Aktualności

Drukuj

07.12.2007 Sprzedaż pakietu udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „TURGAZ” Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa zaprasza do składania ofert nabycia pakietu udziałów posiadanych w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "TURGAZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Pużaka 6, 38-400 KROSNO.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oferuje do sprzedaży pakiet 180 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „TURGAZ" Sp. z o.o.
o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Pakiet udziałów oferowany do sprzedaży stanowi 51,14 % kapitału zakładowego spółki i daje prawo do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wyklucza się sprzedaż mniejszej niż cały pakiet liczby udziałów.

Sprzedaż udziałów nastąpi w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Zainteresowane osoby (fizyczne lub prawne), po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia udziałów oraz po podpisaniu Zobowiązania do zachowania poufności otrzymają „Memorandum Informacyjne", na podstawie którego przedstawią pisemną wstępną ofertę nabycia udziałów.

Oświadczenie o zamiarze nabycia pakietu udziałów PPUiH „TURGAZ" Sp. z o.o. należy składać w terminie do dnia 21 grudnia 2007 r. do godz. 16:00 pod adresem:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Departament Nadzoru Właścicielskiego (Budynek C-6, pok. 203)

ul. Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

Szczegółowa procedura, harmonogram transakcji oraz warunki składania ofert określone są w Memorandum informacyjnym.

Termin składania ofert wstępnych: 21 stycznia 2008 r. do godz. 16:00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie PGNiG S.A. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25.

Zastrzeżenia PGNiG S.A.:

  • PGNiG S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie zbycia udziałów PPUiH „TURGAZ" Sp. z o.o., przedłużenia terminu składania ofert, przerwania procesu sprzedaży udziałów oraz zmiany procedury sprzedaży, w tym procedury prowadzenia rokowań, określonej w Memorandum informacyjnym, o czym poinformuje Potencjalnych Inwestorów w formie pisemnej lub formie ogłoszenia prasowego.
  • PGNiG S.A. zastrzega sobie prawo odrzucenia z jakichkolwiek powodów Ofert złożonych w odpowiedzi na publiczne zaproszenie do rokowań, jak też prawo do negocjowania zmian każdej złożonej propozycji.
  • PGNiG S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie rokowania, do odstąpienia od rokowań ze wszystkimi lub niektórymi Inwestorami, do zawieszenia rokowań i powrotu do rokowań ze wszystkimi lub z niektórymi Inwestorami, z którymi uprzednio rokowania zawieszono lub których propozycje warunków mowy zostały uprzednio odrzucone.
  • PGNiG S.A. zastrzega sobie prawo do nieinformowania Potencjalnych Inwestorów o przyczynach ani motywacjach swoich decyzji.
  • Potencjalny Inwestor będzie ponosił wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z nabyciem udziałów PPUiH „TURGAZ" Sp. z o.o. Koszty te nie będą uznawane za część ceny nabywanego pakietu udziałów.
  • PGNiG S.A. nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec nabywcy udziałów Spółki i osób z nim związanych za jakąkolwiek szkodę, która może wynikać z uczestnictwa w procedurze sprzedaży udziałów Spółki, w szczególności wynikającą z wyłączenia danego podmiotu z dalszego uczestnictwa w procedurze sprzedaży udziałów Spółki.
  • Zawarcie umowy z wybranym Inwestorem nastąpi po uzyskaniu stosownych decyzji korporacyjnych PGNiG S.A. (uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia) oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników PPUiH „TURGAZ" Sp. z o.o.
  • Umowa sprzedaży udziałów Spółki będzie sporządzona w języku polskim, będzie podlegała prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z niniejszą ofertą prosimy kontaktować się z:

P. Witoldem Pytlikiem,

P. Mirosławem Ankiewiczem

Tel.: (022) 691-79-42

Faks: (022) 366-48-03.

Powrót