Dokumenty normalizacyjne

W PGNiG SA obowiązują następujące wewnętrzne dokumenty normalizacyjne:

 1. ST-IGG-1501:2011 Filtry do stosowania na sieciach gazowych,
 2. ST-IGG-1001:2015 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne,
 3. ST-IGG-1002:2015 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania,
 4. ST-IGG-1003:2015 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo- pomiarowe. Wymagania i badania,
 5. ST-IGG-1004:2015 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania,
 6. ST-IGG-0703:2012 Nawanianie paliw gazowych. Instalacje do nawaniania paliw gazowych,
 7. ST-IGG-0705:2012 Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania tetrahydrotiofenu (THT),
 8. ST-IGG-0301:2012 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie,
 9. ST-IGG-0302:2013 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie,
 10. ST-IGG-0901:2013 Gazociągi i instalacje gazownicze Obliczenia wytrzymałościowe,
 11. ST-IGG-2701:2018 Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii,
 12. ST-IGG-1601:2012 Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji CNG. Wymagania i zalecenia,
 13. ST-IGG-1602:2012 Urządzenia do tankowania pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG do ciśnień tankowania poniżej 20 MPa,
 14. ST-IGG-0201:2018 Protokół komunikacyjny SMART-GAS,
 15. ST-IGG-0202:2014 Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego,
 16. ST-IGG-0202:2014 Zmiana z dnia 11.05.2015 r. Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego,
 17. ST-IGG-2601:2014 Prace gazoniebezpieczne Sieci gazowe dystrybucyjne Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania,
 18. ST-IGG-1201:2014 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym sieci gazowej,
 19. ST-IGG-1202:2014 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności,
 20. ST-IGG-0504:2014 Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi,
 21. ST-IGG-0101:2014 Wytyczne wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu pr>4 bar,
 22. ST-IGG-0702:2012 Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu,
 23. ST-IGG-0704:2014 Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odorymetrycznymi,
 24. ST-IGG-0207:2015 Protokół komunikacyjny GAZ-MODEM 3,
 25. ST-IGG-0401:2015 Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie,<
 26. ST-IGG-0205:2015 Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego,
 27. ST-IGG-0206:2015 Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego,
 28. ST-IGG-0501:2017 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania,
 29. ST-IGG-0502:2017 Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania,
 30. ST-IGG-0503:2017 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie obsługi,
 31. ST-IGG-1101:2017 Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń,
 32. ZN-G-3150:1996 Gazociągi - Rury polietylenowe – Wymagania i badania,
 33. ZN-G-3160:1999 Gazociągi - Rury poliamidowe - Wymagania i badania,
 34. ZN-G-3900:2001 Gazociągi - Próby specjalne - Wykonanie,
 35. ZN-G-3910:2001 Gazociągi - Gazociągi wysokiego ciśnienia poddawane próbom specjalnym - Projektowanie, wykonanie i odbiór,
 36. ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogólne - Terminologia i symbole graficzne,
 37. ZN-G-4002:2001 Pomiary paliw gazowych - Zasady rozliczeń i technika pomiarowa,
 38. ZN-G-4003:2001 Pomiary paliw gazowych - Stacje pomiarowe - Wymagania i kontrola,
 39. ZN-G-4004:2001 Pomiary paliw gazowych - Metoda obliczania współczynników ściśliwości gazów ziemnych,
 40. ZN-G-4005:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Wymagania, badania i instalowanie,
 41. ZN-G-4005/A1:2002 Zmiana do Normy Zakładowej. Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Wymagania, badania i instalowanie,
 42. ZN-G-4006:2001 Pomiary paliw gazowych - Zwężkowe gazomierze kryzowe - Wymagania, badania i instalowanie,
 43. ZN-G-4007:2001 Pomiary paliw gazowych - Urządzenia elektroniczne - Wymagania i badania,
 44. ZN-G-4008:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Budowa zestawów montażowych
 45. ZN-G-4009:2001 Pomiary paliw gazowych - Zwężkowe gazomierze kryzowe - Budowa zestawów montażowych,
 46. ZN-G-4010:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze rotorowe - Wymagania, badania i instalowanie,
 47. ZN-G-4010:2001/ A1:2012 Zmiana do Normy Zakładowej. Pomiary paliw gazowych. Gazomierze rotorowe. Wymagania, badania i instalowanie,
 48. ZN-G-5001:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania ogólne dotyczące nawaniania gazu ziemnego,
 49. ZN-G-7001:2015 Urządzenia przesyłowe - Pasy eksploatacyjne - Wymagania ogólne dotyczące wyznaczania pasa eksploatacyjnego,
 50. ZN-G-7002:2016 Urządzenia przesyłowe- Linie światłowodowe. Wymagania ogólne dotyczące budowy infrastruktury skojarzonej w zakresie linii światłowodowych,
 51. ZN-G-2100:2017 LNG – Terminologia,
 52. ZN-G-2200:2017 Instalacje technologiczne - Zbiorniki procesowe LNG – Informacje ogólne,
 53. ZN-G-2300-1:2017 Stacje regazyfikacji LNG – Część 1: Wymagania ogólne,
 54. ZN-G-2300-2:2017 Stacje regazyfikacji LNG – Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
 55. ZN-G-2300-3:2017 Stacje regazyfikacji LNG – Część 3: Wymagania dotyczące projektowania,
 56. ZN-G-2300-4:2017 Stacje regazyfikacji LNG – Część 4: Wymagania ogólne dotyczące warunków technicznych wykonania i odbioru,
 57. ZN-G-2300-5:2017 Stacje regazyfikacji LNG – Część 5: Wymagania dotyczące eksploatacji.
 58. ZN-G-8001:2017 Spawalnictwo. Spawanie stalowych rurociągów związanych z wydobyciem oraz transportem gazu ziemnego i ropy naftowej. Wymagania ogólne.

UWAGA

Wraz z wymienionymi w p. 1-31 Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa (ST-IGG) obowiązują w PGNiG SA ewentualne zalecenia wewnętrzne, które są dostępne w Dziale Metrologii, Analiz Technicznych i Normalizacji.

Dystrybucją wszystkich Standardów Technicznych IGG oraz zajmuje się Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Istnieje możliwość skorzystania z ww. dokumentów na miejscu w Dziale Metrologii, Analiz Technicznych i Normalizacji, PGNiG SA Oddział Centralne Laboratorium  Pomiarowo-Badawcze.

Ze zbioru dokumentów normalizacyjnych PGNiG SA zostały wycofane następujące Normy Zakładowe:

 1. ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe - Strefy zagrożenia wybuchem,
 2. ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe. Wymagania Ogólne, 
 3. ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji. Wymagania, 
 4. ZN-G-4122:2004 System dostawy gazu - Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach,
 5. ZN-G-3242:2003 Sieci gazowe - Filtry. Wymagania i badania,
 6. ZN-G-3001:2001 Gazociągi - Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne,
 7. ZN-G-3002:2001 Gazociągi - Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania ogólne,
 8. ZN-G-3003:2001 Gazociagi - Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania, 
 9. ZN-G-3004:2001 Gazociągi - Tablice orientacyjne. Wymagania ogólne,
 10. ZN-G-5003:2001 Gazownictwo. Nawanianie paliw gazowych. Instalacje do nawaniania gazu ziemnego,
 11. ZN-G-5008:2001 Gazownictwo. Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu,
 12. ZN-G-5002:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu,
 13. ZN-G-5004:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Kontrola nawonienia gazu ziemnego metodami odorymetrycznymi.