Nowoczesność

Niskie koszty wytwarzania energii, czystość oraz komfort użytkowania stawiają gaz ziemny na pierwszej pozycji wśród nośników energii. Jego nowoczesny i ekonomiczny charakter sprawia, że świetnie nadaje się do wykorzystania w technologii przemysłowej. Dzięki swojej uniwersalności wykorzystywany jest w wielu gałęziach gospodarki - rolnictwie, handlu i usługach oraz przemyśle.

Czystość

Gaz ziemny jest najczystszym paliwem naturalnym. W jego przypadku emisja CO2 jest o 30% mniejsza niż przy spalaniu ropy oraz aż o 60% mniejsza niż w przypadku wykorzystania węgla. Dużo mniejsza jest emisja SO2 , pyłów i węglowodorów aromatycznych. Coraz to nowocześniejsze urządzenia wykorzystujące gaz ziemny jako paliwo powodują, że korzystanie z niego staje się jeszcze bardziej ekologiczne niż dotychczas.

Wygoda użytkowania

Coraz nowocześniejsze technologie oraz automatyzacja wpływają na podniesienie komfortu korzystania z gazu ziemnego. Gaz jest jedynym naturalnym paliwem, które nie wymaga składowania u użytkownika, ponieważ jest do niego bezpośrednio doprowadzany. Podczas spalania nie powstają odpady, które pojawiają się przy innych czynnikach grzewczych. Palniki gazowe bez względu na moc, zarówno małe atmosferyczne, jak i te z nadmuchem powietrza, umożliwiają łatwą automatyzację procesu spalania. Urządzenia gazowe są także proste w obsłudze i tanie w eksploatacji, co ma wpływ na oszczędności - czasu i pieniędzy.

Kotły kondensacyjne

Przy wyborze kotła kondensacyjnego może się Państwu nasunąć pytanie - czym on tak naprawdę się różni od tradycyjnego kotła niekondensacyjnego?

Najważniejszą różnicą jest to, że jak sama nazwa wskazuje w kotłach kondensacyjnych występuje zjawisko kondensacji, w której energia jest odbierana podczas skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. W tradycyjnych kotłach zjawisko kondensacji nie występuje, dlatego część ciepła ulatuje niewykorzystana wraz ze spalinami. Dzięki zjawisku kondensacji wykorzystywane jest 100% potencjału energetycznego paliwa, dzięki czemu jego zużycie jest mniejsze. Zredukowane zużycie energii może być nawet o 16% mniejsze w stosunku do kotłów gazowych niekondensacyjnych i nawet o 36% mniejsze w porównaniu do pieców opalanych węglem.

Układy skojarzone (kogeneracja)

Do wytworzenia energii elektrycznej stosuje się najczęściej gazowe silniki spalinowe lub turbiny gazowe do napędu generatorów energii elektrycznej. Ciepło odpadowe ze spalin, wody i oleju chłodzącego silnik wykorzystuje się do wytwarzania ciepłej wody oraz pary. Na rynku dostępne są urządzenia w szerokim zakresie mocy wyjściowych, dzięki czemu można łatwo dopasować układ do indywidualnych potrzeb klienta. Silniki tłokowe najczęściej stosowane są w zakresie od 30 do 1000 kW mocy elektrycznej, ale produkowane są także urządzenia o mocach dochodzących nawet do 20 MW.

Układy skojarzone odznaczają się bardzo wysoką efektywnością wykorzystania paliwa gazowego, bardzo niskim zanieczyszczeniem środowiska ze względu na zmniejszenie emisji CO2 i tlenków azotu oraz niemal całkowitą redukcję emisji tlenków siarki. Zastosowanie układów skojarzonych jest możliwe wszędzie, gdzie występuje równoczesne zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną. Szczególnie dotyczy to zakładów przemysłowych, obiektów handlowych, biurowych, szkół, hoteli, szpitali, ale też zespołów budynków mieszkalnych (elektrociepłownie osiedlowe).

Klimatyzacja

Dzisiejsza technologia pozwala nie tylko na wytworzenia z gazu ciepła, ale także daje możliwość chłodzenia powietrza.

Urządzeniami, które mają możliwość grzania i chłodzenia są pompy ciepła.

Pompy ciepła są urządzeniami elektrycznymi, które wykorzystując zasoby cieplne i energetyczne środowiska naturalnego, przetwarzają je i dostarczają jako ciepło do budynku.

W pompach ciepła najczęściej stosowanym źródłem energii jest ciepło zawarte w gruncie, gdzie temperatura jest względnie stała i osiąga na głębokości poniżej 2 m wartość 8-12oC. Jednak, aby pobrać to ciepło potrzebna jest pompa ciepła, która pozwala na podwyższenie temperatury w instalacji grzewczej. Działanie pompy przypomina działanie lodówki. Lodówka wykorzystując ciepło produktów umieszczonych wewnątrz niej, oddaje je na zewnątrz. Istnieją dwa rodzaje pomp ciepła napędzanych gazem ziemnym zgodnie z podziałem pomp ciepła na sprężarkowe i absorpcyjne. Pierwszy z nich polega na zastąpieniu silnika elektrycznego w klasycznej pompie sprężarkowej tłokowym silnikiem gazowym lub turbiną, natomiast drugi wykorzystuje ciepło spalania gazu do ogrzewania parownika pompy absorbcyjnej. Pompy ciepła bazujące na cyklu wymiany ciepła pomiędzy warnikiem a absorberem, zwane pompami GAX (generator-absorber heat exchange) są uważane za przyszłościowe rozwiązanie technologiczne z uwagi na bardzo wysoką sprawność energetyczną. Jest ona wyższa o 40% od istniejących do tej pory konstrukcji. Posiadają one prostą budowę oraz zastosowano w niej bezpieczne dla środowiska czynniki chłodzące.

Nowoczesne technologie dbają nie tylko o wygodę ich zastosowania, ale także o niskie koszty eksploatacji, co jest czynnikiem zachęcającym do korzystania z gazu ziemnego.

Bezpieczeństwo

Obok względów czysto ekonomicznych, bardzo ważnym aspektem stosowania gazu ziemnego jest bezpieczeństwo 
i pewność dostaw. PGNiG gwarantuje, że dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy specjalistów jest w stanie zapewnić swoim klientom najwyższą jakość usług.

Bezpieczeństwo korzystania z gazu ziemnego

Zasoby gazu

Wraz z rozwojem technologii wydobycie gazu ziemnego staje się możliwe nawet z trudno dostępnych złóż. Poszukiwania gazu są wspomagane coraz doskonalszymi metodami poszukiwawczymi. Obecnie udokumentowane zasoby gazu na świecie ciągle rosną. Oprócz konwencjonalnych złóż, należy brać także pod uwagę złoża niekonwencjonalne (gaz z łupków), które są odkrywane na całym świecie. Obecnie szacuje się, że Polska posiada złoża 137,84 mld m3 wydobywalnego gazu ziemnego.

Źródła dostaw gazu ziemnego

Polska posiada złoża gazu (eksploatowane przez PGNiG), jednak są one niewystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb kraju. Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego jest jednak zagwarantowane, dzięki zawartym przez PGNiG wieloletnim kontraktom na import gazu.

Położenie geograficzne.

Polska leży między największym dostawcą gazu na świecie - Rosją oraz wielkim odbiorcą jakim jest Europa Zachodnia. Wejście Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że Polska jako jej członek posiada dostosowany do standardów europejskich system gazowniczy. Polska dalej szuka rozwiązań dotyczących importu gazu z różnych źródeł. Od 2011 roku w Świnoujściu trwa budowa polskiego gazoportu LNG (skroplony gaz ziemny). Dzięki niemu do Polski będzie mógł być dostarczany gaz z całego świata.

Wysoka jakość gazu i urządzeń gazowych

Dzięki ciągłej kontroli jakości gazu ziemnego odbiorca otrzymuje gaz o odpowiedniej wartości kalorycznej, który może bezpiecznie i efektywnie spalać w urządzeniach gazowych. PGNiG S.A. stale monitoruje sieć i prowadzi prace konserwacyjno-remontowe, aby zapewnić bezpieczną eksploatację gazu ziemnego.

Urządzenia gazowe podlegają rygorystycznie przestrzeganemu obowiązkowi certyfikacji, a obowiązujące polskie normy dotyczące sprzętu gazowego zawierają ostre, często surowsze niż w normach europejskich wymagania, dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji. Jest to gwarancją wysokiej jakości urządzeń zasilanych gazem dostępnych na polskim rynku.

Ekologia

Celem funkcjonującego w PGNiG systemu zarządzania środowiskowego jest rozwijanie skutecznych i przejrzystych zasad zarządzania tą częścią działalności, która ma związek z ochroną środowiska.   Swoje technologie cały czas dostosowujemy do polityki proekologicznej. Robimy wszystko, aby nasze programy wydobywcze były jak najbardziej zbilansowane pod względem wpływu na środowisko naturalne.

Czytając poniższy tekst, mogą Państwo dowiedzieć się jakie czynności podejmujemy w zakresie ochrony środowiska.

Polega to m.in. na rozsądnym korzystaniu z bogactw naturalnych. W sektorze przemysłowym do inicjowania działań na rzecz ochrony środowiska wykorzystywane są zarówno instrumenty prawne, jak i nacisk wywierany przez konsumentów. Tworzone prawo ekologiczne nakłada na wszystkie podmioty gospodarcze obowiązki dotyczące zapobiegania zagrożeniom środowiska, a także buduje system zachęt do stosowania korzystnych z punktu widzenia ochrony środowiska technologii i surowców.

Gaz ziemny jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorstwa, które pragnie działać w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Urządzenia opalane gazem ziemnym stosowane są obecnie na duża skalę w energetyce, przemyśle i gospodarce komunalnej. Procesy spalania gazu realizowane są z relatywnie najmniejszą, w porównaniu z innymi paliwami, emisją zanieczyszczeń atmosfery. Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń spalających gaz (palniki i kotły gazowe, komory spalania turbin gazowych) podlegają ciągłym udoskonaleniom, co umożliwia postęp technologiczny w realizacji procesów spalania gazu nastawionych na redukcję emisji NOX i innych zanieczyszczeń. Wzrost sprawności urządzeń przynosi zawsze zmniejszone zużycie paliwa, w konsekwencji korzyści ekologiczne.

Zmiana bazy surowcowej polegająca na zastosowaniu gazu ziemnego jako surowca wyjściowego i jako paliwa w piecach technologicznych pozwala na zmniejszenie energochłonności wielu procesów w przemyśle. Dzięki stosowaniu nowoczesnych, mniej energochłonnych procesów technologicznych w nowo uruchamianych lub modernizowanych instalacjach produkcyjnych przedsiębiorstwo uzyskuje wzrost produkcji, jednocześnie znacznie obniżając zużycie energii.

Bezdyskusyjna z punktu widzenia ekologicznego zasadność powyższych przedsięwzięć (modernizacji) jest kolejnym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Muszą one uwzględniać także uwarunkowania lokalne, ale przede wszystkim rachunek ekonomiczny. Przeprowadzane analizy dowodzą wyższość gazu ziemnego w licznych przypadkach, stąd narasta jego ekspansja w każdej dziedzinie gospodarki.

Jak sfinansować inwestycje gazowe

Ze względu na zaawansowanie techniczne urządzeń zasilanych gazem oraz ich częsty proekologiczny charakter istnieje wiele możliwości uzyskania dofinansowania ich zakupu. Polityka środowiskowa Polski, jako członka Unii Europejskiej umożliwia otrzymanie dotacji, które  polecamy naszym klientom, poszukującym rozwiązań energetycznych przyjaznych środowisku.

Wychodząc naprzeciw poszukiwaniom przez przedsiębiorców zewnętrznych źródeł finansowania, instytucje finansowe stworzyły bogatą ofertę instrumentów wspomagających programy proekologiczne.

Proces integracji Polski z UE zachęca, a nierzadko wręcz wymusza konieczność dostosowywania się do światowych standardów 

w dziedzinie ekologii, a więc do respektowania przepisów zawartych w międzynarodowych umowach i konwencjach. Technologie oparte na gazie ziemnym są jednymi z najbardziej przyjaznych środowisku.

Można je finansować wykorzystując:

 • kredyty
 • pożyczki
 • dotacje

W szczególnych przypadkach występuje możliwość łączenia powyższych form np. dotacje do spłaty odsetek od kredytów bankowych zaciąganych na sfinansowanie inwestycji gazowniczych. Najbardziej powszechne są pożyczki udzielane przez fundusze ekologiczne. Ich zaletą jest każdorazowe dostosowanie oferty do warunków lokalnych, co pozwala w lepszy sposób zaspokoić potrzeby i wymagania klientów.
Na rynku finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce dominują następujące instytucje:

 • fundusze ekologiczne
 • fundacje i programy pomocowe
 • banki

Poniżej przedstawiamy ważniejsze instytucje finansujące inwestycje proekologiczne:

 • BISE Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A.
 • BOŚ Bank Ochrony Środowiska
 • EKOFUNDUSZ
 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 • FINESCO
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Project Consulting S.A.

Słownik terminów gazowniczych

Kaloryczność, wartość opałowa, ciepło spalania i inne terminy.

CIEPŁO SPALANIA
Ilość energii, która zostałaby wydzielona na sposób ciepła w wyniku całkowitego i zupełnego spalania w powietrzu 1m3 paliwa gazowego w warunkach normalnych, gdyby reakcja zachodziła pod stałym ciśnieniem absolutnym 101,325 kPa wszystkie, oprócz wody, produkty spalania były w stanie gazowym, para wodna utworzona w procesie spalania uległa kondensacji i wszystkie produkty spalania (zarówno produkty w stanie gazowym jak i woda w stanie ciekłym) zostały doprowadzone do temperatury 25 stopni C. 

CIŚNIENIE
Ciśnienie paliwa gazowego mierzone w warunkach statycznych jako nadciśnienie, będące różnicą pomiędzy bezwzględnym ciśnieniem statycznym paliwa gazowego,a ciśnieniem atmosferycznym. 

GAZ ZIEMNY SKROPLONY (LNG)
Gaz ziemny w postaci ciekłej o temperaturze poniżej - 161°C.

GAZOCIĄG BEZPOŚREDNI
Gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego.

GAZOCIĄG MIĘDZYSYSTEMOWY
Gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych państw.

GAZOMIERZ
Urządzenie do automatycznego pomiaru ilości przepływającego gazu. Do ważniejszych typów gazomierzy należą:

 • gazomierz miechowy, w którym przepływ gazu mierzony jest przez dwie lub więcej komory poruszające przepony sprzęgnięte z wskaźnikiem objętości;
 • gazomierz masowy , w którym przepływ gazu mierzony jest w jednostkach masy dzięki porównywaniu szybkości przepływu i gęstości gazu w jednostce czasu
 • gazomierz rotorowy, w który organ pomiarowy tworzą komory kolejno napełniane i opróżniane gazem
 • gazomierz turbinowy, w którym wirnik turbinowy jest poruszany przez przepływający gaz, a prędkość obrotowa rotora jest miarą szybkości przepływu gazu,
 • gazomierz zwężkowy, w którym prędkość przepływu określana jest na podstawie spadku ciśnienia gazu w dyszy Venturiego; prędkość ta jest proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego ze spadku ciśnienia w dyszy

INSTALACJA GAZOWA
Urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilane z sieci gazowej, znajdujące się na terenie i w obiekcie odbiorcy.

INSTALACJA MAGAZYNOWA
Instalacja używana do magazynowania paliw gazowych, w tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów, będąca własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowana przez to przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań operatorów systemu przesyłowego gazowego..

KALORYCZNOŚĆ, WARTOŚĆ OPAŁOWA, CIEPŁO SPALANIA
Kaloryczność paliwa jest to ilość ciepła wydzielana przy całkowitym spaleniu jednostkowej ilości paliwa w określonych warunkach. Dla gazów wartość tę można wyrazić w Btu/ft3 , kcal/m3 lub MJ/m3 natomiast dla cieczy i ciał stałych odpowiednie będą Btu/lb, kcal/kg lub MJ/kg. Jednostką zalecaną przez IGU jest megadżul na metr sześcienny (MJ/m3 ). Typowy gaz ziemny ma wartość opałową około 37 MJ/m3 . Wartości te mogą być albo brutto albo netto. Wartość brutto (gross) odnosi się do przyjętego w Polsce pojęcia ciepło spalania , tj. do wartości opałowej powiększonej o ciepło kondensacji pary wodnej powstającej przy spalaniu, podczas, gdy wartość netto (net) oznacza, że chodzi o polski termin wartość opałowa, a więc o sytuację, gdy woda pozostaje w stanie pary. Ogólnie można przyjąć, że wartość netto jest mniejsza od wartości brutto: dla gazu ziemnego i gazów węglowych o 10,0% ,dla LPG o 7,5% ,dla destylatów i olejów opałowych o 6,0% ,dla paliw stałych o 3,0% Decyzja o zastosowaniu wartości opałowej bądź ciepła spalania zależy od konkretnego przypadku. Dla celów ogólnostatystycznych częściej stosuje się wartość brutto (ciepło spalania), zaś do pewnych współczynników użytkowych i porównań między różnymi paliwami większe znaczenie ma wartość netto (wartość opałowa), która odpowiada użytecznej ilości ciepła. Niezależnie jednak od przyjętej podstawy obliczeń, proste porównywanie kaloryczności paliw może prowadzić do błędnych wniosków, jeśli nie uwzględni się efektywności docelowego zastosowania i ten element powinien być zawsze brany pod uwagę.

LICZBA WOBBEGO
Stosunek wartości ciepła spalania paliwa gazowego, do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych samych warunkach odniesienia..

METR SZEŚCIENNY NORMALNY (M3)
Jednostka rozliczeniowa, oznaczająca ilość suchego gazu zawartą w objętości 1 m3 przy ciśnieniu 101,325 kPa i temperaturze 0° C.

MIESIĄC GAZOWY
oznacza okres od godziny 6:00 pierwszego dnia bieżącego miesiąca do godziny 6:00 pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu bieżącym.. Dla grup taryfowych BW-1 do BW-4, BZ-1 do BZ-4, BS-1 do BS-4, R-1 do R-4 miesiąc umowny odpowiada kalendarzowemu.

MOC UMOWNA
maksymalna ilość Paliwa gazowego, którą można odebrać w ciągu godziny, określoną na dany Rok gazowy w Umowie.

ODBIORCA KOŃCOWY
odbiorca dokonujący zakupu Paliwa gazowego na własny użytek.

ODBIORCA
Każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

PUNKT WEJŚCIA
Miejsce dostarczania paliwa gazowego do systemu przesyłowego.

PUNKT WYJŚCIA
Miejsce odbioru paliwa gazowego z systemu przesyłowego.

ROK GAZOWY
Okres od godziny 22.00 dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok bieżący do godziny 22.00 dnia 31 grudnia roku bieżącego. Dla grup taryfowych BW-1 do BW-4, BZ-1 do BZ-4, BS-1 do BS-4, R-1 do R-4 rok umowny odpowiada kalendarzowemu.

SIEĆ GAZOWA
Gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi i tłoczniami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do sprzedawcy.

SIEĆ PRZESYŁOWA
Sieć gazowa wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest Operator Systemu  Przesyłowego.

SIEĆ DYSTRYBUCYJNA
Sieć gazowa wysokich, średnich i niskich ciśnień z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest Operator Systemu Dystrybucyjnego.

THIRD PARTY ACCESS (TPA) - DOSTĘP STRONY TRZECIEJ
Prawo polegające na udostępnieniu przez właściciela lub operatora infrastruktury sieciowej innym stronom w celu jej wykorzystania. Umożliwia swobodny wybór dostawcy paliwa gazowego.

UKŁAD POMIAROWY
gazomierze i inne urządzenia pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości Paliw gazowych odebranych lun wprowadzonych do sieci.

UŻYTKOWNIK SYSTEMU PRZESYŁOWEGO
Podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu przesyłowego lub zaopatrywany z tego systemu.

Zastosowanie gazu ziemnego

Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że popyt na gaz rośnie. Spowodowane jest to wszechstronnością, czynnikami ekonomicznymi i doskonałym dostępem do niebieskiego paliwa. Zastosowanie znajdzie zarówno w małych firmach, jak i średnich i dużych przedsiębiorstwach. W poniższych zakładkach znajdziecie Państwo informacje, w jakich gałęziach gospodarki najczęściej znajduje zastosowanie gaz.

Rolnictwo

Zastosowanie gazu jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych. Jego zalety są coraz częściej doceniane przez osoby prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Poniżej przedstawiamy Państwu możliwości wykorzystywania gazu zarówno przez hodowców zwierząt, jak i ogrodników.

Ogrodnictwo

Zastosowanie gazu ziemnego w ogrodnictwie (obejmującym między innymi uprawę i hodowlę roślin warzywnych, sadowniczych czy ozdobnych) polega przede wszystkim na wykorzystywaniu tego paliwa do ogrzewania szklarni.
Ogrzewanie szklarni gazem ziemnym pozwala na znaczne zredukowanie kosztów uprawy roślin. Redukcja kosztów jest efektem wykorzystania do ogrzewania szklarni również spalin. Ciepłe spaliny przesyłane są za pomocą wentylatorów i przewodów do pomieszczeń szklarni. Zawartość CO2 w spalinach gazowych to nie tylko dodatkowe ciepło w szklarni, ale również większe plony, lepsza jakość roślin oraz znacznie krótszy czas wegetacji.

Urządzenia grzewcze wykorzystywane w ogrodnictwie to przede wszystkim kotły gazowe i nagrzewnice powietrza.

Hodowla zwierząt

Hodowla niektórych gatunków zwierząt wymaga, aby pomieszczenia przeznaczone do hodowli posiadały niezależnie od warunków pogodowych - odpowiednią temperaturę.
Odpowiednia temperatura pomieszczeń hodowlanych zapewnia zwierzętom prawidłowy rozwój. Przykładem wykorzystania gazu ziemnego w celach hodowlanych są fermy kurze. Stała i odpowiednia temperatura w kurniku uzyskiwana dzięki zastosowaniu paliwa gazowego to optymalne warunki do chowu kurcząt. Stosowanie gazu ziemnego daje hodowcy poczucie bezpieczeństwa, komfortu, a przede wszystkim oszczędności.

Urządzeniami gazowymi wykorzystywanymi do ogrzewania pomieszczeń hodowlanych są nagrzewnice powietrza i rury promieniujące. Zaletą tych urządzeń jest możliwość punktowego skierowania źródła ciepła, co ma istotne znaczenie np. przy dogrzewaniu młodych kurcząt.

Handel i usługi

Gaz ziemny doceniany jest także w handlu i usługach, gdzie są duże możliwości jego wykorzystania. Zastosowanie gazu w ogrzewaniu, jak i pozyskiwaniu energii umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności, dzięki czemu firmy mają możliwość obniżania kosztów swojej działalności.

Centra handlowe

Dobre samopoczucie klienta w centrum handlowym uwarunkowane jest między innymi odpowiednią temperaturą i wentylacją pomieszczeń. Gaz ziemny jest uniwersalnym paliwem i pozwala na klimatyzowanie nawet tak dużych obiektów jak hipermarkety. Wykorzystanie paliwa gazowego do zasilania systemów klimatyzacyjnych pozwala w znacznym stopniu zredukować koszty energii elektrycznej.

Urządzeniami umożliwiającymi w pełni klimatyzowanie pomieszczeń, to znaczy ich ogrzewanie przy niskiej temperaturze otoczenia lub ochłodzenie przy wysokiej temperaturze otoczenia, są pompy ciepła czyli urządzenia pozwalające pewnym nakładem energii przemieszczać ciepło ze źródła o niższej temperaturze do odbiornika o temperaturze wyższej.

Gaz ziemny może być również wykorzystywany do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda w sklepach to nie tylko wygoda dla klientów i pracowników, ale także jeden z wymogów prowadzenia działalności handlowej.

Spółdzielnie Mieszkaniowe, Deweloperzy, Wspólnoty Mieszkaniowe

Ciche, bezpieczne i ciepłe mieszkanie ma duże szanse na znalezienie nabywców. Spółdzielnie, Deweloperzy, czy też Wspólnoty Mieszkaniowe chcąc sprostać wysokim wymaganiom klientów dokładają wszelkich starań, aby oferowane mieszkania były dobrze ogrzane, a ciepła woda użytkowa miała stałą, optymalną temperaturę. Gaz ziemny może być stosowany do zasilania lokalnych kotłowni osiedlowych lub kotłowni dla pojedynczych budynków wielorodzinnych. Innym rozwiązaniem może być doprowadzenie gazowej instalacji wewnętrznej do każdego z mieszkań. Przy tym rozwiązaniu w każdym lokalu instalowany jest kocioł gazowy, najczęściej dwufunkcyjny, służący do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej.

Gastronomia

Paliwo gazowe wykorzystywane jest w gastronomii najczęściej do profesjonalnego przygotowywania posiłków. Prowadzenie restauracji czy barów wymaga umiejętności odpowiedniego przygotowania potraw. Płynna i szybka regulacja płomienia w kuchence gazowej pozwala zadowolić nawet najbardziej wymagających kucharzy. Racjonalne wykorzystanie gazu ziemnego w gastronomii to nie tylko smaczny posiłek, ale również optymalna temperatura pomieszczeń oraz gorąca woda.

Urządzenia gazowe wykorzystywane w gastronomii do profesjonalnego sporządzania posiłków to:

 • kotły do gotowania
 • wędzarnie
 • kuchnie gazowe
 • taborety gazowe
 • piece do smażenia i pieczenia
 • płyty do pieczenia
 • grille

Urządzenia gazowe wykorzystywane w gastronomii zapewniają wysoki komfort użytkowania oraz charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Hotelarstwo

Gaz ziemny jest uniwersalnym i nowoczesnym paliwem, dzięki czemu może być wykorzystywany także w hotelarstwie, np. do ogrzewania i napędu systemów klimatyzacyjnych. Pokoje hotelowe, sale konferencyjne, czy też sale balowe są chętnie odwiedzane przez gości, jeśli panuje w nich odpowiednia temperatura. Stosowanie gazu ziemnego do klimatyzowania hoteli umożliwia utrzymywanie stałej, optymalnej temperatury wewnątrz pomieszczeń. Urządzeniami umożliwiającymi w pełni klimatyzowanie pomieszczeń, to znaczy ich ogrzewanie przy niskiej temperaturze otoczenia lub ochłodzenie przy wysokiej temperaturze są pompy ciepła, czyli urządzenia pozwalające pewnym nakładem energii przemieszczać ciepło ze źródła o niższej temperaturze do odbiornika o temperaturze wyższej.

Najczęściej wykorzystywane w hotelarstwie urządzenia grzewcze to kotły gazowe.

Piekarnie

Świeże i pachnące pieczywo to produkt, na który zawsze jest duży popyt. Tajemnica wypieku tkwi nie tylko w prawidłowo dobranym rodzaju pieca, ale przede wszystkim w odpowiednim rodzaju paliwa. Gaz ziemny to możliwość płynnej regulacji temperatury pieczenia. Paliwo gazowe wykorzystywane jest w piekarniach najczęściej do zasilania pieców do pieczenia oraz ogrzewania pomieszczeń.

Masarnie

Zachęcający zapach, odpowiedni kolor i znakomity smak wędlin mogą być zasługą zastosowania odpowiedniego nośnika energii 
w procesach wytwórczych. Zakłady mięsne, czy też masarnie korzystają z gazu ziemnego najczęściej do procesu produkcyjnego 
i podgrzewania wody użytkowej. Używając gazu ziemnego można utrzymać optymalną temperaturę procesu produkcyjnego, co ma znaczny wpływ na końcową jakość produktu. Urządzenia gazowe są wygodne w użyciu i pozwalają na zachowanie wymaganej czystości.

Najczęściej stosowane urządzenia gazowe w zakładach mięsnych to:

 • kotły do gotowania
 • wędzarnie
 • kuchnie gazowe
 • taborety gazowe
 • piece
 • grille

Wykorzystanie paliwa gazowego do podgrzewania wody użytkowej pomaga w zachowaniu ostrych zasad higieny. Zakłady mięsne zużywają znaczne ilości ciepłej wody, dlatego odpowiednim rozwiązaniem może być stosowanie gazowego podgrzewacza wody z zasobnikiem.

Szkoły, Szpitale, Urzędy, Instytucje Publiczne

Gaz ziemny w instytucjach czy obiektach użyteczności publicznej wykorzystywany jest najczęściej do ogrzewania pomieszczeń. Możliwość płynnej regulacji i utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniu jest istotnym argumentem przemawiającym za stosowaniem gazu ziemnego.

Do ogrzewania pomieszczeń najczęściej stosuje się kotły gazowe dwufunkcyjne z możliwością podgrzewania wody użytkowej. Większe obiekty mogą być ogrzewane przez indywidualne kotłownie zasilane gazem ziemnym.

Energetyka zawodowa

PGNiG czyni starania, aby gaz nie służył tylko do ogrzewania, ale także żeby mógł być źródłem energii elektrycznej.
W tym celu wykorzystywane jest zjawisko kogeneracji (czyli uzyskiwania energii elektrycznej oraz energii cieplnej z gazu ziemnego
.

Pozyskiwana w ten sposób energia cieplna i energia elektryczna daje duże oszczędności ekonomiczne oraz przynosi korzyści ekologiczne dla środowiska naturalnego.

Elektrownie, Ciepłownie

Podstawowym surowcem wykorzystywanym do uzyskania energii w polskich elektrowniach i ciepłowniach jest obecnie węgiel kamienny lub brunatny. Emisja do atmosfery toksycznych związków powstałych w procesie spalania paliw stałych, hałdy przy kopalniach, składowiska popiołów przy elektrowniach i szkody górnicze są nierozerwalnie związane z energetyką węglową. Elektrownie czy ciepłownie węglowe charakteryzują się także niską sprawnością energetyczną.

Zwiększenie sprawności i wyeliminowanie dużych zanieczyszczeń w elektrowniach jest możliwe dzięki stosowaniu nowoczesnych procesów, w których podstawowym surowcem jest gaz ziemny. Nowoczesne technologie stosowane w elektrowniach czy też ciepłowniach charakteryzują się wysoką sprawnością procesów, w konsekwencji małym zużyciem paliwa, a także małą szkodliwością oddziaływania na środowisko. Troska o stan środowiska naturalnego powinna skłaniać dostawców energii elektrycznej do stosowania gazu ziemnego - najbardziej ekologicznego nośnika energii.

Urządzenia gazowe stosowane do produkcji energii to silniki gazowe i turbiny gazowe.

Elektrociepłownie

Elektrociepłownie zasilane gazem ziemnym mogą zaspokajać potrzeby energetyczne zarówno osiedli mieszkaniowych jak i dużych zakładów przemysłowych. Elektrociepłownie gazowe produkują energię elektryczną i ciepło w układach skojarzonych (tzw. kogeneracja).

Do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach wykorzystuje się:

 1. układy z klasycznymi silnikami spalinowymi sprzęgniętymi z generatorem energii elektrycznej (modułowe elektrociepłownie gazowe z zastosowaniem silników spalinowych),
 2. układy z turbinami gazowymi (modułowe elektrociepłownie gazowe z zastosowaniem turbiny gazowej).

Stosowanie gazu ziemnego do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej oznacza:

 • obniżenie wydatków związanych z ochroną środowiska
 • zwiększenie całkowitej sprawności układu nawet do 85%

Gaz ziemny jest idealnym paliwem do skojarzonej produkcji energii i ciepła - kogeneracji, co wynika z jego zalet; tj.: stałej jakości, braku potrzeby magazynowania i wysokiej wartości opałowej.

Hutnictwo

Doskonałej jakości stal, szkło o odpowiedniej barwie oraz inne wysokiej jakości produkty hutnicze często powstają przy użyciu gazu ziemnego. Jego jakość doceniają huty, gdzie jest on stosowany m.in. do opalania pieców produkcyjnych. Poniżej możecie Państwo dowiedzieć się jaki wpływ na procesy produkcyjne w hutach ma gaz ziemny.

Wykorzystywanie gazu ziemnego w procesach technologicznych pozwala na:

 • płynną regulację procesów produkcyjnych
 • osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
 • wyeliminowanie strat na rozruch procesu produkcyjnego
 • możliwość szybkiego przerwania procesu produkcyjnego (co nie jest możliwe przy piecach zasilanych paliwem stałym np. węglem)
 • czystą i prostą obsługę urządzeń gazowych

Procesy technologiczne wymagają zachowania stałych parametrów oraz niezmiennego składu chemicznego dostarczanego paliwa. Wysoką jakość i stałe parametry nośnika energii zapewnia gaz ziemny.

Gaz ziemny stosuje się w hutnictwie żelaza i stali oraz w hutnictwie metali nieżelaznych głównie do opalania pieców grzewczych walcowni gorących, jak również pieców do obróbki cieplnej walcowni zimnych. Ponadto gaz ziemny wykorzystywany jest też do procesów pomocniczych np. do opalania komór koksowniczych, suszenia kadzi i zestawów odlewniczych w kotłowniach hutniczych.

W hutnictwie szkła gaz ziemny wykorzystuje się przy produkcji szkła okiennego, gospodarczego i technicznego. Piece szklarskie, w których następuje topienie i klarowanie masy szklanej pracują w ruchu ciągłym, bez przerwy, przez okres kilku lat. Ponadto gaz ziemny wykorzystywany jest w procesie formowania kropli szkła w wyrób końcowy na automatach formierskich.

Przemysł chemiczny

W wielu przypadkach nawet nie zdają sobie Państwo sprawy z tego, jak duży wpływ na nasze życie ma wykorzystanie gazu ziemnego. W przemyśle chemicznym wiele substancji jest otrzymywanych z gazu lub z mieszanin, w skład których wchodzi gaz ziemny.  Wykorzystanie gazu ziemnego pozwala na zastosowanie nowoczesnych, mniej energochłonnych procesów technologicznych. Gaz ziemny często znajduje zastosowanie jako paliwo w piecach technologicznych.

Gaz ziemny w przemyśle chemicznym w ponad 90% wykorzystywany jest jako surowiec do otrzymywania wodoru. Możliwe jest pozyskiwanie wodoru z innych surowców energetycznych. Ze względu na relację wodoru do węgla gaz ziemny jest najkorzystniejszy. Przy zastosowaniu metody katalitycznej konwersji gazu ziemnego z przegrzaną parą wodną otrzymuje się surowy gaz syntezowy, czyli mieszaninę tlenku węgla wodoru i dwutlenku węgla, który jest:

 • źródłem wodoru stosowanego np. w procesach uszlachetniania i oczyszczania ropy naftowej
 • kluczowym półproduktem w różnych syntezach organicznych, między innymi kwasu octowego, a przede wszystkim metanolu
 • półproduktem w przemyśle azotowym do produkcji amoniaku, a następnie nawozów azotowych (gaz ziemny - gaz syntezowy - amoniak - nawozy azotowe).

Wykorzystanie gazu ziemnego w produkcji amoniaku (nawozów) posiada w stosunku do innych surowców następujące zalety:

 • niższe zużycie energii całkowitej
 • niższe nakłady inwestycyjne
 • prostszy proces technologiczny
 • niższe koszty wytwarzania
 • ekologiczny charakter procesu konwersji gazu ziemnego

Z tych właśnie względów całość produkcji amoniaku w Polsce oparta jest na gazie ziemnym. Gaz ziemny wykorzystuje się również w syntezach bezpośrednich do produkcji chlorometanów, cyjanowodoru, acetylenu, dwusiarczku węgla i innych związków organicznych.

Przemysł spożywczy

Chrupiące pieczywo, aromatyczne wędliny i fantastyczne ciasta…

Coraz więcej firm stosuje piece na gaz ziemny, do produkcji artykułów spożywczych.  Stała temperatura oraz wygoda urządzeń sprawiają, że gaz działa nawet tam, gdzie muszą być spełnione nawet najostrzejsze normy higieny. Poniżej znajduje się lista z przykładami produktów, do wyrobu, których można stosować piece na gaz. Można także zapoznać się, jakie przykładowe rodzaje sprzętu na paliwo gazowe stosowane są w przemyśle spożywczym.

Gaz ziemny znajduje zastosowanie w większości sektorów przemysłu spożywczego, a przede wszystkim w:

 • przemyśle mięsnym
 • przemyśle tłuszczowym
 • przemyśle cukrowniczym
 • przemyśle spirytusowym
 • przemyśle piwowarskim
 • zakładach cukierniczych
 • zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • zakładach przetwórstwa mleka

Najczęściej stosowane urządzenia gazowe w przemyśle spożywczym:

 • płyty
 • piece
 • wędzarnie
 • kotły do gotowania
 • kuchnie gazowe
 • taborety gazowe
 • grille

Wielki przemysł spożywczy poza stosowaniem gazu ziemnego do celów technologicznych wykorzystuje paliwo gazowe także do ogrzewania i klimatyzowania pomieszczeń oraz podgrzewania wody użytkowej.

Klimatyzacja

Kiedy przebywanie w pomieszczeniach staje się trudne w związku z wysoką temperaturą powietrza, często znajdują zastosowanie urządzenia klimatyzacyjne. Dzięki nim można schłodzić pomieszczenia, uregulować temperaturę powietrza na oczekiwanym poziomie, co w konsekwencji poprawia komfort przebywania w nich.

Czy wiecie Państwo, że do „produkcji" zimnego powietrza coraz częściej stosuje się urządzenia zasilane gazem? Poniżej znajdą Państwo opis oszczędnych i bardzo solidnych urządzeń, które odpowiednio zastosowane spełnią wymagania użytkowników dotyczące utrzymania komfortowej temperatury w pomieszczeniu.

Urządzeniami umożliwiającymi w pełni klimatyzowanie pomieszczeń, to znaczy ich ogrzewanie przy niskiej temperaturze otoczenia lub ochładzanie przy wysokiej temperaturze otoczenia, są pompy ciepła czyli urządzenia pozwalające pewnym nakładem energii przemieszczać ciepło ze źródła o niższej temperaturze do odbiornika o temperaturze wyższej. Jeszcze do niedawna w urządzeniach klimatyzacyjnych stosowane były wyłącznie pompy ciepła zasilane energią elektryczną. Obecnie możliwe jest stosowanie pomp ciepła zasilanych gazem ziemnym.

Istnieją dwa rodzaje pomp ciepła napędzanych gazem ziemnym zgodnie z podziałem pomp ciepła na sprężarkowe i absorpcyjne.

Pierwszy z nich polega na zastąpieniu silnika elektrycznego w klasycznej pompie sprężarkowej tłokowym silnikiem gazowym lub turbiną, natomiast drugi wykorzystuje ciepło spalania gazu do ogrzewania parownika pompy absorbcyjnej.

Pompy ciepła bazujące na cyklu wymiany ciepła pomiędzy warnikiem a absorberem zwane pompami GAX (generator-absorber heat exchange) są uważane za przyszłościowe rozwiązanie technologiczne z uwagi na bardzo wysoką sprawność energetyczną wyższą
o 40% od istniejących do tej pory konstrukcji. Prosta obsługą oraz zastosowanie bezpiecznych dla środowiska czynników chłodniczych to dodatkowe zalety tego systemu.

Kogeneracja

PGNiG czyni starania, aby gaz ziemny służył nie tylko do ogrzewania, ale także do wytwarzania energii elektrycznej w jednoczesnym procesie technologicznym, zwanym kogeneracją. Pozyskiwana w ten sposób energia cieplna i energia elektryczna daje duże oszczędności ekonomiczne oraz przynosi korzyści ekologiczne dla środowiska naturalnego.

Kogeneracja to produkcja energii elektrycznej i ciepła w układzie skojarzonym, przy czym na produkcję ciepła przeznaczone jest około 40% łącznego zużycia gazu ziemnego, natomiast na produkcję energii elektrycznej około 60%.

Elektrociepłownie wytwarzające w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło umożliwiają dużo większe wykorzystanie energii niż tradycyjne elektrownie i ciepłownie. Elektrociepłownie gazowe mogą zaspokajać potrzeby energetyczne począwszy od pojedynczych obiektów poprzez osiedla mieszkaniowe, aż do dużych zakładów przemysłowych.

Wśród elektrociepłowni wytwarzających w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną wyróżniamy:

 1. elektrociepłownie z zastosowaniem klasycznego silnika spalinowego sprzęgniętego z generatorem prądu,
 2. elektrociepłownie z turbinami gazowymi.

Produkowana w modułowych elektrociepłowniach gazowych energia elektryczna może być nie tylko wykorzystywana na własne potrzeby, ale również sprzedawana do sieci dystrybutora energii elektrycznej.

Kogeneracja jest obecnie najbardziej dynamicznym kierunkiem eksploatacji gazu ziemnego, jako proekologicznego paliwa dla energetyki.

Ogrzewanie

Wiele firm narzeka na wysokie rachunki za ogrzewanie w okresach zimowych. Zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, ze względu na wielkość pomieszczeń lub dużą ilość budynków mogą następować duże straty ciepła. PGNiG umożliwia swoim klientom optymalizację kosztów ogrzewania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz krótkiego przewodnika poniżej, który przybliży nam nieco bardziej temat ogrzewania.

Tradycyjnie ogrzewanym obiektom przemysłowym towarzyszą duże straty ciepła, ponieważ gorące powietrze przemieszcza się
w kierunku stropu ogrzewając niepotrzebnie górne partie pomieszczeń.

Atrakcyjne ekonomicznie jest ogrzewanie pomieszczeń kubaturowych przy pomocy gazowych promienników lub gazowych nagrzewnic powietrza. Ogrzewanie za pomocą tych urządzeń powoduje uzyskanie efektu "podłogowego". Oznacza to, że powietrze ma najwyższą temperaturę w dolnych partiach pomieszczeń. Przy zastosowaniu ogrzewania z wykorzystaniem promienników możliwe jest punktowe ogrzewanie konkretnych miejsc bez konieczności ogrzewania całej objętości budynków. Natomiast do ogrzewania powierzchni magazynowych, w których ludzie przebywają rzadko, stosowane są przeważnie nagrzewnice powietrza bezwymiennikowe.

Obecnie stosowane są następujące urządzenia grzewcze zasilane gazem ziemnym:

 • nagrzewnice powietrza
 • nagrzewnice powietrza kondensujące
 • nagrzewnice powietrza bezwymiennikowe
 • ogrzewacze pomieszczeń np. rura promieniująca
 • promienniki gazowe

W gazowych panelach radiacyjnych energia przenoszona jest za pośrednictwem fal elektroenergetycznych. Energia zamieniana zostaje w ciepło przy kontakcie z ciałem pochłaniającym. W ten sposób przepływ ciepła od promiennika do obiektu ogrzewanego zachodzi z prędkością światła bez ogrzewania powietrza. Powietrze ogrzewa się wtórnie poprzez kontakt z ogrzanymi powierzchniami.

Uzyskane oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnym ogrzewaniem centralnym dochodzą do 35-40% dla budynków nowoczesnych o dobrej izolacji i nawet 60% dla budynków źle izolowanych. Oszczędności jeszcze znacznie wzrastają przy pracy jednozmianowej, ze względu na szybki rozruch ogrzewaczy tego typu.

Zaletą stosowania gazu ziemnego w powyższych urządzeniach grzewczych jest:

 • wysoka sprawność energetyczna
 • wygodna obsługa
 • krótki czas uruchomienia urządzenia
 • niskie obciążenie środowiska
 • brak konieczności utylizacji odpadów
 • brak konieczności magazynowania dużej ilości paliwa

System ogrzewania na drodze promieniowania zapewnia idealne warunki cieplne każdemu obiektowi.

Nowa jednostka rozliczeniowa

Informujemy, że od 1 sierpnia 2014r. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. będzie stosować nowe zasady rozliczania zużycia gazu ziemnego. Na fakturze wykazywać będziemy nie tylko, ile zużyto metrów sześciennych, ale także ile zostało dostarczonej energii. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktycznego zużycia energii wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh), a nie jak dotychczas na podstawie dostarczonej objętości gazu (m3).

Zmiana sposobu rozliczania wynika z przepisów prawa i podyktowana jest rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013r. Od 1 sierpnia 2014r. wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zobligowane są do rozliczeń z klientami w jednostkach energii.

Jaki jest cel i powód tych zmian?

Rynek paliw gazowych w Europie, a w szczególności  rynek gazu ziemnego - dąży do ujednolicenia. Głównymi powodami tego są źródła i kierunki pochodzenia gazu ziemnego, co ma wpływ na jego zróżnicowany skład chemiczny. Ponadto w Polsce wyróżniamy dwa systemy gazu ziemnego - typu "E" i typu "L". W związku z tym wartość energetyczna powstała ze spalania błękitnego paliwa może się różnić, co jest pomijane w przypadku prowadzenia rozliczeń w m3.

Dostosowując się do wymagań rynku oraz pozostając w zgodzie z regulacjami prawnymi, przemysł gazowniczy w Polsce wdrożył proces rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, aby rozliczać się nie za wykorzystaną objętość gazu ziemnego, a za faktyczną energię, która powstała w wyniku jego spalenia.

Z punktu widzenia odbiorcy (w szczególności gospodarstw domowych), rozliczenia paliwa gazowego w jednostkach energii ułatwią porównywanie cen gazu z innymi nośnikami energii. Dodatkowo, gaz ziemny powinien uzyskać w oczach odbiorców pozycję jeszcze bardziej atrakcyjnego kosztowo nośnika energii niż dotychczas. Płatności za wykorzystane paliwo gazowe, będą się bowiem odbywać nie na podstawie zużytej objętości, a na podstawie dostarczonej energii, wyliczonej z uwzględnieniem ciepła spalania gazu ziemnego na danym obszarze dystrybucyjnym.