Aktualności

Drukuj

19.12.2012 Zarząd PGNiG przyjął krótkoterminową strategię budowania wartości GK do 2014 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA przyjęło Krótkoterminową strategię budowania wartości GK PGNiG do 2014 roku. Jej celem jest przygotowanie Spółki do działania w warunkach zliberalizowanego rynku gazu. GK PGNiG chce utrzymać pozycję lidera w branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz głównego sprzedawcy gazu ziemnego oferującego również ciepło i energię elektryczną. Wdrożenie Krótkoterminowej strategii budowania wartości GK PGNiG pozwoli na realizację ambitnego programu inwestycyjnego, przy jednoczesnej spłacie zadłużenia. W rezultacie, do 2020 roku Spółka planuje wygenerować skumulowaną nadwyżkę finansową netto w wysokości 15 mld zł.

- Krótkoterminowa strategia PGNiG SA ma charakter kompleksowy i określa działania podejmowane do realizacji nadrzędnego celu strategicznego GK PGNiG, jakim jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Konkretyzuje zadania i cele stawiane przed Spółką w Strategii GK PGNiG przyjętej w 2011 roku, koncentrując się na najważniejszych obecnie aspektach funkcjonowania GK PGNiG, którymi są rozwój rynku, wzrost wydobycia i obniżka kosztów. Za dwa lata chcemy być nowoczesną multienergetyczną firmą, znakomicie radzącą sobie w nowych realiach rynkowych - mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu PGNiG SA.


Krótkoterminowa strategia wprowadza zmianę sposobu zarządzania z organizacji tradycyjnej na rzecz organizacji zarządzanej projektowo. Zawiera ona 19 inicjatyw strategicznych, które będą realizowane w trzech obszarach biznesowych.


Wzrost wydobycia gazu i ropy


Pierwszym z nich jest obszar poszukiwań i wydobycia węglowodorów. PGNiG podtrzymuje cele strategiczne dotyczące zwiększenia własnego wydobycia gazu ziemnego do poziomu 6,2 mld m sześciennych i ropy naftowej do ok. 1,8 mln ton rocznie w perspektywie 2015 roku. W ramach obszaru Poszukiwań i wydobycia Spółka będzie kontynuować rozpoznanie i zagospodarowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na posiadanych koncesjach, głównie w Pomorskiem i Lubelskiem.


Ponadto Spółka będzie intensyfikować poszukiwania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych w kraju na ok. 80 koncesjach. PGNiG zoptymalizuje działalność poszukiwawczą i wydobywczą poza granicami Polski, która będzie osobnym segmentem działania.


Prace poszukiwawcze obejmują również współpracę z partnerami zewnętrznymi w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów, jak np. w przypadku projektu KTC na koncesji Wejherowo oraz wspólnych prac z Grupą Lotos. Przygotowano data room z 20 koncesjami przewidzianymi do współpracy z partnerami.


Rozszerzenie oferty dla klientów


Drugim obszarem działań, na którym koncentruje się Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG jest rynek. W ramach tego obszaru Spółka chce poprawiać efektywność obszaru sprzedaży i obsługi klientów oraz wdrożyć nową politykę marketingową i zintegrowaną ofertę produktową. Będzie ona obejmować oferty dual fuel i zmianę sposobu rozliczeń z klientami. Spółka chce również rozwijać segment energetyki poprzez rozpoczęcie budowy nowych bloków energetycznych zasilanych gazem m.in. w EC Stalowa Wola, EC Żerań i EC Łagisza, a także przebudowę kotłów węglowych na biomasę w EC Siekierki i zaangażowanie w budowę małych jednostek kogeneracyjnych w całym kraju.


PGNiG będzie również wspierać i animować program liberalizacji rynku gazu oraz kontynuować działania zmierzające do zmiany zasady ustalania cen w kontraktach importowych. Na początku listopada podpisano porozumienie - aneks do umowy Kontraktu jamalskiego, w wyniku którego zmianie ulegają warunki cenowe na dostawy gazu do Polski.


Odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe będzie również centralizacja funkcji handlu hurtowego w GK PGNiG. Podejmowane będą także działania na rzecz zmiany struktury portfela pozyskania gazu z importu, w tym uwzględniające możliwości zagospodarowania niewykorzystanych mocy terminala LNG w związku z planowanym rozpoczęciem eksportu gazu przez USA od 2014 r.


Optymalizacja kosztów działalności


Trzecim obszarem którego dotyczy Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG jest model biznesowy funkcjonowania Spółki i Grupy. W ramach tego obszaru Spółka zamierza optymalizować system zarządzania zasobami ludzkimi w GK PGNiG. Wdrożony zostanie system zarządzania projektami i portfelem projektów. Od 1 stycznia 2013 zacznie działać Centrum Usług Wspólnych, a do 2014 roku zostanie zoptymalizowany segment magazynowania. Restrukturyzacja obejmie również obszary działalności podstawowej i dodatkowej GK PGNiG oraz zatrudnienie.


Działania związane z optymalizacją kosztów, wynikające z Krótkoterminowej Strategii są już w trakcie realizacji. W czerwcu 2012 rozpoczęto reorganizację PGNiG SA. Do chwili obecnej objęła ona Centralę oraz Oddziały Spółki. Zmiany polegały na spłaszczeniu struktury organizacyjnej poprzez zlikwidowanie biur w departamentach, znacznej redukcji stanowisk kadry zarządzającej oraz połączeniu działów o podobnych kompetencjach i zlikwidowaniu stanowisk o zbliżonych zakresach obowiązków. W wyniku redukcji zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych zmniejszyło się o 298 osób (z 677 przed zmianą). Ponadto wydzielono Oddział Geologii i Eksploatacji, który stanowi centrum kompetencyjne dla przedsięwzięć PGNiG SA w zakresie geologii, wierceń i eksploatacji.


W sierpniu 2012 roku w PGNiG SA ogłoszono Program Dobrowolnych Odejść. W okresie jego obowiązywania od 10.09.2012r. do 31.10.2012r. chęć skorzystania z PDO zgłosiło około 1000 pracowników, czyli ok. 11% zatrudnionych w Spółce. Wyrażono zgodę na odejście ok. 900 osób.


W czerwcu 2012 roku powstała spółka PGNiG Serwis, rozpoczynając proces tworzenia Centrum Usług Wspólnych obejmujących funkcje finansowo-księgowe, kadrowo płacowe, oraz usługi IT.  Od 1 stycznia 2013 roku CUW rozpocznie pełną funkcjonalną działalność, podejmując obsługę spółki warszawskich elektrociepłowni skupionych w PGNiG Termika. Rozpoczęto proces łączenia spółki PGNiG Energia z PGNiG SA, a także proces pełnej integracji kompetencji elektroenergetycznych w spółce PGNiG Termika. Rozpoczęły się również przygotowania do przeprowadzenia w 2013 roku publicznej emisji akcji spółek PGNiG Poszukiwania oraz PGNiG Technologie. Trwa proces sprzedaży spółek Geovita, ITG i Nysa Gaz. Po zakończeniu tych procesów w 2014 roku PGNiG planuje być udziałowcem w ok. 14 spółkach, zamiast obecnych 53.


Do spółek, w których PGNiG zachowa udziały należą m.in.: PGNiG Norway, PGNiG Sales and Trading, PGNiG Termika, PGNiG Poszukiwania, PGNiG Technologie, EuRoPol Gaz, a także spółka dystrybucyjna oraz operator magazynów.


Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG do roku 2014 została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą PGNiG SA 18 grudnia 2012 roku.


Joanna Zakrzewska


Rzecznik Prasowy

Powrót