Dane osobowe w PGNiG SA

Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w PGNiG SA

(v. 01.06.2015r.)

NAZWA ZBIORU OPIS ZBIORU ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH Systemy informatyczne (w których przetwarzane są dane osobowe) lub miejsce przechowywania
Klienci

 

Dane osobowe osób fizycznych, które zawarły lub starają się o zwarcie umowy handlowej na dostawę paliwa gazowego.

Cel: zawarcie i realizacja umów przyłączeniowych oraz na dostawy gazu i innych produktów sprzedawanych przez PGNIG SA.

nazwisko i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce pracy, seria i nr dowodu osobistego, numer telefonu.

CBU

Pracownicy

 

Dane pracowników PGNiG SA oraz ich rodzin.

Cel: wywiązanie się Spółki z obowiązków pracodawcy.

nazwisko i imiona, stanowisko służbowe, nr identyfikacyjny, nr PESEL, adres zamieszkania, nr konta bankowego.

SAP, Warsoft, GROSZ, Płatnik

Kontrahenci

 

Dane podstawowe osób fizycznych (dostawców, odbiorców oraz pracowników) – kontrahentów Spółki.

Cel: dane te przetwarzane są w celu rejestracji transakcji finansowych.

dane identyfikacyjne i adresowe niezbędne do realizacji ewidencji transakcji gospodarczych.

SAP, PIP, BMC Remedy

Rezerwy kadrowe

 

Dane osobowe kandydatów do pracy w PGNiG SA, informacje o posiadanych uprawnieniach oraz informacje wynikające z dokumentów potwierdzające kwalifikacje

Cel: dane przetwarzane w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu kandydata.

formularz rekrutacyjny, list motywacyjny, CV kandydatów do pracy.

 

Książki meldunkowe ośrodków wczasowych PGNIG SA

 

Dane osobowe gości ośrodków wypoczynkowych PGNiG SA.

Cel: rozliczenie kosztów pobytu

nazwisko i imiona oraz seria i nr dokumentu tożsamości

 

Ewidencja osób z uprawnieniami energetycznymi

 

Dane osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Cel: ewidencja uprawnień energetycznych

informacje dotyczące trybu stwierdzenia tych kwalifikacji, wydanych świadectw oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji

 

Dane członków organów spółek PGNIG SA

Dane osób pełniących funkcje w organach spółek PGNiG SA.

Cel: wywiązanie się z obowiązków Spółki

imiona i nazwiska osób pełniących funkcje w organach spółek PGNIG SA wraz z ich kontaktowymi danymi teleadresowymi

 

Osoby z dostępem do określonych informacji poufnych

 

Dane osób, które weszły w posiadanie informacji poufnej Spółki (w rozumieniu ustawy o obrocie środkami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r.).

Cel: wywiązanie się Spółki z obowiązków spółki giełdowej.

nazwisko i imiona, seria i nr dokumentu tożsamości oraz aktualny adres

 

Użytkownicy służbowych kart kredytowych oraz elektronicznych systemów bankowych

 

Dane osób reprezentujących PGNiG SA w bankach i instytucjach finansowych oraz dane pracowników posiadających prawo do korzystania z produktów bankowych.

Cel: identyfikacja użytkowników

dane z dowodów osobistych: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nazwisko panieńskie matki,  imiona rodziców, adres, Pesel, nr i seria dowodu osobistego, data urodzenia, miejsce urodzenia, data ważności, organ wydający dowód osobisty, datę wydania, obywatelstwo, wzór podpisu wstawiane w formularze bankowe oraz kopie dowodów osobistych przekazywane są do banków, w celu uzyskania uprawnień pozwalających na realizację procesów biznesowych w relacjach z bankami i instytucjami finansowymi.

 

Interesanci

 

Dane osób, które czasowo przebywały na terenie obiektów PGNiG SA.

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektów Spółki.

nazwisko i imiona, seria i nr dokumentu tożsamości, zdjęcie