaniu oraz Podyplomowe studia „Energetyka i Środowisko" w ramach programu Tempus, finansowane przez fundusz Phare.

Mariusz Swora

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie również uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Od 2001 r. jest adwokatem. Stypendysta Fundacji Centrum Europejskie Natolin.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa i zasad działania organizacji pozarządowych oraz prawa ochrony konkurencji.

W 2007 r. jako ekspert w ramach rumuńsko-holenderskiego programu bliźniaczego doradzał w zakresie przeprowadzenia dekoncentracji i decentralizacji rumuńskiej administracji.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie przygotowuje habilitację.

Jacek Socha

Wiceprezes, partner w dziale audytu i usług doradczych  

Dołączył do PwC w grudniu 2005 r. i między innymi nadzoruje prace zespołu ds. rynków kapitałowych w Polsce.

Jako Minister Skarbu Państwa (2004-2005) przeprowadził szereg prywatyzacji przez Giełdę Papierów Wartościowych, w tym PKO BP S.A., której IPO było największą ofertą publiczną w Polsce.

Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (1994-2004) brał udział w dopuszczeniu do publicznego obrotu większości spółek, które są obecnie notowane na GPW. W okresie pełnienia przez Jacka Sochę funkcji przewodniczącego KPWiG regulacje polskiego rynku kapitałowego zostały dostosowane do standardów rozwiniętych rynków, a Polska została członkiem OECD (1996) oraz Unii Europejskiej (2004).

Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (1998 – 2004), oraz Komisji Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Funduszami Emerytalnymi (2002 – 2004)

Jest Honorowym Członkiem:

- Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;

- Związku Maklerów i Doradców;

- Izby Domów Maklerskich.

Pełnił istotne funkcje w ramach Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) gdzie:

    - przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu (1998 – 2000),

    - był vice przewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się (1996 – 1998),

    - był członkiem Komitetu Wykonawczego IOCSO (1994 – 2000)

W latach 2001 – 2004 był szefem Grupy Konsultacyjnej w skład, której wchodziły kraje ubiegające się o członkostwo w Unii Europejskiej, a celem której było przygotowanie rynków kapitałowych tych państw do członkostwa w UE.

Jest członkiem Rady Edukacji i Ładu Informacyjnego.

Był członkiem Komitetu Dobrych Praktyk przygotowującego zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Jest członkiem Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Jest laureatem szeregu nagród i wyróżnień za dokonania w pracy zawodowej.

Autor następujących publikacji: "Rynek - giełda - inwestycje", Olympus 1998; "Zrozumieć giełdę", Olympus 1992; "Rynek papierów wartościowych w Polsce", Olympus 2003.

Tomasz Fill

Tomasz Fill jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń na Akademii Finansów w Warszawie.  Od blisko 10 lat związany z branżą public relations. Od kilku lat odpowiada za komunikację w dużych firmach. Był rzecznikiem prasowym Grupy PZU, PKO BP oraz PGNiG SA. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z komunikacją w skomplikowanych strukturach organizacyjnych w obrębie grup kapitałowych, w tym komunikacją kryzysową oraz kwestiami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Obecnie, jako dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w Centrali PGNiG SA, koordynuje prace nad wypracowaniem i wdrożeniem strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Grupie Kapitałowej PGNiG, w skład której wchodzi kilkadziesiąt podmiotów zajmujących się poszukiwaniem, wydobyciem, handlem oraz dystrybucją gazu ziemnego i ropy naftowej.

W latach 1998-2002 działał w samorządzie lokalnym będąc jednocześnie publicystą lokalnej gazety „Pasmo". Współpracownik wielu stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Irena Pichola

Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PricewaterhouseCoopers

Doświadczony doradca w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. W PricewaterhouseCoopers pracuje od 10 lat, obecnie na stanowisku Wicedyrektora.

Interesuje się tematyką zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu od 12 lat. Kilka lat temu stworzyła zespół doradztwa ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PricewaterhouseCoopers w Polsce i pracuje z największymi firmami wspierając je w tworzeniu planów, strategii i raportów CSR.

Prowadziła liczne projekty doradcze m.in. dla Grupy Kapitałowej PGNIG, PGE GiE, Totalizatora Sportowego oraz weryfikacyjne dla Grupy Żywiec, Provident, Vestas, Lek S.A., Sanofi Aventis, Roche, itp. Doradza Ministerstwu Gospodarki oraz Urzędowi Regulacji Energetyki pomagając w wytyczaniu kierunków rozwoju CSR przez instytucje państwowe. Ekspert ds. raportowania społecznego, współautor polskiego tłumaczenia Wytycznych ds. zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative.

Od 7 lat jest zaangażowana w prace Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako Wiceprezes organizacji przyczynia się do rozwoju zagadnień CSR w Polsce. Od lat odpowiada w PricewaterhouseCoopers za wewnętrzną strategię odpowiedzialnego biznesu PricewaterhouseCoopers w Polsce i 27 krajach regionu, jest członkiem zarządu Fundacji PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie".

Ekspert w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, bierze udział w tworzeniu Normy ISO 26000.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, posiada brytyjski certyfikat marketingowy i tytuł "Chartered Marketer" oraz jako jedyna osoba w Polsce i regionie uczestniczy w prestiżowym programie World Business Council for Sustainable Development.

Philippe Castanet

Philippe Castanet, prezes EDF Polska od października 2008 r. Z wykształcenia inżynier elektryk ze specjalizacją fizyka jądrowa. Pracuje dla EDF od 24 lat w różnych obszarach (zarządzanie sieciami, wytwarzanie, handel, strategie i finanse). Ostatnie 9 lat pracował w Anglii w spółce zależnej grupy, EDF Energy. Był tam odpowiedzialny za sprzedaż energii dużym przedsiębiorstwom, inwestycje w elektrowniach konwencjonalnych i gazowych oraz za rozwój i integrację EDF Energy. Pracował również przez 3 lata w Banku Światowym kierując projektami rozwoju w Afryce Zachodniej.

Jerzy Hausner

Profesor nauk ekonomicznych. Specjalizacja akademicka: ekonomia, ekonomia polityczna, nauki polityczne, gospodarka publiczna, administracja publiczna, zarządzanie publiczne. Autor około 300 publikacji naukowych. Wielkokrotny stypendysta naukowy, promotor i recenzent około 190 prac w przewodach habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich.

Pełnione funkcje publiczne:

 • społeczny doradca Prezesa Rady Ministrów ds. Narodowego Planu Rozwoju
 • Minister Gospodarki i Pracy
 • pełniący obowiązki Ministra Zdrowia
 • pełniący obowiązki Ministra Skarbu Państwa
 • Wiceprezes Rady Ministrów RP
 • Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
 • Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Poseł na Sejm RP

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 1979
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 1984
 • Złote Odznaczenie Miasta Krakowa – 1985
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1988
 • Złoty Krzyż Zasługi – 1990
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1996
 • Medal 75-Lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie – 2001
 • Nagroda im. Władysława Grabskiego za rok 2004 przyznana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 • Nagroda Kisiela za rok 2004
 • Krzesło Roku 2003, nagroda przyznana przez The Warsaw Voice
 • „Trudny temat do zgryzienia za rok 2003", nagroda Programu 1 Polskiego Radia
 • Nagroda „Ten, który zmienił polski przemysł za rok 2003" przyznana przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości oraz miesięcznik „Nowy Przemysł"
 • Nagroda „Konfederatka – Przyjaciel Pracodawcy" w kategorii Gospodarka przyznana przez Konfederację Pracodawców Polskich