Aktualności

Drukuj

02.12.2004 PGNiG S.A. przed prywatyzacją

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., po zaakceptowaniu przez Radę Ministrów w dniu 5 października 2004 r., Programu restrukturyzacji i prywatyzacji, rozpoczęło przygotowania do procesu prywatyzacji.

Nowy program zobowiązuje PGNiG S.A. do przekazania MSP udziałów w operatorze systemu przesyłowego (OSP) czyli spółce PGNiG Przesył Sp z o.o., która funkcjonuje od 1 lipca br. Obecnie trwają prace nad procesem zbycia na rzecz Skarbu Państwa pakietu 100 proc. akcji PGNiG-Przesył. Dzięki temu Państwo zachowa kontrolę nad systemem przesyłowym. OSP będzie korzystał z systemu przesyłowego PGNiG S.A. na podstawie wieloletniej umowy leasingowej i będzie stopniowo odkupywał majątek rozpoczynając od tzw. elementów aktywnych czyli tłoczni, węzłów systemowych i stacji gazowych I–go stopnia oraz systemu pomiarowego.
Wydzielenie ze struktur PGNiG S.A. działalności poszukiwawczo-wydobywczej nastąpi w terminie do końca 2006 roku, po wprowadzeniu akcji PGNiG S.A. do obrotu publicznego i przeprowadzeniu restrukturyzacji finansowej, dotyczącej w szczególności zobowiązań długoterminowych.
W nowym programie została określona ścieżka prywatyzacyjna PGNiG S.A. W terminie do końca I półrocza 2005r nastąpi debiut giełdowy Spółki. Kapitał PGNiG S.A zostanie podniesiony i ulokowany na rynku poprzez emisję i sprzedaż akcji. Skarb Państwa utrzyma kontrolę nad PGNiG S.A. zachowując minimum 51 proc akcji czyli pakiet większościowy.
Spółka zostanie dokapitalizowana, co pozwoli jej m.in. na zmniejszenie zadłużenia i przyspieszenie realizacji inwestycji związanych z bezpieczeństwem energetycznym.
Środki pozyskane z podniesienia kapitału zostaną przeznaczone m.in. na restrukturyzację zadłużenia. Dzięki temu możliwe będzie sfinansowanie inwestycji mających na celu zwiększenie zdolności magazynowych poprzez rozbudowę podziemnych magazynów gazu oraz rozbudowę infrastruktury przesyłowej. Ponadto zwiększone zostanie wydobycie krajowe gazu ziemnego z 4,1 mld m sześc. w 2003 r. do 5,5 mld m sześc. w latach 2006-2007.
Prywatyzacja oznacza też objęcie – zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji – pakietu 15% akcji przez pracowników spółki. Z przeprowadzonych szacunków wynika, że liczba osób uprawnionych do objęcia akcji pracowniczych wynosi ponad 61 tys. osób.
Spółki gazownictwa znajdujące się w strukturze Grupy Kapitałowej PGNiG (spółki zajmujące się dystrybucją gazu wydzielone z PGNiG S.A. 1 stycznia 2003 r.) nie będą prywatyzowane. PGNiG S.A. zachowa w nich 100 % udziałów.
26 października 2004r Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. podpisało umowę z firmą HSBC Investment Services (Poland) Sp z o.o., która została wybrana na doradcę strategicznego ds. maksymalizacji wartości PGNiG S.A. w procesie prywatyzacji. Wcześniej wybrany został doradca prawny – firma Weil, Gotshal and Manges.
Obaj doradcy prowadzą prace zmierzające do zoptymalizowania strategii rozwoju zapewniającej podniesienie wartości PGNiG S.A., przygotowania spółki do prywatyzacji oraz przeprowadzenie publicznej emisji akcji.
HSBC i Weil, Gotshal and Manges odpowiadają za opracowanie analiz przedprywatyzacyjnych, zgromadzenie informacji i danych finansowych niezbędnych do sporządzenia prospektu emisyjnego i przygotowanie prospektu emisyjnego PGNiG SA.
W chwili obecnej gromadzone są dane i informacje niezbędne do przeprowadzenia analiz przedprywatyzacyjnych, na podstawie których zostanie przygotowany prospekt emisyjny. Złożenie prospektu emisyjnego PGNiG S.A. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jest planowane w I kwartale 2005 r.
***
W 2004 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zanotowało wzrost sprzedaży gazu w stosunku do roku ubiegłego. W okresie do września 2004 r. sprzedaż wyniosła 9,2 mld m sześc. gazu w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku sprzedaż gazu zwiększyła się o 470 mln m sześc. (5,4 %). Powodem wzrostu ilości sprzedanego gazu było zwiększone zapotrzebowanie na gaz ziemny klientów PGNiG S.A. m.in. zakładów azotowych i hut oraz sektora energetyki.
W związku ze wzrostem sprzedaży gazu PGNiG S.A. zwiększyło m.in. wydobycie gazu krajowego, w tym gazu wysokometanowego o 14 % .
Spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe za trzy kwartały 2004 r.: zysk ze sprzedaży wyniósł 1,13 mld zł, a zysk netto 567 mln zł.

PGNiG S.A. pozyskuje gaz ziemny z następujących źródeł (wg danych z 2003r):
- 4,1 mld m sześc z wydobycia krajowego
- 6,7 mld m sześc gazu z kierunku wschodniego (Rosja)
- 1 mld m sześc. z kierunku zachodniego (z Niemiec i z Norwegii),
- 1 mld z kierunku ukraińskiego (gaz ukraiński i turkmeński).
Zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2003 r. wyniosło 12,8 mld m sześc.
Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jest jedną z sześciu spółek gazownictwa wydzielonych ze struktur PGNiG S.A. 1 stycznia 2003 r. prowadzącą działalność w obszarze dystrybucji oraz detalicznego obrotu gazem. W skład spółki wchodzą oddziały: Zakład Gazowniczy w Kaliszu, Zakład Gazowniczy w Koszalinie, Zakład Gazowniczy w Poznaniu i Zakład Gazowniczy w Szczecinie. WSG Sp. z o.o. zatrudnia ok. 2200 osób. Spółka obsługuje 850 tys. klientów, którym w 2003 roku sprzedała 1,3 mld m sześc. gazu w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, a w ciągu 10 miesięcy 2004 r. ponad 1 mld m sześc. gazu w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy.
Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu zajmuje się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie pięciu województw północnej i zachodniej Polski. W ZZGNiG pracuje prawie 1800 osób. W 2003 r. wydobycie gazu przez ZZGNiG wyniosło prawie 2,4 mld m sześc. w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, a w I półroczu 2004 r. – 1,15 mld m sześc. w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy. Produkcja ropy wyniosła 441, 6 tys. ton w 2003 r. oraz 276,8 tys. ton w I półroczu 2004 r.
Dodatkowych informacji udzielają:
Małgorzata Przybylska
Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej
Rzecznik Prasowy Zarządu PGNiG SA
tel. (022) 691-79-55
Leszek Łuczak
Rzecznik Prasowy
Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
tel. (061) 854-53-65, 0-601-73-00-43
Powrót