Władze

Na władze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa składają się Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Skarb Państwa jest większościowym akcjonariuszem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Posiada 71,88 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGNiG SA.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością PGNiG we wszystkich dziedzinach jego działalności. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje Akcjonariuszem, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa działający w tym zakresie w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw PGNiG, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, oraz postanowień Statutu i Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.