Ćwiczenia ratownicze na instalacjach

Oddział w Zielonej Górze dba o bezpieczeństwo pracowników i obiektów technologicznych. Gotowość do działań ratowniczych i przeciwpożarowych gwarantują regularne ćwiczenia na instalacjach, podczas których pracownicy zakładu współdziałają ze strażakami z miejscowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenie na Radoszynie

W środę 31 października na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Radoszyn zorganizowano szkolenie kierunkowe z zakresu praktycznego użycia gaśnic oraz podręcznego sprzętu gaśniczego. O ile zajęcia teoretyczne pozwoliły pracownikom na poszerzenie wiedzy ogólnej o występujących zagrożeniach i procedurach postępowania, o tyle zajęcia praktyczne umożliwiły uczestnikom szkolenia gaszenie ćwiczebnego pożaru materiałów stałych, a także pożaru cieczy palnych. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jaką gaśnicę zastosować, w jaki sposób przygotować ją do użycia, jak gasić by było to bezpieczne i skuteczne. Znajomość użycia sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów stanowi bardzo istotny element czynności jakie powinno się podjąć w przypadku pożaru.

Ćwiczenia przeciwpożarowe na Ekspedycie Barnówko

14 listopada na terenie Ekspedytu Barnówko odbyło się zorganizowane przez Dział BHP i Ochrony Ppoż. Oddziału w Zielonej Górze szkolenie i ćwiczenia praktyczne pn. „Ekspedyt 2018”. Uczestnikami zajęć byli pracownicy Ekspedytu Barnówko oraz strażacy-ratownicy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Myśliborzu i Dębnie, a także nowe kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu. Krótkie szkolenie z zakresu transportu drogowego (ADR) i kolejowego (RID) towarów niebezpiecznych w formie prezentacji multimedialnej oraz informacje na temat infrastruktury Ekspedytu w terenie przekazał kierownik Ekspedytu. Z zagrożeniami pożarowymi i zabezpieczeniami przeciwpożarowymi obiektu zapoznał uczestników specjalista ds. ochrony ppoż. Na wstępie części praktycznej pracownicy Ekspedytu zaprezentowali ekipie strażaków w jaki sposób pali się ropa naftowa surowa, a w jaki siarka płynna. Następnie przystąpiono do ćwiczeń Ich celem było realne sprawdzenie obowiązujących procedur alarmowania, powiadamiania oraz działań ratowniczo-gaśniczych. Dotyczyły one doskonalenia obsługi urządzeń przeciwpożarowych w tym działek wodno-pianowych, hydrantów oraz pompowni pożarowej przez pracowników Ekspedytu Barnówko. Strażacki epizod zakładał m.in. sprawdzenie możliwości gaśniczych przewoźnego działka wodno-pianowego o dużej wydajności wynoszącej 4.500l/min które zasilane było  z sieci hydrantowej Ekspedytu. 

Walczyli z ogniem na Odazotowni Grodzisk

Szkolenie dla pracowników instalacji odbyło się 19 listopada. To było kolejne, organizowane w ramach cyklicznych pokazów przez Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, szkolenie dla pracowników Oddziału z zakresu praktycznego użycia gaśnic, podręcznego sprzętu gaśniczego, a także obsługi urządzeń przeciwpożarowych stanowiących zabezpieczenie ppoż. obiektu. Tematyka prezentacji multimedialnej zawierała przypomnienie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową w kontekście zjawiska pożaru, wybuchu, występujących zagrożeń, a także sposobów postępowania w przypadku pożaru bądź awarii. W drugiej części szkolenia pracownicy Odazotowni mieli okazję do praktycznego użycia gaśnic oraz podręcznego sprzętu gaśniczego. Z użyciem różnego rodzaju gaśnic gasili materiały stałe, ciecze palne, olej. Tłumili pożar z użyciem koca gaśniczego. Ostatnim elementem szkolenia były próby funkcjonalne i ugruntowanie wiedzy w obsłudze urządzeń pianowych stanowiących zabezpieczenie obiektu. Przećwiczono obsługę mobilnego wózka pianowego „Delta” podając prąd piany ciężkiej oraz obsługę systemu wytwornic pianowych z podaniem piany lekkiej do tacy zbiorników magazynowych LNG.

Przeciwpożarowo na Terminalu Ekspedycyjnym Wierzbno

Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników instalacji zorganizowano 23 listopada. Inicjatorem ćwiczeń był Dział BHP i Ochrony Ppoż. Było to szkolenie kierunkowe z zakresu praktycznego użycia gaśnic oraz podręcznego sprzętu gaśniczego. Możliwość indywidualnej obsługi każdego z rodzajów gaśnic oraz gaszenia ćwiczebnego pożaru ciał stałych oraz cieczy palnych skutkowała pozyskaniem wiedzy, która w sytuacjach pożaru pozwoli na profesjonalne użycie sprzętu.