Informacje dotyczące zbioru KLIENCI

1 Nazwa zbioru danych: KLIENCI
2 ​Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, REGON: 14703421
3 ​Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: Nie dotyczy
4 ​Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 01-224 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25
Inforsys S.A., 05-250 Warszawa, ul. Jana Pawła II 24
Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2
Pika sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Spadachroniarzy 7
Rhenus Data Office Polska sp. z o.o., 05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 13
Cross sp. z o.o., 00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 15 
Gallup Arteria Management sp. z o.o. S.K.A., 02-279 Warszawa, ul. Jana Rosoła 10
Tide Software sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Orężnej 1A
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
Art. 7 ust. 1 oraz 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze: zawieranie i realizacja umów sprzedaży paliwa gazowego
zawieranie i realizacja umów kompleksowych – sprzedaży i dostarczania paliwa gazowego
zawieranie i realizacja umów sprzedaży energii elektrycznej
Zawieranie i realizacja umów kompleksowych – sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej
zawieranie i realizacja innych umów niż ww. na sprzedaż produktów lub świadczenie usług, stosownie do przedmiotu działalności PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
zbieranie przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. informacji dotyczących nadużyć w obszarze konkurencji na rynku paliw gazowych
7 ​Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Dane osobowe osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które są nabywcami produktów i usług oferowanych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., tj. które:
zawarły umowę handlową z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
starają się o zwarcie umowy handlowej
pobierają paliwo gazowe/energię bez umowy, tzw. Klienci dorozumiani
są spadkobiercami Klientów
są współmałżonkami Klientów
reprezentują klientów
dokonują wpłat za usługi i towary sprzedawane klientom
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: imiona i nazwiska
adres zamieszkania lub pobytu
adres do korespondencji
adres miejsca poboru paliwa gazowego 
adres punktu poboru energii elektrycznej 
numer ID punktu poboru 
adres poczty elektronicznej (e-mail)
numer telefonu
numer faks
numer ewidencyjny PESEL 
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
informacje o tytule prawnym do  lokalu/obiektu/nieruchomości 
seria i nr dowodu osobistego 
seria i numer dokumentu tożsamości innego niż dowód osobisty, w tym: prawo jazdy, paszport, karta pobytu
numer rachunku bankowego
kwota należności
REGON (tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
PKD (tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
nazwa firmy (tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
adres siedziby lub adres prowadzonej działalności gospodarczej (tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
numer rejestracyjny auta
ID telekomunikacyjnego urządzenia końcowego 
informacje o preferencjach konsumenckich
9 ​Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą: ​Od osób, których dane dotyczą
10 ​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: Dane są udostępniane podmiotom  uprawnionym do ich  otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz  innym podmiotom na podstawie uzasadnionego pisemnego  wniosku  
Dane są udostępniane w postaci papierowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji 
11 ​Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: Dane są udostępniane podmiotom  uprawnionym do ich  otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz  innym podmiotom na podstawie uzasadnionego pisemnego  wniosku  
12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: ​Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13 Rejestr zmian: Szczegóły 

Informacje dotyczące zbioru KONTRAHENCI

Lp. Informacje dotyczące zbioru
1 Nazwa zbioru danych: KONTRAHENCI
2 ​Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, REGON: 14703421
3 ​Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: Nie dotyczy
4 ​Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 01-224 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25 
Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2
Pika sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Spadachroniarzy 7
Impel Security Polska sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 
Rhenus Data Office Polska sp. z o.o., 05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 13
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
Art. 23 ust. 1 pkt 3  Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze: Realizacja umów zawartych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z podmiotami gospodarczymi, w tym dokonywanie rozliczeń oraz utrzymanie kontaktu z kontrahentami
7 ​Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Osóby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, świadczące usługi na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Osóby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, współpracujące z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. osób lub będące pracownikami dostawców usług i towarów na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: imiona i nazwiska
adres zamieszkania lub pobytu 
adres prowadzonej działalności gospodarczej
adres poczty elektronicznej (e-mail)
numer ewidencyjny PESEL
numer identyfikacji podatkowej (NIP)
numer telefonu
numer faks
zawód
seria i nr dowodu osobistego 
seria i numer dokumentu tożsamości innego niż dowód, w tym: prawo jazdy, paszport, karta pobytu
REGON
PKD
nazwa firmy 
adres siedziby lub adres prowadzonej działalności gospodarczej 
numer rachunku bankowego
wartość umowy
9 ​Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą: ​Od osób, których dane dotyczą
10 ​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: Dane są udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa
11 ​Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: ​Dane nie są przekazywane do odbiorców danych
12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: ​Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13 Rejestr zmian:  Szczegóły 

Informacje dotyczące zbioru DŁUŻNICY

Lp. Informacje dotyczące zbioru
1 Nazwa zbioru danych: DŁUŻNICY
2 ​Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, REGON: 14703421
3 ​Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: Nie dotyczy
4 ​Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 01-224 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25
Inforsys S.A., 05-250 Warszawa, ul. Jana Pawła II 24
Cross sp. z o.o., 00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 15 
Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2
Gallup Arteria Management sp. z o.o. S.K.A., 02-279 Warszawa, ul. Jana Rosoła 10
Pika sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Spadachroniarzy 7
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 
Art. 126 ust. 1 i 2 oraz art. 187 § 1 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1822 z późn. zm.)
Art. 353 oraz art. 481 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 459 z późn. zm.) 
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze: Dochodzenie należnych i wymagalnych zobowiązań od dłużników z tytułu sprzedaży produktów i usług PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
7 ​Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Dane osobowe niżej wymienionych kategorii osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
klienci zalegający z opłatami za usługi i towary sprzedawane przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 
klienci PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., którym wypowiedziano umowy w związku z zaleganiem w opłatach za pobraną energię
spadkobiercy klientów
osoby, które odrzuciły spadek
współmałżonkowie klientów
osoby przystępujące do długu
kontrahenci PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., od których Spółka dochodzi należności
osoby reprezentujące ww. kategorie osób
osoby, wobec których PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. wystąpiła na drogę sądową o dochodzenie należności za sprzedaną energię
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: imiona i nazwiska
adres zamieszkania lub pobytu
adres do korespondencji
adres zameldowania
miejsce pracy
miejsce pobytu
miejsce urodzenia
adres miejsca poboru paliwa gazowego
adres punktu poboru energii elektrycznej
adres poczty elektronicznej (e-mail)
numer telefonu
numer faks
informacje o tytule prawnym do lokalu/obiektu/nieruchomości
data urodzenia
numer ewidencyjny PESEL 
numer identyfikacji podatkowej (NIP)
numer rejestracyjny auta
ustrój majątkowy
informacje o alimentach
zaległości wobec innych wierzycieli
seria i nr dowodu osobistego 
seria i numer dokumentu tożsamości innego niż dowód, w tym: prawo jazdy, paszport, karta pobytu
imiona rodziców
numer rachunku bankowego
kwota należności
REGON (tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
PKD (tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
nazwa firmy (tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
adres siedziby lub adres prowadzonej działalności gospodarczej (tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
orzeczenia wydane w postępowaniach sądowych lub administracyjnych
informacja o odbywaniu kary w zakładzie karnym 
9 ​Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą: ​Od osób, których dane dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
10 Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: Dane są udostępniane wyłącznie podmiotom  uprawnionym do ich  otrzymania na podstawie przepisów prawa
11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: ​Dane nie są przekazywane do odbiorców danych
12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: ​Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13 Rejestr zmian: Szczegóły 

Informacje dotyczące zbioru MARKETING

Lp. Informacje dotyczące zbioru
1 Nazwa zbioru danych: MARKETING
2 ​Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, REGON: 14703421
3 ​Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: Nie dotyczy
4 ​Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 01-224 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25 
Inforsys S.A., 05-250 Warszawa, ul. Jana Pawła II 24
Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2
Cross sp. z o.o., 00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 15 
Gallup Arteria Management sp. z o.o. S.K.A., 02-279 Warszawa, ul. Jana Rosoła 10
Tide Software sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Orężnej 1A
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 4 pkt 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze: Rozwijanie procesu popularyzacji produktów i usług oferowanych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., a także marketing produktów i usług innych podmiotów.
Przeprowadzanie kampanii informacyjnych, promocyjnych, sprzedażowych. 
7 ​Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Dane osobowe osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami bądź potencjalnymi Klientami, które wyraziły zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. lub innym podmiotom współpracującym z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: imiona i nazwiska
adres zamieszkania lub pobytu
adres do korespondencji
adres poczty elektronicznej (e-mail) 
nr ewidencyjny PESEL 
numer telefonu
numer faks
informacje o preferencjach konsumenckich
ID telekomunikacyjnego urządzenia końcowego
REGON (tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
PKD (tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
nazwa firmy (tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
adres siedziby lub adres prowadzonej działalności gospodarczej (tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
9 ​Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą: ​Od osób, których dane dotyczą
10 ​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: Dane są udostępniane wyłącznie podmiotom  uprawnionym do ich  otrzymania na podstawie przepisów prawa
11 ​Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: ​Dane nie są przekazywane do odbiorców danych
12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: ​Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13 Rejestr zmian: Szczegóły 

Rejestr zmian w zbiorach danych osobowych

Lp. Data Zbiór  Rodzaj zmiany Zakres zmiany
1. 15.06.2015 Klienci Nowy wpis Wpisanie zbioru do rejestru 
2. 15.06.2015 Kontrahenci Nowy wpis Wpisanie zbioru do rejestru 
3. 15.06.2015 Dłużnicy Nowy wpis Wpisanie zbioru do rejestru 
4. 15.06.2015 Marketing Nowy wpis Wpisanie zbioru do rejestru 
5. 31.03.2017 Klienci, Kontrahenci, Dłużnicy, Marketing Aktualizacja Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych, ​oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ​cel przetwarzania danych w zbiorze, ​opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze, ​zakres danych przetwarzanych w zbiorze
6. 18.04.2017 Klienci, Kontrahenci, Dłużnicy, Marketing Aktualizacja Aktualizacja oznaczenia siedziby administratora danych osobowych