Zapoznaj się z zapisami regulaminów Akcji

§ 1 DEFINICJE

Akcja – niniejsza Akcja "Dofinansowanie nawet do 3000 zł", po­legająca na dofinansowaniu gospodarstw domowych, które planują zmienić system ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe:

Dofinansowanie – dofinansowanie do zakupu gazowego kotła kondensacyjnego oraz do montażu gazowego kotła kondensacyjnego gdy kwota dofinansowania przekroczy cenę zakupu kotła - na zasadach określonych w § 4 Regulaminu, dla każdego Odbiorcy zakwalifikowanego do Akcji, przekazane w postaci przelewu na konto bankowe Odbiorcy;

Odbiorca – każda osoba fizyczna będąca konsumentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i w dniu złożenia Oświadczenia będąca odbiorcą paliwa gazowego na podstawie umowy kompleksowej zawartej z Organizatorem w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do daty zakończenia Akcji w jednej z następujących grup taryfowych: W-3.6, W-3.9, W-3.12T, W-4, S-3.6, S-3.9, S-3.12T, S-4, Z-3.6, Z-3.9, Z-3.12T, Z-4;

Oświadczenie – oświadczenie Odbiorcy o wyrażeniu woli (oferta) przy­stąpienia do Akcji i zawarcia Porozumienia, a także o wariancie Akcji, do którego przystępuje Odbiorca oraz o rezygnacji z dotychczasowego źródła ogrzewania i jego zmianie na paliwo gazowe, a także o trwałym pozbawieniu funkcjonalności grzewczej paleniska/ kotłowni na paliwo stałe;

Organizator – PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000488778, NIP: 5272706082, REGON: 147003421, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 600 050 000 zł;

Porozumienie – dokument podpisany pomiędzy Odbiorcą a Organizatorem na zasadach i w trybie określonych w Regulaminie, dotyczący warunków udzielenia Dofinansowania, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu;

Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady udziału w Akcji "Dofinansowanie nawet do 3000 zł";

Zgłoszenie – oświadczenie Odbiorcy o wyrażeniu woli wpisania do prowadzonego przez Organizatora rejestru dotyczącego otrzymania Dofinansowania w ramach wariantu I Akcji, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Z tytułu udziału w Akcji Odbiorca jest uprawniony do uzyskania Dofinansowania na zasadach i w formie określonej w Regulaminie.
 2. Możliwość przystąpienia przez Odbiorcę do Akcji rozpoczyna się w dniu 2 maja 2018 r. i trwa do momentu wyczerpania puli Dofinansowań, ale nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
 3. Organizator przewidział przeprowadzenie Akcji w dwóch wariantach:
  a) I wariant - dla Odbiorców legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.);
  b) II wariant - dla pozostałych Odbiorców.
 4. Liczba Odbiorców mogących skorzystać z Dofinasowania w zależności od wariantu to:
  a) wariant I -  do 1 000 osób;
  b) wariant II - do 10 000 osób.
 5. Dofinansowanie będzie przyznawane według kolejności rejestracji Odbiorców aż do wyczerpania puli Dofinansowań wskazanej w ust. 4 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 6. O wyczerpaniu puli rejestracji do Akcji Organizator poinformuje na stronie internetowej www.pgnig.pl.
 6. Organizator od dnia rozpoczęcia Akcji będzie prowadził dla I wariantu Akcji rejestr, na podstawie wypełnionego przez Odbiorcę Zgłoszenia. Wpis do rejestru następować będzie według kolejności zgłoszeń Odbiorców, aż do wyczerpania puli osób wskazanych w § 2 ust. 4 lit. a) Regulaminu. Pozytywne zweryfikowanie dokumentów uprawnia Odbiorcę do zawarcia z Organizatorem Porozumienia. Jeśli Odbiorca zrezygnuje z Akcji lub złoży niepełną dokumentację, to w jego miejsce Organizator wpisze kolejnego Odbiorcę z listy Odbiorców, który pierwotnie nie zakwalifiko­wał się do rejestru. O powyższym wpisie Odbiorca zostanie poinformowany odrębną korespondencją.
 7. Celem Akcji jest promocja gazu ziemnego jako paliwa czystego i przyjaznego dla środowiska naturalnego, na terenie zgazyfikowanych obszarów.
 8. Uczestnictwo w Akcji oznacza konieczność posiadania aktywnego przyłącza do sieci gazowej i odbioru paliwa gazowego do celów grzewczych w miejscu zamieszkania Odbiorcy.
 9. Odbiorca może otrzymać tylko jedno Dofinansowanie i tylko dla jednego punktu poboru.
 10. Odbiorca zobowiązany jest do wykonania wynikających z Regulaminu zobowiązań. W przypadku dopełnienia zobowiązań wynikających z Regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo zawarcia z Odbiorcą Porozumienia dotyczącego przekazania Odbiorcy Dofinansowania.
 11. Nie dopuszcza się możliwości cesji uczestnictwa w Akcji.
 12. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. Przystępując do udziału w Akcji Odbiorca potwierdza, że zaakceptował Regulamin i wyraża zgodę na zasady Akcji określone w Regulaminie.
 13. Inne akcje lub promocje Organizatora mogą w swoich regulaminach wyłączać możliwość skorzystania z Akcji.
 14. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

§ 3 WARUNKI I SPOSÓB SKORZYSTANIA Z AKCJI

 1. Akcja skierowana jest do Odbiorców, którzy spełnią warunki wskazane w Regulaminie.
 2. W ramach Akcji, Odbiorca zobowiązuje się do pobierania paliwa ga­zowego na podstawie Umowy kompleksowej zawartej z Organizatorem w okresie pomiędzy 5 kwietnia 2018 r. a dniem będącym datą zakończenia Akcji, a określonej w § 2 ust. 2 Regulaminu, przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, które są liczone od daty zawarcia Porozumienia.
 3. W celu przystąpienia do Akcji i odebrania przez Organizatora Oświadczenia Odbiorca powinien:
  a) Złożyć Oświadczenie;
  b) Przedłożyć w celu skopiowania na potrzeby weryfikacji, oryginały lub notarialnie poświadczone kopie faktur lub rachunków wystawionych na rzecz Odbiorcy po dacie 5 kwietnia 2018 r. potwierdzających wartości kosztów inwestycyjnych dla punktu poboru gazu, którego ma dotyczyć Dofinansowanie:

I.        trwałego pozbawienia funkcjonalności grzewczej paleniska/ kotłowni na paliwo stałe,

II.       zakupu i montażu nowego gazowego kotła kondensacyjnego – faktura dotycząca montażu nowego gazowego kotła kondensacyjnego powinna zostać wystawiona przez podmiot, który na podstawie odrębnych przepisów posiada uprawnienia gazowe do zamontowania gazowego kotła kondensacyjnego wraz ze wskazaniem numeru tych uprawnień.

       c) Złożyć podpisane przez Odbiorcę Porozumienie w dwóch kopiach;
       d) Nie posiadać względem Organizatora zaległości w płatnościach w chwili przystąpienia do Akcji.

 1. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu należy dostarczyć Organizatorowi osobiście do Biura Obsługi Klienta Organizatora, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej: www.pgnig.pl w zakładce DLA DOMU/Kontakt.
 2. Warunkiem zawarcia Porozumienia z Odbiorcą jest pozytywna weryfika­cja dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, złożonych przez Odbiorcę oraz dostępność Dofinansowań zgodnie z limitami określonymi w § 2 ust. 4. Decyduje moment złożenia kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 3 i. Złożenie przez Odbiorcę niekompletnej lub wadliwej dokumentacji, powoduje jej automatyczne odrzucenie przez Organizatora.
 3. Przyjęcie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu nie oznacza pozytywnej ich weryfikacji. Poprzez złożenie przez Odbiorcę dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, Odbiorca potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował Regulamin. O wynikach weryfikacji dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, Odbiorca zostanie poinfor­mowany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora, w jeden z poniższych sposobów wybranych przez Odbiorcę:
  a) bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w formie pisemnej,
  b) poprzez przesłanie informacji przez Organizatora na adres pocz­towy Odbiorcy.
 4. Wraz z informacją o pozytywnej weryfikacji dokumentów Odbiorcy zostaje przesłane podpisane przez Organizatora Porozumienie.
 5. Kwota Dofinansowania zostanie wypłacona Odbiorcy w terminie 60 dni po pozytywnym wyniku weryfikacji złożonych przez Odbiorcę dokumentów.
 6. W przypadku:
  a) rozwiązania umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu przed upływem 36 miesięcy od momentu zawarcia Porozumienia;
  b) zmniejszonego poboru paliwa gazowego od Organizatora przez Odbiorcę powodującego zmianę grupy taryfowej, do której zakwalifikowany jest Odbiorca, na grupę taryfową nieobjętą Akcją, jeśli zmiana spowodowana była celowym zaniechaniem poboru paliwa gazowego do celów grzewczych.

Porozumienie wygasa a Odbiorca zobowiązany jest do zwrotu przyznanej kwoty Dofinansowania, w wysokości propor­cjonalnej do skrócenia okresu obowiązywania Porozumienia według następującego wzoru:
D/36x N
Gdzie: D = kwota dofinansowania; N = 36 pomniejszone o liczbę miesięcy od momentu zawarcia Porozumienia na Dofinansowanie.

 1. O wygaśnięciu Porozumienia, obowiązku zwrotu Dofinansowania, kwocie do zwrotu, terminie zwrotu oraz numerze rachunku bankowego do wpłaty, Odbiorca zostanie poinformowany przez Organizatora listem wysłanym na adres pocztowy Odbiorcy.
 2. Odbiorcy przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, w tym w przy­padku otrzymania wiadomości o negatywnej weryfikacji dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, jak też w przypadku wygaśnięciu Porozumienia na podstawie § 3 ust. 9 lit. b) Regulaminu. Reklamacja może zostać wniesiona przez Odbiorcę w terminie 14 dni od otrzymania informacji o negatywnej weryfikacji dokumentów lub od otrzymania przez Odbiorcę informacji o wygaśnięciu Porozumienia w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 9 lit. b) Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Odbiorcy, dokładny opis przedmiotu reklamacji oraz podpis Odbiorcy. Reklamację można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Organizatora, a także pisemnie na adres: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa z dopiskiem „kocioł”, oraz drogą elektroniczną na adres kociol@pgnig.pl, lub elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi na­stąpią w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Organizator w okresie 3 lat od wypłaty Odbiorcy Dofinansowania zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy Odbiorca wykorzystuje paliwo gazowe do celów grzewczych. W tym celu Organizator, za pośrednictwem osób przez niego upoważnionych, może przeprowadzić u Odbiorcy (w punkcie poboru gazu dla którego zostało przyznane Dofinansowanie) kontrolę, za wcześniejszym 3 dniowym uprzedzeniem Odbiorcy o kontroli.

 

§ 4 DOFINANSOWANIE

 1. Każdy Odbiorca, poinformowany przez Organizatora o pozytywnym wyniku weryfikacji, uprawniony jest do zawarcia z Organizatorem Porozumienia, na podstawie którego Odbiorcy zostanie wypłacone Dofinansowanie.
 2. Odbiorcy zgodnie z wybranym wariantem Akcji, przysługuje Dofinansowanie w wysokości:
  a) wariant I - 3 333 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote);
  b) wariant II - 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 3. Szczegóły przekazania Dofinansowania zostaną opisane w Porozumieniu.
 4. Dofinansowanie otrzymane przez Odbiorcę stanowi dochód opodatkowany zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200) zwanej dalej „ustawą o pdof”.
 5. Jeżeli jednorazowa wartość Dofinansowania, jakie otrzymają Odbiorcy:
  a) nie przekroczy kwoty określonej w art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o pdof – na podstawie wskazanego przepisu dochód z tego tytułu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  b) przekroczy kwotę określoną w art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o pdof - dochód z tego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%. Mając to na uwadze takiemu Odbiorcy zostanie przyznana przez Organizatora kwota Dofinansowania w wysokości 3.333 zł, z której to kwoty zostanie potrącony należny podatek dochodowy w kwocie 333 zł. Odbiorca zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich danych wymaganych zgodnie z przepisami prawa podatkowego celem odprowadzenia przez Organizatora należnego podatku.

 

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Odbiorcy podanych w Oświadczeniu jest PGNIG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa (Organizator).
 2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Odbiorcy.
 3. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane:
  a) w celu przystąpienia i wykonania działań związanych z realizacją Akcji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1lit a Rozporządzenia 2016/679);
  b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa energetycznego oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  c) dla celów prowadzenia badań jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania w okresie realizacji Akcji jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust.1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem Organizatora jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług;
  d) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem Organizatora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
  e) w celu kierowania do Odbiorcy przez Organizatora treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony interes Organizatora polega na kierowaniu do Odbiorcy treści marketingowych drogą pocztową w okresie realizacji świadczeń wynikających z Akcji;
  f) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
 4. Dane osobowe Odbiorcy będą przekazywane:
  a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  b) podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi niezbędne do realizacji Akcji takie jak obsługa Contact Center, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
  c) operatorom pocztowym i kurierom,
  d) bankom w zakresie realizacji płatności,
  e) organom uprawnionym do otrzymania danych Odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane przez okres realizacji świadczeń wynikających z Akcji a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres uczestnictwa a Akcji. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Odbiorcy treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Organizator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Odbiorcy przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Odbiorcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Odbiorca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Dane osobowe Odbiorcy nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Odbiorcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Odbiorcy treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3 c) i d) Odbiorcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Organizatora w celu udziału i realizacji Akcji, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Organizatora jest brak możliwości udziału w Akcji.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, Biurach Obsługi Klienta Organizatora oraz na stronie internetowej pod adre­sem: www.pgnig.pl.
 2. Wzorce Zgłoszenia, Oświadczenia oraz Porozumienia stanowią załączniki do Regulaminu.

 

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • II EDYCJA dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny - Regulamin Dofinansowania