Przedmiot Działalności

Przedmiot działalności Spółki został ujęty w § 6 Statutu.

Spółka prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową w następującym zakresie:

 1.  handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,--------------------------------------
 2. górnictwo gazu ziemnego,-----------------------------------------------------------------------
 3. górnictwo ropy naftowej,-------------------------------------------------------------------------
 4. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,--------------------------
 5. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,--------
 6. działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,------------------------------------------------------------------------------------------
 7. działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,--------
 8. wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,-------------------------------------------------------------------------------------------
 9. pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,---------------
 10. wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,-----------------------
 11. wytwarzanie paliw gazowych,-------------------------------------------------------------------
 12. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,--------------------------------------------------
 13. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,----------------------------------------------
 14. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,-------------
 15. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,----------------------------------------
 16. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
  i klimatyzacyjnych,---------------------------------------------------------------------------------
 17. naprawa i konserwacja maszyn,---------------------------------------------------------------
 18. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,---
 19. transport rurociągami paliw gazowych,-------------------------------------------------------
 20. transport rurociągowy pozostałych towarów,-----------------------------------------------
 21. transport drogowy towarów,---------------------------------------------------------------------
 22. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-------------------------------------
 23. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,------------------------------
 24. produkcja gazów technicznych,----------------------------------------------------------------
 25. produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-
 26. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,----------------------------------------------------------
 27. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----------------------------------------------------------------
 28. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----------
 29. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,---------------------------------------------------------------------------------
 30. pozostałe badania i analizy techniczne,------------------------------------------------------
 31. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-------------------------
 32. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----------------------------------------------------------------------
 33. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,---
 34. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----------------------------------
 35. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,---------------------------------------------------------------------
 36. działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,--------------------------------------
 37. działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,---------------------------------------
 38. wytwarzanie energii elektrycznej,--------------------------------------------------------------
 39. dystrybucja energii elektrycznej,---------------------------------------------------------------
 40.  handel energią elektryczną,--------------------------------------------------------------------
 41. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,---------------------------------------------------------------
 42. leasing finansowy,---------------------------------------------------------------------------------
 43. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym obrót wierzytelnościami na własny rachunek, -----------------------------------------------------
 44. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ----------------------------------------------------
 45. pozostałe formy udzielania kredytów, --------------------------------------------------------
 46. działalność na rynkach finansowych wykonywana na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne, ---------------------------------------------
 47. pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,----------------------------
 48. pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi, ---------------------------------
 49. pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-----
 50. zarządzanie rynkami finansowymi,------------------------------------------------------------
 51. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----------------------------
 52. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,--------------------------------------------------------------------------
 53. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,------------------------------------------------------------------------------------
 54. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-------
 55. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,---------------------------------------------------
 56. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,--------------
 57. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,------------------------------------------------------------------------------------------
 58. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,------------------------------------------------------------------------------------
 59.  działalność związana z oprogramowaniem,------------------------------------------------
 60. reprodukcja zapisanych nośników informacji,----------------------------------------------
 61. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,----------------------
 62. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,------------------------------------------
 63. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-------
 64. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,--------------------------------------------------------------------------------------------
 65. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,------------------------
 66. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,---------------------------------------
 67. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),---------------------
 68. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,------------------
 69. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,---------------------------
 70. działalność portali internetowych,--------------------------------------------------------------
 71. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-------------------------------------------------------------------------------
 72. działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,------------------------------------
 73. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-------
 74. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,---------------------------------------------------------------
 75. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,------------------------
 76. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,---------------------------------
 77. naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----------
 78. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,--------------------
 79. działalność centrów telefonicznych (call center),------------------------------------------
 80. pozostała działalność wydawnicza ,-----------------------------------------------------------
 81. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,----------------------
 82. pozostałe drukowanie,----------------------------------------------------------------------------
 83. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----------------------
 84. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,--------------------
 85. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,---------------------------------------------------------------
 86. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----------------------------------------------------
 87. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,----------------------------------------------------
 88. działalność bibliotek,------------------------------------------------------------------------------
 89. działalność archiwów,-----------------------------------------------------------------------------
 90. działalność muzeów,------------------------------------------------------------------------------
 91. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----------------------------------
 92. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,------------------------------
 93. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,----------
 94. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----------
 95. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,--------------------------
 96. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,------------------------------------------------------------------------------------------
 97. działalność organizatorów turystyki,-----------------------------------------------------------
 98. hotele i podobne obiekty zakwaterowania,--------------------------------------------------
 99. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,---------
 100. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,------------------------------------------------------------------------------------
 101. pozostałe zakwaterowanie,----------------------------------------------------------------
 102. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,------------------------------
 103. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,--------------------------------------------------------------------------------------
 104. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----------------------------------------------------------------
 105. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,--------------
 106. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.------------------------------------