Aktualności

Drukuj

26.11.2012 PGNiG w 12 projektach programu Blue Gas

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, jako Lider Konsorcjum „Polskie Technologie dla Gazu Łupkowego" złożyło do NCBiR 12 wniosków konkursowych do Programu Blue Gas  na ogólną kwotę budżetu  ok. 219 mln zł. Połowę tej kwoty będzie stanowić dotacja NCBiR a drugą połowę wkład partnerów przemysłowych, wchodzących w skład konsorcjum.

Poprzez udział w Programie PGNiG będzie miało wpływ na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii, które będą mogły być praktycznie wykorzystane podczas poszukiwań i przyszłej eksploatacji gazu ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych.


W skład konsorcjum oprócz PGNiG wchodzą również polskie spółki poszukiwawczo-wydobywcze np. Lotos Petrobaltic (partnerzy przemysłowi) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Nafty i Gazu, Politechnika Gdańska i Politechnika Warszawska (partnerzy naukowi).


Tylko PGNiG jest obecne we wszystkich 12 obszarach konkursowych, natomiast pozostali członkowie Konsorcjum uczestniczą w wybranych projektach. Wynika to ze zróżnicowania potrzeb biznesowych partnerów przemysłowych, a także odzwierciedla stopień kompetencji uczelni i instytutów.


W projektach, w których obok PGNiG obecni są inni partnerzy przemysłowymi, wkład finansowy naszej Spółki wynosi 1/2 budżetu lub 1/3. W zależności od wysokości wkładu PGNiG ma dostęp do pełnych wyników prac (1/2 budżetu) lub możliwość zastosowania wyników w przyszłej praktyce eksploatacyjnej (1/3 budżetu). Wkład PGNiG w przeważającej części  ma charakter niepieniężny, co dodatkowo podnosi atrakcyjność projektu. Aportem PGNiG będzie między innymi udostępnienie stronie naukowej posiadanych wyników badań rdzeni, sejsmiki 2D i 3D, materiałów eksploatacyjnych itp. 


Rozstrzygnięcia Konkursu należy oczekiwać  w perspektywie 1-2 miesięcy. Po ewentualnej pozytywnej decyzji organizatorów, następnym etapem będzie podpisanie przez Lidera Konsorcjum - PGNiG szczegółowych umów o finansowanie projektów z NCBiR, czego można się spodziewać w I kwartale 2013. Następnie rozpocznie się realizacja projektów, które uzyskają dofinansowanie z NCBiR. 


Program "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy"  został ogłoszony we wrześniu br. przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencję Rozwoju Przemysłu.  Celem Programu jest wsparcie dużych, zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych obejmujących opracowanie rozwiązań, które doprowadzą do rozpowszechnienia innowacyjnych technologii związanych z wydobyciem gazu z łupków. Cel główny programu „Blue Gas" wpisuje się w strategiczne plany PGNiG dotyczące intensyfikacji prac związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.


Program obejmuje 3 główne grupy tematyczne: 1) Poszukiwanie, rozpoznawanie, inwentaryzacja, charakterystyki potencjalnych złóż gazu  łupkowego  i klasyfikacja zasobów, 2) Zagospodarowanie, eksploatacja i aspekty technologiczne udostępniania złóż niekonwencjonalnych oraz 3) Ochrona środowiska. Podane grupy są dodatkowo rozpisane na 12 szczegółowych obszarów tematycznych.


Łączna pula środków na budżet Programu dla konsorcjów z udziałem dużych przedsiębiorstw wynosi 220 mln zł,  z tym że 110 mln to dotacja NCBiR, a 110 mln to wkład (pieniężny i niepieniężny) strony przemysłowej. Opcjonalnie jest możliwość podwojenia tej kwoty poprzez zaciągnięcie pożyczki (na warunkach komercyjnych) w Agencji Rozwoju Przemysłu.


Przygotowując wnioski konkursowe powołano 12 zespołów merytorycznych. W ich skład wchodzili przedstawiciele strony naukowej odpowiedzialni za zawartość naukowo-badawczą projektów oraz przedstawiciele strony przemysłowej, których zadaniem było dostosowanie zakresu merytorycznego do potrzeb przemysłu.


Każdy wniosek przygotowywała grupa kilkunastu naukowców kierowanych przez wybitnych specjalistów ze swoich dziedzin w ścisłym porozumieniu ze stroną przemysłową. W cały projekt naszego Konsorcjum zaangażowana jest grupa ponad 100 naukowców, w przeważającej części z tytułami profesorskimi.Zespół Prasowy


PGNiG SA

Powrót