Uzasadnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa), dotyczące spółek Grupy Kapitałowej PGNiG, w których zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 50/VII/2017 w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych ustalonych dla Zarządu PGNiG S.A. uchwałą Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. oddano głosy za uchwałą ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy:

PGNiG Supply and Trading GmbH z siedzibą w Monachium, w Niemczech – podstawa prawna określenia wyższej wysokości wynagrodzenia niż określona w art. 4 ust. 2 Ustawy - art. 4 ust. 3 pkt 4) Ustawy.
Spółka z siedzibą w poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, prowadząca handel gazem na rynku europejskim, w tym na potrzeby PGNiG S.A. Spółka ma kluczowe znaczenie dla dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, w tym poprzez biuro LNG w Londynie. Wynagrodzenie Dyrektora Zarządzającego pozostawiono na dotychczasowym poziomie tj. 17.500 EUR miesięcznie (umowa o charakterze umowy o pracę). Wynagrodzenie uwzględnia warunki wynagradzania na niemieckim rynku pracy oraz kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego takiej spółki jak PST.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – podstawa prawna określenia wyższej wysokości wynagrodzenia niż określona w art. 4 ust. 2 Ustawy - art. 4 ust. 3 pkt 5) Ustawy.
Podmiot nie będący spółką prawa handlowego, zawiązany dnia 14 września 2016 r. Pierwszy okres sprawozdawczy zostanie zamknięty 31 grudnia 2017 r. Podmiot podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektu optymalizacji obszaru ubezpieczeń dla spółek GK PGNiG. Wymaga zatrudnienia w Zarządzie osób posiadających określone kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Kandydatury podlegają zaakceptowaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wynagrodzenie członków Zarządu pozostawiono na dotychczasowym poziomie, tj. Prezes Zarządu – 38.000,- zł miesięcznie, Wiceprezes Zarządu – 34.000,- zł miesięcznie (umowy o pracę).

GAS-TRADING S.A. – podstawa prawna określenia wyższej wysokości wynagrodzenia niż określona w art. 4 ust. 2 Ustawy - art. 4 ust. 3 pkt 3) Ustawy.
Spółka wdrażająca obejmujący 3-letnią perspektywę program restrukturyzacji przewidujący nowy i istotny dla GK PGNiG projekt dotyczący transportu kołowego LNG na potrzeby rozwoju małego LNG przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Projekt służyć będzie realizacji strategii GK PGNiG i łączy się z przewidywanym zwiększeniem aktywów oraz przychodów GAS-TRADING S.A. Ponadto, z uwagi na posiadane aktywo, Spółka ma istotne znaczenie w GK PGNiG z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wynagrodzenie stałe zostało obniżone w stosunku do dotychczasowego: Prezes Zarządu z 30.000,- zł (umowa o pracę) do 28.000,- zł + VAT (umowa o świadczenie usług zarządzania), Członek Zarządu z 25.000,- zł (umowa o pracę) do 23.000,- zł + VAT (umowa o świadczenie usług zarządzania).

Exalo Drilling Ukraine LLC – podstawa prawna określenia wyższej wysokości wynagrodzenia niż określona w art. 4 ust. 2 Ustawy - art. 4 ust. 3 pkt 4) Ustawy.
Spółka z siedzibą poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Exalo Drilling Ukraine LLC, wznawia działalność operacyjną po kilkuletniej przerwie. W związku z rozwojem działalności na Ukrainie i zaawansowanym stadium rozmów z operatorem – ewentualnym zleceniodawcą kontraktów na prace wiertnicze na Ukrainie, które potencjalnie mogą być zawierane przez Exalo Drilling Ukraine LLC i biorąc pod uwagę odpowiedzialność Zarządu Spółki a także wynagrodzenia wyższej kadry menadżerskiej w przemyśle naftowym na Ukrainie, ustalono wynagrodzenie w wysokości 5.000 USD dla dyrektora spółki (Prezesa Zarządu) i 4500 USD dla jego zastępcy (Członka Zarządu).

Reasumując, na 35 podmiotów w GK PGNiG (nie licząc spółki dominującej PGNiG S.A.), wysokość wynagrodzeń członków organów zarządzających wobec kryteriów wskazanych w art. 4 ust. 2 Ustawy została ustalona: dla 4 wyżej wymienionych podmiotów na poziomie wyższym, dla 9 podmiotów na poziomie niższym, a dla pozostałych 22 podmiotów na poziomie mieszczącym się w kryteriach określonych w art. 4 ust. 2 Ustawy.