Nowa jednostka rozliczeniowa

Informujemy, że od 1 sierpnia 2014r. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. stosuje nowe zasady rozliczania zużycia gazu ziemnego. Na fakturze wykazujemy nie tylko, ile zużyto metrów sześciennych, ale także ile zostało dostarczonej energii. Rozliczenia są dokonywane na podstawie faktycznego zużycia energii wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh), a nie jak dotychczas na podstawie dostarczonej objętości gazu (m3).

Zmiana sposobu rozliczania wynika z przepisów prawa i podyktowana jest rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013r. Od 1 sierpnia 2014r. wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zobligowane są do rozliczeń z klientami w jednostkach energii.

Jaki jest cel i powód tych zmian?

Rynek paliw gazowych w Europie, a w szczególności  rynek gazu ziemnego - dąży do ujednolicenia. Głównymi powodami tego są źródła i kierunki pochodzenia gazu ziemnego, co ma wpływ na jego zróżnicowany skład chemiczny. Ponadto w Polsce wyróżniamy dwa systemy gazu ziemnego - typu "E" i typu "L". W związku z tym wartość energetyczna powstała ze spalania błękitnego paliwa może się różnić, co jest pomijane w przypadku prowadzenia rozliczeń w m3.

Dostosowując się do wymagań rynku oraz pozostając w zgodzie z regulacjami prawnymi, przemysł gazowniczy w Polsce wdrożył proces rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, aby rozliczać się nie za wykorzystaną objętość gazu ziemnego, a za faktyczną energię, która powstała w wyniku jego spalenia.

Z punktu widzenia odbiorcy (w szczególności gospodarstw domowych), rozliczenia paliwa gazowego w jednostkach energii ułatwią porównywanie cen gazu z innymi nośnikami energii. Dodatkowo, gaz ziemny powinien uzyskać w oczach odbiorców pozycję jeszcze bardziej atrakcyjnego kosztowo nośnika energii niż dotychczas. Płatności za wykorzystane paliwo gazowe, będą się bowiem odbywać nie na podstawie zużytej objętości, a na podstawie dostarczonej energii, wyliczonej z uwzględnieniem ciepła spalania gazu ziemnego na danym obszarze dystrybucyjnym.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo poniżej.

Skąd ta zmiana?

W dniu 25 lipca 2013r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 820).

Zmiana jednostek rozliczania zużycia gazu ziemnego

Zgodnie z treścią w/w dokumentu zmiana sposobu rozliczania zużycia gazu ziemnego z jednostek objętości - metrów sześciennych na jednostki energii - kilowatogodziny, nastąpi 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia czyli 1 sierpnia 2014r.

Minister Gospodarki w rozporządzeniu nakłada obowiązek rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi na przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją i obrotem paliw gazowych rozliczania się pomiędzy sobą w jednostkach energii. 

Od 1 sierpnia br. Polska przestanie być jedynym państwem w regionie, które w rozliczeniach za gaz nie stosowało jednostek energii. 

Rozliczenia za zużycie gazu ziemnego i energii elektrycznej w kWh

Ujednolicenie jednostek rozliczania zużycia energii pozwoli konsumentom w łatwy sposób porównywać koszty wykorzystywania różnych rodzajów mediów. 

Inne istotne postanowienia

Przepisy wynikające z rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2013r. w zakresie szczegółowych zasad rozliczeń z Odbiorcami oraz Przedsiębiorstwami energetycznymi dotyczą m. in.:

 • Nieodpłatnego przekazywania, w przypadku zmiany sprzedawcy, danych dotyczących usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych na potrzeby dokonania rozliczeń lub ich korekt (np. danych dotyczących odczytów).
 • Okresów rozliczeniowych ustalonych w taryfie.
 • Sposobu dokonywania rozliczeń za pobrane paliwa gazowe lub wykonane usługi związane z ich dostarczaniem.
 • Sposobu dokonywania rozliczeń w przypadkach zaistnienia przerw lub zakłóceń w dostawach paliw gazowych wynikających z różnych przyczyn.
 • Przyznawania Odbiorcy bonifikaty, także w przypadku niedotrzymania przez Przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców.
 • Opłat za przekroczenie mocy przez Odbiorcę oraz za nielegalny pobór gazu ziemnego w tym za czynności związane ze stwierdzeniem nielegalnego poboru.
 • Praw odnośnie rozliczeń z Odbiorcami Przedsiębiorstwa energetycznego powstałego w wyniku dokonanych przekształceń organizacyjnych, polegających w szczególności na łączeniu, podziale lub wydzieleniu z tego Przedsiębiorstwa innego Przedsiębiorstwa.
 1. Zgodnie z nowymi przepisami, od dnia 1 sierpnia 2014 roku Przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do rozliczenia z Odbiorcami w jednostkach energii (kWh), a nie jak do tej pory w jednostkach objętości (m3).
 2. Współczynnik konwersji ustalany będzie:
  • dla Odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h] - np. Odbiorców domowych - na podstawie średniej arytmetycznej z ostatnio opublikowanych wartości ciepła spalania i liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego,
  • dla Odbiorców posiadających urządzenie umożliwiające określenie ciepła spalania w okresie rozliczeniowym - na podstawie średniej ważonej wskazanego przez urządzenie ciepła spalania,
  • dla pozostałych Odbiorców  - na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego.
 3. W celu zapewnienia Odbiorcom jak najszerszej informacji o rozliczeniach za zużycie  paliw gazowych, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. będzie przekazywał Odbiorcom informację:
  • o zużyciu paliw gazowych w okresie rozliczeniowym zarówno w jednostkach energii (kWh), jak i w jednostkach objętości (m3),
  • o wartości współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z rozporządzeniem,
  • o stanach wskazań układu pomiarowego na początku i na końcu okresu rozliczeniowego (określone w m3) - dotyczy Odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h],
  • czy wskazane zużycie jest zużyciem rzeczywistym, czy prognozowanym,
  • o cenie 1 kWh energii.
 4. W rozliczeniach z Odbiorcami pobierającymi paliwa gazowe na podstawie umowy kompleksowej, stosowane będą dwie Taryfy:

  • Taryfa PGNiG SA - określająca ceny paliw gazowych oraz stawki opłat abonamentowych i warunki ich stosowania
  • Taryfa Operatora Dystrybucyjnego - określająca stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich stosowania

Rozporządzenia poprzedzające zmianę sposobu rozliczania zużycia gazu ziemnego

Wprowadzenie systemu rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii w Polsce było poprzedzone kilkoma istotnymi dokumentami, które przedstawiono poniżej.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych Gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 - w rozporządzeniu tym pojawił się obowiązek bilansowania paliw gazowych w jednostkach energii w systemach przesyłowych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - rozporządzenie krajowe, regulujące sposób funkcjonowania krajowego systemu gazowniczego i potwierdzające obowiązek bilansowania systemu przesyłowego w jednostkach energii. Dodatkowo, rozporządzenie regulowało zakres prowadzenia kontroli jakości paliw gazowych, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu rozliczeń w jednostkach energii, oraz granice liczbowe wyznaczania obszarów homogennych. Jako obszar homogenny należy rozumieć ustalony obszar sieci, w którym jakość gazu ziemnego jest stała w ustalonych granicach tolerancji.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - na mocy niniejszego rozporządzenia rozszerzono m.in. górną granicę wartości Górnej Liczby Wobbego z 54,0 MJ/m3 na wartość 56,9 MJ/m3 (w warunkach odniesienia 25oC/0oC/101,325kPa), zgodnie rekomendacjami EASEE-gas, co ułatwiło przeszłe przekazywanie partii gazu poprzez graniczne punkty wejścia/wyjścia i wszelkie interkonektory transgraniczne, oraz rozliczanie tych partii w jednostkach energii.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi - wprowadzające system całkowity bilansowań i rozliczeń w jednostkach energii.

Treść rozporządzeń oraz szczegółowe informacje dotyczące przepisów regulujących zasady rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi znajdziecie Państwo poniżej:

Załączniki

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. pdf 985.98 kB
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. pdf 3.66 MB
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2012 r. pdf 180.11 kB
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2013 r. pdf 455.63 kB

Co się zmieni?

Co się zmieni?

Dla odbiorców najważniejszą zmianą będą nowe jednostki rozliczeniowe na fakturze (kolumna „j.m." - jednostka miary). Oprócz ilości zużytego gazu w jednostkach objętości (m3) na rachunku dodatkowo będą widniały poniższe wartości:

 • współczynnik konwersji,
 • ilość zużytego gazu wyrażona w jednostkach energii (kWh).

Informujemy, że wszelkie zmiany, które wprowadzamy, nie będą miały wpływu na wzrost cen. Mogą jednak pojawić się niewielkie różnice nieprzekraczające +/- 1% wartości faktury. Wynika to z faktu nieznacznych wahań w wartościach ciepła spalania dla różnych okresów i obszarów geograficznych.

Nowy system rozliczeń pozwoli klientom monitorować, ile faktycznie zużyli energii. Do przeliczenia m3 na kWh wykorzystywany będzie bowiem współczynnik konwersji, uwzględniający realne ciepło spalania gazu na danym obszarze.

Co się nie zmieni?

Wdrożenie nowych zasad obliczania ceny za dostarczony gaz nie niesie za sobą żadnych dodatkowych zmian niż wymienione powyżej. Informujemy, że bez zmian pozostaną:

 • obecnie zamontowane gazomierze,
 • warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego,
 • numer konta bankowego do uiszczania opłat,
 • numer klienta.

Jak będzie wyglądała faktura?

Poniżej prezentujemy przykładową fakturę za paliwo gazowe z wprowadzonymi zmianami:

Przedstawiony powyżej obraz faktury jest przykładowy, a jej wygląd i układ mogą się nieznacznie różnić w zależności od obszaru, na którym funkcjonuje dany Region PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Nowy podział grup odbiorców

W związu z wprowadzanymi zmianami, zastosowany został nowy podział grup odbiorców:

Pierwsza grupa: Do 110 kWh/h (odpowiada dotychczasowej =< 10m3/h)
Druga grupa: Powyżej 110 kWh/h (odpowiada dotychczasowej > 10m3/h)

Współczynnik konwersji m3 na kWh

Współczynnik konwersji to mnożnik dzięki któremu można zamienić jednostki objętości [m3] na jednostki energii [kWh].

Przeliczenie m3 na kWh

Przeliczenia zużycia w m3 na zużycie w kWh można dokonać za pomocą następującego wzoru:

Współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji obliczany będzie:
a) dla odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h] - np. odbiorców domowych
- jako iloraz:

Dla przykładu:

 • jeżeli otrzymujesz faktury rozliczeniowe co 2 miesiące to średnia arytmetyczna ciepła spalania będzie wyznaczana na podstawie danych obejmujących liczbę miesięcy okresu rozliczeniowego.
 • jeżeli otrzymujesz fakturę rozliczeniową raz w roku, to średnia arytmetyczna ciepła spalania będzie wyznaczana na podstawie danych obejmujących liczbę miesięcy okresu rozliczeniowego.

b) dla odbiorców posiadających urządzenie umożliwiające określenie ciepła spalania w okresie rozliczeniowym
- na podstawie wartości tego ciepła spalania wyznaczonej zgodnie z zasadami zawartymi odpowiednio w IRiESP albo w IRiESD, na podstawie wskazań urządzenia zainstalowanego u Odbiorcy,
c) dla pozostałych odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości większej niż 110 [kWh/h] - na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego.

Czym jest ciepło spalania?

Jest to wartość kaloryczna paliwa gazowego wyznaczona przez urządzenia pomiarowe (np. chromatografy gazowe) zgodnie z algorytmem z normy PN-EN ISO 6976:2008 wyrażona w MJ/m3.

Wartości przyjmowane do wyliczenia współczynnika konwersji

1. Śr. arytm. ciepła spalania gazu ziemnego z miesięcy okresu rozliczeniowego [MJ/m3] (licznik ułamka)

 • Dla odbiorców domowych, do wyliczenia współczynnika konwersji przyjmowana będzie średnia arytmetyczna wartości ciepła spalania (dla danego obszaru) z miesięcy okresu rozliczeniowego.
 • Ciepło spalania paliwa gazowego zmienia się w zależności od składu chemicznego, na który ma wpływ źródło jego pochodzenia. Uwarunkowania te są brane pod uwagę przy obliczaniu średniego miesięcznego ciepła spalania.
 • Pomiary wartości ciepła spalania dokonywane są w poszczególnych Obszarach Rozliczeniowych Ciepła Spalania (ORCS) przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego - Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Następnie, dane przekazywane są do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w celu wyliczenia współczynnika konwersji. Wartości ciepła spalania dla poszczególnych ORCS można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. pod adresem: www.psgaz.pl (w sekcji "Na skróty": jakość gazu). Informacje nt. jakości gazu na danym obszarze publikowane są co miesiąc.

2. Wartość 3,6 (mianownik ułamka)