Aktualności

Drukuj

20.06.2007 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przystąpiło do konsorcjum budującego gazociąg SKANLED

20 czerwca 2007 roku PGNiG SA przystąpiło i objęło nieodpłatnie 15% udziałów w Konsorcjum SKANLED budującym gazociąg z Karsto w Norwegii do Szwecji i Danii.

Zdaniem przedstawicieli Zarządu PGNiG podpisujących porozumienie, Krzysztofa Głogowskiego i Zenona Kuchciaka - Po zakupie przez PGNiG udziałów w złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz po podpisaniu Listu Intencyjnego z Energinet.dk w sprawie budowy gazociągu Baltic Pipe, który ma połączyć polski i duński system gazowniczy, udział PGNiG w Konsorcjum SKANLED jest kolejnym ważnym krokiem na drodze do pozyskania dostaw gazu ziemnego ze Skandynawii do Polski. Jest to powrót do porozumienia strategicznego z partnerami duńskimi i norweskimi z 2001 r. i element realizacji strategii dywersyfikacji dostaw gazu do Polski.

Koncepcja biznesowa realizowana obecnie przez PGNiG składa się z czterech elementów:


1.Zapewnienia źródeł gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (NCS) zarówno w postaci złóż zakupionych przez PGNiG jak i umów na zakup gazu od pozostałych  producentów gazu na NCS,
2. Zapewnienia transportu gazu z norweskiego systemu przesyłowego do Danii poprzez gazociąg SKANLED,

3. Zapewnienia transportu gazu przez duński system przesyłowy poprzez współpracę z Energinet.dk,

4. Budowy podmorskiego gazociągu Baltic Pipe w porozumieniu z Energinet.dk.

Realizacja koncepcji pozwoli zdywersyfikować dostawy gazu do Polski oraz stworzy nowe możliwości handlowe, istotne z punktu widzenia europejskiego rynku gazu. Rurociąg Baltic Pipe będzie mógł pełnić rolę połączenia międzysystemowego, których rozbudowę postuluje Komisja Europejska.

Warunki uzgodnione w toku negocjacji z uczestnikami konsorcjum oraz z Gassco, norweskim koordynatorem Konsorcjum, obejmują między innymi:
1. Powiązanie uczestnictwa PGNiG w Konsorcjum SKANLED z realizacją projektu Baltic Pipe;
2. Powiązanie uczestnictwa PGNiG w Konsorcjum ze zwiększeniem przepustowości systemu duńskiego istotnej z punktu widzenia PGNIG dla bezpieczeństwa  przesyłu gazu z Norwegii do Polski;
3. Zagwarantowanie odpowiednich możliwości przesyłowych w norweskim systemie przesyłowym, umożliwiających przesył gazu m.in. ze złóż  należących do PGNiG  poprzez projektowany gazociąg SKANLED.

Objęcie przez PGNiG udziałów w Konsorcjum daje Spółce prawo współdecydowania we wszystkich jego sprawach, prawo do decyzji w zakresie rezerwowania przepustowości i dostępu do całości dokumentacji projektu.
Przed przystąpieniem PGNiG do Konsorcjum, znajdowało się w nim 7 firm energetycznych z Norwegii, Danii i Szwecji, posiadających  łącznie 70% udziałów. Jednym z dotychczasowych udziałowców jest firma Energinet.dk, która jest partnerem PGNiG w projekcie Baltic Pipe. Konsorcjum działa obecnie jako joint venture.

Warunki techniczne projektu SKANLED


• Gazociąg rozpoczynać się będzie od instalacji w Kårstø (jedyny punkt wejścia), gdzie połączony będzie z siecią przesyłową Europipe I.I
• Obecnie przewiduje się 5 punktów wyjścia: Rafnes (Norwegia), Lysekil, Vallby Kile, Bua (Szwecja), Jutlandia (Dania)
• Dodatkowo planuje się przesył etanu na odcinku Kårstø – Rafnes.

Nakłady finansowe PGNiG w projekcie

PGNiG jako nowy członek Konsorcjum jest zobowiązany do partycypowania w kosztach fazy II, polegającej na finansowaniu prac studialnych projektu. Kwota przypadająca na PGNiG jest równa kwocie wniesionej przez każdego z pozostałych członków i wynosi około 500 tys. złotych.
Obecnie rozpoczyna się faza III projektowa, która potrwa do października 2009 r., kiedy to zostanie podjęta ostateczna decyzja o uruchomieniu środków. Do tego czasu uzyskane zostaną zgody środowiskowe i pozwolenia budowlane. Koszty ponoszone przez PGNiG w fazie III projektu SKANLED, nie powinny przekroczyć 10 mln złotych. Kwota ta będzie zwrócona przez pozostałych członków Konsorcjum, jeśli PGNiG wycofa się z projektu, a cały projekt przejdzie do fazy inwestycyjnej.
Po zakończeniu III fazy, w październiku 2009 roku, planowane jest podjęcie decyzji inwestycyjnej. Przystąpienie do IV fazy inwestycyjnej jest uzależnione od indywidualnej decyzji każdego członka Konsorcjum. Wysokość potencjalnych zobowiązań PGNiG wynikających z podjęcia  decyzji inwestycyjnej jest szacowana na ok. 500 mln złotych.

Głównymi zaletami udziału PGNiG w Konsorcjum SKANLED są:

• perspektywa zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dostaw,
• wyeliminowanie zakłóceń w dostawach gazu,
• zmniejszenie zależności z jednego kierunku dostaw,
• umożliwienie importu  większego wolumenu gazu (obecne punkty wejścia są przeciążone, a zapotrzebowanie rynku na gaz rośnie),  
• zbilansowanie źródeł dostaw gazu do Polski.

Powrót