Aktualności

Drukuj

15.12.2005 Zmiana taryfy na paliwa gazowe

W dniu 14 grudnia 2005 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję
o wydłużeniu terminu obowiązywania taryfy PGNiG SA do dnia 31 marca 2006 r. zatwierdzając jednocześnie zmianę taryfy w zakresie cen paliw gazowych. Zmiana taryfy będzie obowiązywać od 1 stycznia 2006 r.

Opłata przesyłowa i abonament pozostaną na tym samym poziomie, a zmianie ulega jedynie cena gazu.
Zmiana cen gazu skutkuje wzrostem płatności u odbiorców zużywających duże ilości gazu, takich jak: zakłady azotowe, huty szkła, elektrociepłownie oraz spółki dystrybucyjne o ok. 9 - 11 proc.
Taryfy dla spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej PGNiG są w trakcie uzgodnień. Uwzględniając fakt, iż pozostałe elementy rachunku takie jak opłata za przesyłanie i dystrybucję dla klientów zasilanych z sieci rozdzielczych nie ulegną zmianie, należy się spodziewać, iż taki wzrost cen spowoduje podwyżką rachunków odbiorców domowych o ok. 4,9 - 7%.

Uzasadnieniem podwyżek cen gazu jest istotny wzrost kosztów pozyskania gazu z importu, natomiast uzasadnieniem przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowej Taryfy jest umożliwienie PGNiG SA prowadzenie rozliczeń z odbiorcami, z którymi ma zawarte umowy kompleksowe i związane jest z nie wejściem w życie z dniem 1 stycznia
2006 r. taryfy OGP Gaz - System Sp. z o.o.

Taryfa opracowana została z uwzględnieniem minimalizacji skutków ograniczenia wzrostu cen importowych na wzrost cen dla odbiorców. Uwzględnienie w puli gazu sprzedawanego odbiorcom ilości gazu pozyskiwanego ze źródeł krajowych po niższych kosztach niż gaz z importu kosztów, pozwala na łagodzenie skutków dla odbiorców koniecznych do wprowadzania wzrostów cen gazu oraz ich rozłożenia w czasie.

Zmiana cen za paliwo gazowe jest spowodowana znaczącymi, nieprzewidywalnymi zmianami warunków prowadzenia działalności obrotu gazem z zagranicą w części dotyczącej zakupów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf, korekta cena może nastąpić w przypadku zakupu paliw gazowych po cenach wyższych o więcej niż 5% (lub niższych o więcej niż 5 %) w stosunku do cen przyjętych do kalkulacji w taryfie, ale nie częściej niż raz na kwartał. Wysoki poziom cen ropy oraz zmiana dotychczasowych tendencji ich kształtowania, wpływają na ustalenie się cen oleju lekkiego i ciężkiego pod koniec ubiegłego roku oraz obecnie na wysokim poziomie. Te czynniki w znacznym stopniu wyznaczają wysokość cen gazu i w bezpośredni sposób wpływają na wzrost kosztów związanych z zakupem przez PGNiG SA gazu ziemnego z importu.

Znaczące w ostatnim okresie zmiany cen ropy na rynku międzynarodowym z poziomu ok. 30 USD za baryłkę w końcu 2003 roku do poziomu 58-68 USD za baryłkę obecnie, pociągają za sobą zmiany cen innych paliw ropopochodnych, co w konsekwencji z pewnym opóźnieniem przekłada się na zmiany cen gazu w zakupie z importu, co ilustruje poniższy wykres. Nawet w skali jednego kwartału wzrosty tych cen w ostatnim okresie osiągają poziom ponad 10 %. Według prognoz trend wzrostowy utrzymuje się również w 2006 r.

Wykres poniżej pokazuje trend wzrostu ceny gazu z importu w ostatnich dwóch latach.

trend2.jpg 


Dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Przybylska
Rzecznik Prasowy PGNiG SA
tel. (022) 691-79-55

Powrót