Aktualności

Drukuj

21.11.2002 Wykup euroobligacji

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. informuje, że na podstawie decyzji władz Spółki tj. zgodnie z uchwałą Zarządu nr 180/2002 z dnia 24 lipca 2002r, uchwałą Rady Nadzorczej nr 60/III/02 z dnia 25 lipca 2002r, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2002r, w dniach 2 października – 12 listopada br. przeprowadzono skutecznie operacje wykupu części euroobligacji wyemitowanych przez PGNiG Finance B.V na kwotę 100 mln EUR w celu ich umorzenia.

Średnia cena wykupu wyniosła 26 pkt. bazowe poniżej wartości nominalnej.
Oszczędności brutto w kosztach finansowych PGNiG liczone w skali okresu odsetkowego tj. do dnia 30.10.2006 tj. do dnia wykupu euroobligacji wynoszą 122,8 mln PLN (przy średnim kursie NBP z dnia 13 .11.2002 wynoszącym 3,9585).
Zrealizowana operacja jest elementem planu restrukturyzacji finansowej PGNiG S.A., mającego na celu m.in. zmniejszenie skali zadłużenia, a co za tym idzie obniżenia ciężaru kosztów finansowych – stanowiących istotne ograniczenie planów rozwojowych naszej firmy.
Przeprowadzone działania przełożą się wprost na poprawę wyniku ekonomicznego i zwiększenie możliwości inwestycyjnych PGNiG S.A.
Powrót