Aktualności

Drukuj

26.11.2009 PGNiG SA i Petrolinvest SA podpisały umowę o współpracy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Petrolinvest SA podpisały 25 listopada 2009 roku umowę ramową dotyczącą współpracy w zakresie działalności poszukiwawczo -  wydobywczej oraz realizacji prac geologicznych.

Współpraca obu firm dotyczyć będzie terenów koncesji należących obecnie do Petrolinvest, a także pozyskanych przez tę firmę w przyszłości. PGNiG przejmie kontrolę operacyjną oraz zarządzanie całością prac geologicznych prowadzonych na terenie koncesji Petrolinvestu. Z tego tytułu  PGNiG będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż 2 mln USD.

Strony ustaliły, że dla prawidłowej koordynacji i nadzoru prac powołają czteroosobowy Komitet Sterujący. Powstanie także Komitet Operacyjny do spraw zarządzania operacyjnego i realizacji współpracy, w tym wykonania prac geologicznych. Ponadto PGNiG przysługuje prawo powołania Przewodniczącego Komitetu Operacyjnego, a Petrolinvest zobowiązuje się zapewnić osobie wskazanej przez Zarząd PGNiG powołanie do Rady Nadzorczej Petrolinvest.

PGNiG SA będzie odpowiedzialne za  koncepcję  prac geologicznych na obszarach objętych koncesjami. Strony wspólnie podejmą decyzję o zakresie tych działań, w tym wykonaniu głębokiego odwiertu.

Petrolinvest zobowiązuje się do rekomendowania PGNiG oraz spółek z grupy  PGNiG, do projektów poszukiwawczo-wydobywczych oraz prac geologicznych dotyczących poszukiwania i eksploatacji węglowodorów.

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o planowanych przedsięwzięciach poszukiwawczo - wydobywczych w krajach byłej Wspólnoty Niepodległych Państw. W przypadku podjęcia wspólnych prac zmierzających do nabycia/objęcia udziałów w nowych spółkach prowadzących działalność w zakresie poszukiwania lub wydobycia węglowodorów, Strony zapewnią sobie wsparcie w zakresie prowadzonego due diligence, opracowania struktury ewentualnej transakcji oraz wspólnego finansowania ewentualnego nabycia.

Petrolinvest udziela PGNiG opcji na nabycie akcji lub aktywów Petrolinvest. W każdej chwili PGNiG może wezwać Petrolinvest do negocjacji dotyczących objęcia akcji Petrolinvest lub objęcia udziałów w aktywach Grupy Petrolinvest.

Petrolinvest zobowiązuje się do informowania o rozmowach prowadzonych z innymi inwestorami finansowymi i strategicznymi. PGNiG będzie posiadać prawo pierwokupu, na warunkach nie mniej korzystnych niż proponowane przez Petrolinvest innym inwestorom.

Joanna Zakrzewska

Rzecznik Prasowy PGNiG
Powrót