Aktualności

Drukuj

24.11.2005 Stanowisko Zarządu PGNiG SA w sprawie procesu emisji nowych akcji

Jako Zarząd PGNiG S.A. czujemy się w obowiązku poinformować opinię publiczną, iż przeprowadzony proces emisji nowych akcji był zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z programem rządowym z 5 października 2004 r. Nie możemy zgodzić się z opinią, iż proces ten był błędem. Przedstawiona przez Pana Andrzeja Mikosza, Ministra Skarbu Państwa, teza o rzekomym konflikcie pomiędzy Skarbem Państwa i konsumentami a prywatnymi inwestorami PGNiG SA nie jest prawdą. Wzrost wartości Spółki i jej dobra kondycja finansowa leżą tak w interesie inwestorów prywatnych jak i Skarbu Państwa. PGNiG SA należy do cennych aktywów Skarbu Państwa i przynosi Państwu Polskiemu przychody nie tylko z podatków, ale również w postaci dywidendy wypłacanej z zysku Skarbowi Państwa.

Przekazywanie majątku przesyłowego z PGNiG do Gaz-Systemu

W odniesieniu do proponowanej nacjonalizacji systemu przesyłowego PGNIG SA podkreślić należy, że proces ten jest w rzeczywistości realizowany przez Spółkę w drodze sukcesywnego przekazywania majątku do Gaz-Systemu. W 2005 r. PGNiG SA przekazał w formie dywidendy rzeczowej dla Skarbu Państwa majątek przesyłowy w postaci najważniejszych elementów systemu, takich jak tłocznie, system pomiarowo - kontrolny czy punkty wejścia i wyjścia do systemu o wartości 500 mln zł. Nie jest więc prawdą, że PGNiG SA jest właścicielem całego systemu przesyłowego. Proces przekazywania pozostałego majątku przesyłowego trwa i będzie kontynuowany. Co roku PGNiG SA ma przekazywać Skarbowi Państwa w drodze dywidendy rzeczowej (co zostało zapisane w Statucie Spółki) majątek przesyłowy, czyli infrastrukturę odpowiedzialną za przesył gazu. Dodatkowo zgodnie z umową leasingową Gaz System może wykupić wcześniej pozostały majątek przesyłowy.

Wzrost cen gazu z importu - wpływ na kondycję PGNiG SA

Potrzeby wzrostu cen gazu sprzedawanego przez PGNiG SA nie należy zatem wiązać z rzekomym konfliktem interesu Skarbu Państwa i innych akcjonariuszy, lecz należy go oceniać przez fakt silnie wzrastających cen gazu na rynku światowym, w tym cen gazu importowanego przez PGNiG SA. Jeżeli ceny te nie zostaną zrekompensowane wyższymi cenami na rynku krajowym, to skutki takiego działania dla konsumentów mogą okazać się bardzo groźne:
- Spółka będzie zagrożona bankructwem i tym samym ograniczona będzie jej zdolność do sprzedaży gazu odbiorcom i możliwość rozwoju krajowego wydobycia;
- Pogorszenie pozycji finansowej Spółki mogłoby spowodować, że stałaby się ona łatwa do przejęcia przez inwestorów branżowych (inwestorzy instytucjonalni nie będą zainteresowani spółką, która nie przynosi odpowiedniego zwrotu z kapitału). Procesy przejmowania rynku gazu miały miejsce praktycznie we wszystkich, poza Polską, państwach, które w 2004 roku przystąpiły do UE. W takich państwach jak Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia rynek gazu został całkowicie lub prawie całkowicie przejęty przez inwestorów branżowych z Niemiec, Rosji i Francji. W rezultacie monopol państwowy został zastąpiony zagranicznym monopolem prywatnym. We wszystkich tych państwach obrót gazu jest kontrolowany przez inwestorów branżowych i jest to w 100% gaz rosyjski (poza malejącym wydobyciem krajowym). Po przejęciu firm gazowniczych w tych krajach przez inwestorów branżowych ceny gazu istotnie wzrosły.
Ponadto należy przypomnieć, że próba nieuzasadnionej ochrony odbiorców gazu poprzez utrzymywanie niskich cen miała już miejsce w latach 1999-2001. Skończyło się to wówczas utratą płynności finansowej przez PGNiG SA, które musiało zwrócić się do Gazpromu z prośbą o odłożenie w czasie płatności za gaz, jak również zaciągnięciem bardzo drogiego długu poprzez emisję euroobligacji.

Negocjacje handlowe z klientami w celu poprawy sytuacji finansowej PGNiG SA

W świetle pojawiających się zarzutów jakoby rzekomo Zarząd PGNiG SA działał na szkodę Spółki poprzez zaproponowanie klientom obniżenia nominacji na odbiór gazu w roku 2006 do poziomu 75%, informujemy, że zarzut ten jest nieprawdziwy. Zarząd PGNiG SA podjął takie działania w trosce o najlepszy interes spółki PGNiG SA, a przez to jej wszystkich akcjonariuszy w tym Skarbu Państwa. Działania Zarządu podyktowane były przesłankami związanymi ze stanowiskiem regulacyjnym URE, które polega na zmuszaniu PGNiG SA do sprzedaży gazu z importu w ramach taryfy po cenach znacząco niższych niż cena zakupu tego gazu.
Przeprowadzone zostały negocjacje z największymi klientami mające na celu zmianę warunków umów handlowych na sprzedaż gazu. Aktualnie obowiązujące umowy sprzedaży, m.in. z powodu ich historycznego ukształtowania, nie są dostosowane do dzisiejszych warunków rynkowych i zapisy w nich zawarte nie są symetryczne. Dotyczy to na przykład obowiązku dostawy gazu przez PGNiG SA przy braku odpowiedzialności za jego odbiór przez klienta czy warunków płatności, gdzie zapłata za dostarczony gaz jest dokonywana po miesiącu dostawy, przy całkowitym braku jej zabezpieczenia przez klientów.
Ze względu na stały wzrost cen ropy na rynku międzynarodowym oraz wynikający z tego faktu wzrost cen gazu ziemnego w kontraktach importowych, a także konieczność uwzględnienia tego faktu w taryfie, PGNiG SA zwróciło się do swoich odbiorców z prośbą o przeanalizowanie i zoptymalizowanie zamówienia ilości paliwa gazowego na rok 2006. Dodatkowo, PGNiG SA przedstawiło klientom inne niż dotychczasowe możliwości zakupu paliwa gazowego, m.in. zakup części paliwa gazowego poza granicami Polski, proponując „scedowanie” części własnych kontraktów importowych oraz deklarując pomoc w zawarciu stosownych umów. Wyniki największych odbiorców PGNiG takich jak PKN Orlen czy Zakłady Chemiczne są bardzo dobre - dzięki zaniżonym cenom gazu firmy te mogą przy wyższej marży sprzedawać swoje produkty na konkurencyjnych rynkach światowych. W związku z tym, że sprzedaż gazu odbywa się na podstawie taryf zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki PGNiG nie może, nie zmieniając taryf, podwyższyć ceny gazu dla największych klientów. Prowadzone z odbiorcami rozmowy miały na celu zmniejszenie strat ponoszonych przez PGNiG na sprzedaży gazu. Obecnie Departament Handlowy przygotowuje aneksy do umów handlowych zgodnie z zamówieniami złożonymi przez odbiorców. W związku z tym, że ceny gazu są zaniżone w stosunku do cen obowiązujących na rynkach światowych żaden z odbiorców nie chciał skorzystać z propozycji zmniejszenia dostaw.

Konieczność przeprowadzenia oferty publicznej

Przeprowadzenie oferty publicznej PGNiG SA była konieczna, aby pozyskać środki na inwestycje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego, w tym w szczególności wzrostu wydobycia krajowego gazu i ropy naftowej. Teza, że PGNiG SA nie musiało podnosić kapitału, ponieważ byłoby w stanie finansować inwestycje z posiadanych środków jest nieprawdziwa.
Spółka utraciła zdolność do inwestowania w latach 2000-2001, kiedy utraciła płynność finansową i ponosiła wysokie straty. Zyski, które odnotowała w następnych latach i które powstały wskutek zmniejszenia poziomu inwestowania były w porównaniu z potrzebami inwestycyjnymi firmy zupełnie nieznaczące. Ewentualne zwiększenie poziomu zadłużenia pogorszyłoby również obecny pozytywny profil kredytowy Spółki. Wzrost poziomu zadłużenia zwiększa również oczywiście ryzyko działalności Spółki, ewentualnej utraty płynności w przypadku wystąpienia niekorzystnych uwarunkowań skutkujących obniżką nadwyżek generowanych na działalności operacyjnej, czego dowodem było pogorszenie oceny ratingowej PGNiG SA.
Należy też podkreślić, że horyzont finansowania długiem bankowym nie zawsze może odpowiadać długości procesu inwestycyjnego Spółki, co rodzi zagrożenie w niekorzystnych warunkach braku możliwości ich kontynuowania. Rozwiązanie takie jest przede wszystkim dużo droższe i obciążałoby koszty funkcjonowania Spółki. Natomiast emisja długoletnich obligacji dodatkowo wiązałaby się z koniecznością ustalenia z obligatariuszami zapisów dokumentacji dla nich akceptowalnych, których ewentualna późniejsza renegocjacja mogłaby okazać się dość trudna dla Spółki.
Ewentualna realizacja powyższego scenariusza, mogłaby zatem zniweczyć osiągnięte przez Spółkę na przestrzeni ostatnich lat efekty realizowanej konsekwentnie polityki restrukturyzacji zadłużenia.

Podwyższenie kapitałów własnych Spółki zwiększyło ponadto jej możliwości w zakresie pozyskania finansowania obcego (wartość możliwych do zaciągnięcia kredytów, emisji obligacji). Otworzyło to możliwość sfinansowania dodatkowych projektów inwestycyjnych, niż te które zostały określone w celach emisji.

PGNiG w przypadku braku wprowadzenia akcji do publicznego obrotu mogło mieć problem z pozyskaniem pożądanej wielkości i kombinacji źródeł finansowania. Argument ten ma szczególne znaczenie w kontekście rozwiniętego programu inwestycyjnego Spółki. Brak możliwości publicznego oferowania akcji ogranicza zwiększanie kapitału własnego do funduszy generowanych ze źródeł wewnętrznych. Zwiększenie kapitałów własnych w drodze podwyższenia kapitału PGNiG doprowadzi do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Wynika to z dwóch podstawowych przyczyn:
- wraz ze wzrostem kapitałów własnych zwiększa się wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa. Zmiana ta wynika z zależności, zgodnie z którą w miarę wzrostu zadłużenia na każdą jednostkę kapitału własnego przypada coraz większe ryzyko finansowe. Zwiększenie poziomu kapitałów własnych PGNiG S.A. w drodze emisji umożliwi w przyszłości pozyskanie dodatkowego finansowania w drodze kredytów bankowych lub innych instrumentów dłużnych
- przeznaczenie środków z emisji na realizację efektywnych ekonomicznie projektów inwestycyjnych sprawi, że PGNiG będzie w przyszłości samodzielnie generowało większe strumienie gotówki, które powinny zwiększyć zdolność do finansowania inwestycji ze źródeł wewnętrznych.
Argument ten ma istotne znaczenie, bowiem przed PGNiG rysują się możliwości realizacji szeregu perspektywicznych projektów inwestycyjnych, których finansowanie wymaga znacznie większych funduszy niż te, które są dostępne poprzez pozyskanie kapitału obcego. Z tego powodu upublicznienie PGNiG otworzyło przed przedsiębiorstwem możliwość realizacji rozszerzonego programu inwestycyjnego i budowania wartości firmy w długim horyzoncie czasowym. Zwiększenie potencjału finansowego Spółki dało tym samym szansę na uczynienie z PGNiG istotnego gracza na europejskim rynku gazowym.

Wobec braku możliwości znaczącego ponownego sfinansowania inwestycji długiem, prywatyzacja była koniecznym źródłem zapewnienia finansowania dla tych ważnych planów.
Dowodem na to, że Wykorpodniesienie kapitału przez Spółkę było dla niej korzystne jest podniesienia ratingu PGNiG SA przez agencję  Moody’s Investor Services do Baa1 z Baa3.
Swoją decyzję agencja uzasadniła m.in. wzmocnieniem sytuacji finansowej firmy oraz obniżeniem ryzyka związanego z restrukturyzacją polskiego sektora gazowego, a także  bardzo udanym debiutem giełdowym spółki i przygotowaną przez zarząd przejrzystą strategią rozwoju PGNiG SA

Wykorzystanie środków z emisji - plany inwestycyjne przygotowane przez PGNiG

Nie jest prawdą, że PGNiG S.A. nie posiadało planów inwestycyjnych. Zgodnie ze strategią GK PGNiG, wpływy z emisji są przeznaczone na realizację przygotowanych projektów inwestycyjnych w 2005 roku i w latach następnych, w następujących obszarach działalności Spółki:
- działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia - do 43% pozyskanych środków;
- działalność w zakresie przesyłu i magazynowania - do 25% pozyskanych środków;
- działalność w zakresie dystrybucji - do 22% pozyskanych środków;
- działalność w zakresie budowy instalacji kogeneracyjnych  - do 10%.

Na lata 2005 do 2008 PGNiG przygotowało plany inwestycyjne, które obejmują całkowite nakłady na poziomie ok. 8 750 mln PLN. Taki plan nakładów inwestycyjnych został zaprojektowany z myślą o upozycjonowaniu PGNiG umożliwiającym efektywne konkurowanie z chwilą otwarcia polskiego rynku gazu w 2007 roku, wzroście zyskowności i zapewnieniu bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w gaz.

W obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej, celem PGNiG jest znaczne zwiększenie wydobycia gazu i ropy, co wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych, zwłaszcza na rozwój złóż gazu i ropy w Polsce Zachodniej. Inwestycja ta ma uzasadnienie ekonomiczne z uwagi na niski koszt wydobycia surowców w porównaniu do kosztu ich importu.

Przyczyni się to również do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw gazu. Przychody z emisji zostaną także zainwestowane w obszarze kogeneracji w celu rozwijania czystszych i bardziej ekologicznych źródeł energii zgodnie z celami UE. Całkowite inwestycje w tym obszarze zostały oszacowane przez PGNiG na poziomie 3 600 mln PLN w latach 2005-2008.

W obszarze przesyłu środki zostaną wykorzystane na budowę rurociągów oraz na budowę interkonektora z systemem niemieckim, co istotnie zwiększy moce systemu. Program nakładów inwestycyjnych jest również przeznaczony na rozwój podziemnych magazynów gazu. Obiekty magazynowe zwiększają bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski w gaz poprzez możliwość gromadzenia zapasów gazu podczas miesięcy letnich w celu późniejszego wykorzystania ich w okresie szczytowego popytu. Całkowite nakłady inwestycyjne w tym obszarze zostały oszacowane przez PGNiG na poziomie 2 700 mln PLN na lata 2005-2008, spośród których 350 mln PLN stanowią inwestycje w magazynowanie.

W obszarze dystrybucji, środki zostaną wykorzystane na rozbudowę sieci, jej modernizację i budowę nowych przyłączy, oraz na modernizację infrastruktury. Biorąc pod uwagę, że istniejąca sieć gazowa obejmuje jedynie 40% terytorium kraju j, istnieje olbrzymi potencjał do zyskownego rozwoju działalności, która zapewni zaopatrzenie większych obszarów kraju w alternatywne źródło energii. Całkowite nakłady w tym obszarze są szacowane przez PGNiG na poziomie 2 450 mln PLN w latach 2005-2008.

Dzięki środkom pozyskanym z giełdy PGNIG jest również w stanie samodzielnie zrealizować tak kosztowną inwestycję jak terminal skroplonego gazu ziemnego, który zapewni dywersyfikację dostaw gazu ziemnego z importu.

PGNiG SA - transparentna Spółka publiczna

Chcielibyśmy również odnieść się do sformułowania Pana Ministra wygłoszonego we wczorajszym wywiadzie dla TVN 24, że Spółka PGNiG nie jest transparentna.
Otóż uważamy, że PGNiG S.A. funkcjonuje w sposób całkowicie przejrzysty i jako Spółka publiczna jest znacznie bardziej transparentne niż przed debiutem giełdowym. Spełnia wszystkie wymogi prawa związane z obowiązkiem informacyjnym Spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wszystkie istotne dla Spółki decyzje są przekazywane w formie raportów bieżących do wiadomości publicznej.
Przyjęte w Spółce zasady ładu korporacyjnego, które obejmują m.in. zasady prezentowania i raportowania, gwarantują pełną transparentność działania i pozwalają uniknąć choćby sugestii niejasności zasad podejmowanych decyzji. Zapewnia to wszystkim akcjonariuszom prawa stosowane do skali ich zaangażowania i pokazuje, że żaden akcjonariusz Spółki nie jest lekceważony.

Powrót