Aktualności

Drukuj

18.12.2014 Prezes URE zatwierdził nową taryfę gazową

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG SA oraz PGNiG Obrót Detaliczny, które uwzględniają nowy model rynku gazu w Polsce. Dla odbiorców hurtowych (czyli takich, którzy kupują gaz do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena paliwa gazowego została obniżona o około 4%. Natomiast dla odbiorców detalicznych (zużywających gaz na własne potrzeby) cena spadła o 0,8% - 1,8%.

Średnia zmiana ceny w obrocie (cena za paliwo gazowe i abonament) w Taryfie Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., w stosunku do Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA Nr 6/2014 wynosi odpowiednio:

  • dla gazu wysokometanowego E - obniżka ceny w obrocie o 1,8%,
  • dla gazu zaazotowanego Lw - obniżka ceny w obrocie o 0,8%,
  • dla gazu zaazotowanego Ls - obniżka ceny w obrocie o 1,1%,
  • dla gazu propan – butan - rozprężony B/P - obniżka ceny w obrocie o 1,6%.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie odbiorców Taryfa Hurtowa PGNiG SA wprowadza nową, bardziej elastyczną klasyfikację odbiorców gazu na grupy taryfowe (m.in. według zamawianego wolumenu gazu, miejsca przyłączenia oraz współczynnika nierównomierności poboru).

W nowej Taryfie Hurtowej PGNiG obniżyło o 6,4% koszt pozyskania gazu, w związku ze spadającymi cenami ropy naftowej oraz relatywnie stabilnymi  cenami gazu na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie.

Biorąc pod uwagę wzrost opłaty przesyłowej za wprowadzenie gazu do Krajowego Systemu Przesyłowego (stawki za wejście), wykorzystywanie wyższych niż przed rokiem pojemności podziemnych magazynów gazu oraz obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ustawą o efektywności energetycznej (białe certyfikaty) średnia cena paliwa gazowego została obniżona o około 4%.

W przypadku gazu zaazotowanego ceny również uległy obniżeniu. Średnia cena za jedną kWh gazu zaazotowanego jest niższa o około 3,7% od ceny za jedną kWh gazu wysokometanowego, co podyktowane jest stopniowym zrównywaniem cen za tę samą jednostkę energii, bez względu na rodzaj dostarczanego paliwa gazowego.

Wprowadzenie nowych Taryf związane jest z zakończeniem obowiązywania obecnej Taryfy 31 grudnia 2014. Dotychczas PGNiG Obrót Detaliczny korzystał z taryfy PGNiG SA, natomiast po wprowadzeniu nowych taryf każda ze spółek będzie dokonywać rozliczeń w oparciu o własne, odpowiednio dostosowane do profilu działalności, zasady rozliczeń oraz ceny i stawki opłat.

Taryfa PGNiG mająca zastosowanie do przedsiębiorstw nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu przekraczającym 25 mln m3 będzie obowiązywała przez 4 miesiące, tj. do końca kwietnia 2015 roku. Taryfa dla odbiorców detalicznych zatwierdzona została na okres do 31 grudnia 2015 r.

 

 

Dorota Gajewska

Rzecznik Prasowy PGNiG SA

Powrót