Charakterystyka usługi biletowej

Usługa biletowa świadczona przez PGNiG oferowana jest na warunkach elastycznych, m.in. w zakresie wielkości zapasu obowiązkowego, jak również okresu jej świadczenia. Zawarte w ofercie PGNiG opcje usługi dają możliwość realizacji ustawowych obowiązków utrzymywania zapasu obowiązkowego gazu w dwóch modelach do wyboru:

  • bez konieczności zakupu przez przedsiębiorcę dodatkowego gazu ziemnego do zmagazynowania, lub
  • w oparciu o gaz ziemny, który staje się własnością Klienta w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi.

Wybór odpowiedniego wariantu oferty ułatwić może przygotowany Kalkulator usługi biletowej

Usługa biletowa będzie świadczona w oparciu o następujący pakiet dokumentów:

  • Regulamin świadczenia usługi biletowej („Regulamin”),
  • Cennik usługi biletowej („Cennik”),
  • Umowę o świadczenie usługi biletowej („Umowa”).

Podmiot zainteresowany usługą biletową przystępuje do programu „Usługa biletowa” poprzez złożenie oświadczenia o przystąpieniu do programu, akceptując jego zasady i warunki określone w Regulaminie. Na podstawie postanowień Regulaminu podmiot, który złożył oświadczenie, będzie upoważniony do wystąpienia do PGNiG o Cennik.

W przypadku akceptacji Cennika, w kolejnym kroku następuje zawarcie Umowy, po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa URE wyrażonej w formie decyzji administracyjnej. Obowiązek uzyskania zgody Prezesa URE wynika z art. 24b ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1210). Podmioty, które dotychczas nie współpracowały z PGNiG, są zobowiązane do przedstawienia podstawowych danych o firmie w celu weryfikacji kontrahenta oraz oceny jego wiarygodności kredytowej. Jest to standardowa procedura postępowania dotycząca nowych Klientów, stosowana w PGNiG.

Po zakończeniu świadczenia usługi biletowej rozliczenie za zmagazynowany gaz następuje poprzez:

  • rozliczenie finansowe za gaz w magazynie (odsprzedaż gazu w magazynie), lub
  • wydanie gazu w punkcie OTC.

Decyzję w powyższym zakresie podejmuje Klient.

Na zdjęciu: KPMG Mogilno