Aktualności

Drukuj

27.11.2001 Powstało Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea

Firmy prowadzące działalność w obszarze inwestycji liniowych w zakresie podstawowych systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej kraju powołały nowe stowarzyszenie - Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea.

Przedsiębiorstwa te już wcześniej prowadziły prace nad udoskonalaniem zapisów ustaw i przepisów szczegółowych regulujących proces inwestycyjny, ale nie przynosiły one pożądanych efektów. Powodem powstania stowarzyszenia było sformalizowanie dotychczasowych prac oraz umożliwienie występowania z jednolitym stanowiskiem wobec organów ustawodawczych, administracji państwowej i samorządów terytorialnych w sprawach dotyczących realizacji inwestycji liniowych.
Założycielami stowarzyszenia, poza Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., EuRoPol GAZ S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. (PERN), Energetyka Poznańska S.A., Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. (ZEORK S.A.), Gazomontaż S.A., Piecobiogaz Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), Polkomtel S.A. oraz Biuro Projektowo-Doradcze Ekokonsult z Gdańska.
Podstawowym przedmiotem zainteresowania Towarzystwa Rozwoju Infrastruktury jest problematyka organizowania, przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim inwestycji liniowych o znaczeniu ponadlokalnym. Do inwestycji takich zaliczyć można budowę przesyłowych linii elektroenergetycznych, rurociągów służących do przesyłania paliw gazowych i produktów naftowych, linii kolejowych, inwestycji drogowych oraz traktów telekomunikacyjnych.
Głównymi zadaniami Stowarzyszenie ProLinea są:
    * organizowanie współpracy inwestorów inwestycji liniowych,
    * reprezentowanie przedsiębiorców realizujących inwestycje liniowe wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji pozarządowych oraz osób fizycznych i prawnych,
    * przygotowywanie analiz, ekspertyz oraz opinii projektów aktów prawnych i innych zamierzeń dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji liniowych,
    * udział w pracach zespołów opiniodawczych lub doradczych pracujących dla potrzeb prawodawstwa lub organów administracji państwowej,
    * współpraca z organami samorządu terytorialnego: wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi,
    * organizowanie spotkań i konsultacji ze społecznościami lokalnymi oraz organizacjami ekologicznymi,
    * propagowanie i popularyzowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego w czasie realizacji inwestycji liniowych (ochrony walorów krajobrazowych, terenów leśnych, zasobów mineralnych, prac geodezyjnych, dóbr kultury),
    * inicjowanie badań na temat stopnia oddziaływania różnych rodzajów inwestycji liniowych na środowisko przyrodnicze i życie ludzi oraz organizowanie rozpowszechniania wyników tych badań,
    * organizowanie spotkań, konferencji oraz szkoleń poświęconych działalności związanej z realizacją inwestycji liniowych.
Dodatkowych informacji udziela:
Kazimierz Nowak
Dyrektor Pionu Rozwoju i Inwestycji
PGNiG S.A.
tel. (0 22) 691 79 51
Powrót