Zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym Dla Regionu Górnośląskiego

Klient będący konsumentem, deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości do 110 kWh/h może dokonać aktualizacji / zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego w trybie korespondencyjnym w następujący sposób:

Chcę zawrzeć umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w ilości do 110 kWh/h w trybie korespondencyjnym > DLA FIRMY

Krok 1

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza umowy prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

oraz dokumentami stanowiącymi integralną część umowy:

Ponadto zachęcamy Państwa do zapoznania się ze Zbiorem Praw Konsumenta Paliw Gazowych.

Krok 2

Po zapoznaniu się i akceptacją treści dokumentów z "Kroku 1" mogą Państwo przystąpić do wypełniania formularza umowy.

Wypełniony formularz, prosimy przesłać do weryfikacji:

  • na adres e-mail lub,
  • pocztą tradycyjną na nasz adres do korespondencji:

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Górnośląski Dział Wsparcia Obsługi Klientów
ul. Fabryczna 9, 43-430 Skoczów

Powyższe dane teleadresowe wskazane są również w Informacji dla konsumentów zawierających umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego na odległość oraz w § 5 ust. 5 i ust. 6 lit. a) Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Krok 3

Przesłana przez Państwa umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego jest weryfikowana oraz uzupełniane są niewypełnione pola umowy.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi znajdującymi się w umowie a danymi posiadanymi przez Region, zostaniecie Państwo powiadomieni o zauważonych rozbieżnościach w celu uzgodnienia prawidłowych zapisów.

Krok 4

Po weryfikacji i ewentualnej korekcie danych otrzymacie Państwo umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego do podpisania (umowa zostanie odesłana w takim trybie w jakim została ona dostarczona zgodnie z "Krokiem 2"). W celu podpisania umowy otrzymanej za pomocą poczty elektronicznej należy ją wydrukować w dwóch egzemplarzach.

Podpisane przez Państwa 2 egzemplarze umowy prosimy przekazać na nasz adres do korespondencji:
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Górnośląski Dział Wsparcia Obsługi Klientów
ul. Fabryczna 9, 43-430 Skoczów

Powyższy adres wskazany jest również w § 5 ust. 5 podpisywanej Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Jeśli umowa podpisywana jest po raz pierwszy do przekazywanej przez Państwa podpisanej umowy prosimy dołączyć:

1dotyczy jedynie Odbiorców pobierających paliwo gazowe na inne cele niż: cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ani zawodowej lub cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, w tym prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w ilościach nieprzekraczających ilości określonych w Ogólnych warunkach umowy w pkt IV ust. 16.1.

Tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat akcyzy na paliwo gazowe.

Uwaga!
Szanowni Państwo, przed wysłaniem pocztą umowy prosimy o sprawdzenie czy załączono wszystkie wymagane dokumenty i podpisano 2 egzemplarze umowy.

Krok 5

Po podpisaniu umowy przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. otrzymacie Państwo pocztą jeden egzemplarz obustronnie podpisanej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego wraz z Ogólnymi warunkami umowy i Wyciągiem z Taryf.

Ważne:

  • Integralną częścią każdej umowy są Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego;
  • Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z ich treścią;
  • Podpisanie umowy oznacza zapoznanie się z powyższymi warunkami.