Aktualności

Drukuj

01.07.2004 Powstał PGNiG Przesył Sp z o.o.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wydzieliło ze swoich struktur spółkę PGNiG Przesył Sp. z o.o., która będzie pełnić funkcję Operatora Systemu Przesyłowego.

W połowie kwietnia spółka PGNiG Przesył Sp. z o.o. wystąpiła o wpis do Krajowego Rejestru Sądowniczego i uzyskała go w czerwcu br. Zarząd spółki jest trzyosobowy – Prezesem PGNiG Przesył został prof. Andrzej Osiadacz a jego zastępcami są Orest Nazaruk i Paweł Stańczak dotychczas Dyrektor Departamentu Przesyłu i PMG w Centrali PGNiG S.A.
Spółka PGNiG Przesył rozpoczęła od 1 lipca br. swoją zasadniczą działalność polegajacą na zarządzaniu siecią przesyłową i udzielaniem dostępu stronom trzecich do sieci. Oficjalnym zbiorem zasad regulujących korzystanie z sieci gazociągowej jest dokument zwany Kodeksem Sieci, który był gotowy już w połowie czerwca. Spółka posiada też koncesję na prowadzenie działalności przesyłowej udzieloną przez Urząd Regulacji Energetyki.
Zgodnie z zapisami przyjętej 26 czerwca 2003r przez Parlament Europejski Dyrektywy gazowej 2003/55/WE dotyczącej wspólnych zasad wewnętrznego rynku gazu ziemnego, przedsiębiorstwa gazownicze powinny od 1 lipca prawnie wydzielić działalność przesyłową. Oddzielenie przesyłu gazu od działalności handlowej ma umożliwić liberalizację europejskiego rynku gazu. Operatorzy Systemu Przesyłowego zarządzający w poszczególnych państwach członkowskich sieciami gazociągów mają realizować tzw. zasadę TPA (Third Part Access) czyli zasadę umożliwiającą innym przedsiębiorstwom dostęp do sieci gazowej danej firmy. Oznacza to, że wszyscy odbiorcy uprawnieni mają możliwość decydowania, od kogo kupić gaz ziemny. W Polsce od 1 lipca odbiorcami uprawnionymi będą wszyscy odbiorcy oprócz gospodarstw domowych. Odbiorcy domowi uzyskają to prawo z dniem 1 stycznia 2006r.
W Polsce Operatorem Systemu Przesyłowego będzie spółka PGNiG Przesył. W państwach unijnych struktura organizacyjna Operatorów Systemu jest bardzo zróżnicowana. W Polsce podobnie jak w sąsiednich Niemczech, funkcjonuje on w formie spółki - córki zarządzającej siecią gazociągową. Działalność PGNiG Przesył polegać ma na udzielaniu, w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych, swobodnego dostępu stron trzecich, czyli np. przedsiębiorstw zajmujących się obrotem gazem, do sieci gazociągowej. Oznacza to, że potencjalni dostawcy gazu mogą zwrócić się do OSP z wnioskiem o udzielenie wolnych mocy przesyłowych i po rozpatrzeniu wszystkich dokumentów i spełnieniu określonych warunków formalnych, technicznych czy ekonomicznych zapisanych w tzw. Kodeksie Sieci, Operator będzie mógł świadczyć usługi przesyłowe dla dostawcy gazu.
Od 1 lipca 2004r spółka PGNiG Przesył jest gotowa do przyjmowania i rozpatrywania wszystkich wniosków o udzielenie dostępu do mocy przesyłowych. Zainteresowane podmioty chcące uzyskać możliwość przesłania gazu przez polskie gazociągi będą musiały spełnić szereg warunków określonych w Kodeksie Sieci. Udzielenie zgody na przesył gazu będzie również uzależnione od możliwości technicznych systemu gazociągowego. Zgodnie z art. 21 i 27 Dyrektywy gazowej, w wypadku gdy występują uzasadnione przeszkody np. brak przepustowości czyli brak wolnych mocy przesyłowych w systemie Operator może odmówić usług przesyłowych. Każdorazowo taka odmowa jest zgłaszana w Urzędzie Regulacji Energetyki, co więcej jest o niej informowana również Komisja Europejska.
***
Organizacja operatorów systemów przesyłowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
W niektórych krajach Unii Europejskiej zgodnie z zapisami Dyrektywy Gazowej 2003/55/EC funkcjonują już operatorzy krajowych systemów przesyłowych m.in. w Niemczech, Danii, Holandii, Francji i Włoszech
W niemieckiej firmie gazowniczej Ruhrgas AG operator systemu przesyłowego Ruhrgas Transport AG & Co. KG (RGT), będący w 100 % własnością Ruhrgas AG, został wydzielony prawnie w styczniu 2004. Do spółki nie wniesiono majątku w postaci sieci przesyłowych. Kapitał własny firmy wynosi 100 mln EURO. W Ruhrgas Transport AG & Co. KG zatrudnionych jest 50 osób. Firma jest odpowiedzialna za całość działalności przesyłowej, a większość funkcji zlecona jest na zewnątrz.
Duński DONG prawnie wydzielił operatora systemu przesyłowego – firmę GASTRA A/S – 1 marca 2004 r. Firma jest w 100% własnością państwa duńskiego. Spółka posiada część majątku sieciowego. Działalność magazynowa oraz gazociągi wydobywcze nie zostały przekazane do OSP.
Holenderska firma gazownicza N. V. Nederlandse Gasunie wydzieliła organizacyjnie operatora systemu przesyłowego - Gastransport Services - 1 stycznia 2002 r. 50% udziałów jest własnością państwa holenderskiego, a po 25% udziałów holenderskiego operatora systemu przesyłowego mają firmy Shell i Exxon.
Francuski Gaz de France prawnie wydzielił operatora systemu przesyłowego 1 lipca 2004 r. Operator jest w 100 % własnością firmy Gaz de France. Do firmy pełniącej rolę operatora systemu przesyłowego wniesiono część majątku GdF w postaci sieci przesyłowych.
Najwcześniej operator systemu przesyłowego – firma Snam Rete Gas – został wydzielony prawnie we Włoszech 1 stycznia 2003 r. Właścicielem 100 % akcji jest gazownicza firma ENI. Operator jest właścicielem 90 % wszystkich sieci przesyłowych we Włoszech i odpowiada za całość działalności przesyłowej. Większość funkcji jest realizowana bezpośrednio przez spółkę Snam Rete Gas.
Powrót