Majątek

Struktura aktywów trwałych PGNiG SA

W milionach PLN 31.12.2016
Aktywa trwałe, w tym: 36 236
Rzeczowe aktywa trwałe 33 149
Wartości niematerialne 1 079
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 100
Inwestycje w jednostkach wycnienianych metodą praw własności 1 229
Pozostałe aktywa trwałe 679