Aktualności

Drukuj

20.12.2012 PGNiG SA wyemitowało obligacje o wartości około 700 mln zł

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA wyemitowało 19 grudnia 2012 roku obligacje o wartości około 700 mln zł w ramach Programu emisji obligacji z 22 maja 2012 r.

Obligacje zostały wyemitowane jako krótkoterminowe, dyskontowe, zdematerializowane, niezabezpieczone, obligacje na okaziciela o terminach zapadalności 3, 6 i 12 miesięcy. Wszystkie wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Po dokonaniu niniejszej emisji, łączna wartość obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 19 grudnia 2012 r. ok. 3,7 mld zł. Pierwsza transza obligacji w ramach tego programu, o wartości 2,5 mld zł, została wyemitowana w czerwcu 2012 r. ,  a kolejna (obligacje krótkoterminowe), o wartości 500 mln zł, we wrześniu 2012 r.


Emisja obligacji w ramach Programu jest elementem procesu dywersyfikacji źródeł finansowania Spółki.


Obligacje są emitowane w celu uzyskania środków na zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych związanych z realizacją strategii GK PGNiG. Środki zostaną przeznaczone m.in. na poszukiwania ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych oraz na poszukiwania gazu z łupków, a także na budowę oraz rozbudowę kopalń, podziemnych magazynów gazu, sieci dystrybucyjnej, w tym nowych przyłączy oraz na projekty energetyczne.


PGNiG SA podpisało 22 maja 2012 r. z ING Bankiem Śląskim SA i Bankiem Polska Kasa Opieki SA umowę pięcioletniego programu emisji obligacji krajowych do kwoty 4,5 mld zł.


Zespół Prasowy


PGNiG SA

Powrót