Charakterystyka usługi biletowej

Usługa biletowa świadczona przez PGNiG oferowana jest na warunkach elastycznych, m.in. w zakresie wielkości zapasu obowiązkowego, jak również okresu jej świadczenia. Zawarte w ofercie PGNiG opcje usługi dają możliwość realizacji ustawowych obowiązków utrzymywania zapasu obowiązkowego gazu w dwóch opcjach do wyboru:

  • bez konieczności zakupu przez przedsiębiorcę dodatkowego gazu ziemnego do zmagazynowania, lub
  • w oparciu o gaz ziemny, który staje się własnością Klienta w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi.

Wybór odpowiedniego wariantu oferty ułatwić może przygotowany Kalkulator usługi biletowej

Usługa biletowa jest świadczona w oparciu o umowę o świadczenie usługi biletowej. Zawarcie przedmiotowej umowy następuje  po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa URE, wyrażonej w formie decyzji administracyjnej. Obowiązek uzyskania zgody Prezesa URE wynika z Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 ze zm.). Podmioty, które dotychczas nie współpracowały z PGNiG, są zobowiązane do przedstawienia podstawowych danych o firmie w celu weryfikacji kontrahenta oraz oceny jego wiarygodności kredytowej. Jest to standardowa procedura postępowania dotycząca nowych Klientów, stosowana w PGNiG.

W przypadku świadczenia usługi biletowej w ramach opcji „Zapas na gazie Zlecającego”, po zakończeniu świadczenia usługi rozliczenie za zmagazynowany gaz następuje poprzez:

  • rozliczenie finansowe za gaz w magazynie (odsprzedaż gazu w magazynie), lub
  • wydanie gazu w punkcie OTC.

Decyzję w powyższym zakresie podejmuje Klient. Natomiast w przypadku opcji „Zapas na gazie PGNiG” rozliczenie o którym mowa powyżej nie występuje, gdyż gaz pozostaje własnością PGNiG.

W sytuacji uruchomienia zapasu obowiązkowego zastosowanie znajdują właściwe zapisy Umowy, zgodnie z wybranym przez Klienta wariantem świadczenia usługi.

Na zdjęciu: KPMG Mogilno