Aktualności

Drukuj

27.06.2019 Informacja dla Klientów PGNiG Obrót Detaliczny

Komunikat o procesie zmiany cen energii elektrycznej w 2019 roku

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw podjęliśmy działania zmierzające do przygotowania i wdrożenia odpowiednich zmian w systemach rozliczeniowych. Zmiana cen oraz korekta rozliczeń zrealizowana zostanie po zakończeniu prac legislacyjnych związanych z nowelizacją ustawy oraz  po publikacji przepisów wykonawczych - w trybie i w terminach określonych przepisami prawa.

Uprzejmie prosimy naszych Klientów o uiszczanie opłat we wskazanych terminach i wysokości widniejącej na fakturze, co pozwoli uniknąć ewentualnych przypomnień o płatnościach, które może automatycznie skalkulować i wysłać system informatyczny.


Aktualizacja 12.07.2019 - Informacja w sprawie składania oświadczeń potwierdzających status odbiorcy końcowego

W związku z nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210) przypominamy, że podmioty spełniające przesłanki z art. 5 ust. 1a pkt. 2-5 ustawy, tj. mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy zobowiązane są do złożenia, w terminie w niej określonym, oświadczenia potwierdzającego status jednego z powyżej wymienionych odbiorców końcowych.

Oświadczenie prosimy dosłać jako skan na adres korekty@pgnig.pl, zostawić osobiście w dowolnym Biurze Obsługi Klienta lub dostarczyć pocztą albo kurierem na adres do korespondencji podany w umowie lub na fakturze. Adresy i godziny otwarcia Biur Obsługi Klienta dostępne są pod adresem www.pgnig.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 801 800 234 lub bezpośrednio w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

Dla Klientów posiadających dedykowanego do obsługi Doradcę prosimy o kontakt do niego. Dane kontaktowe Doradcy znajdą Państwo pod adresem biznes24.pgnig.pl.

Ustawa jest dostępna pod http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002538

Powrót