Konsumencie – pamiętaj o swoich prawach!

Podpisując umowę stajesz się konsumentem – co to oznacza?

Artykuł 22 Kodeksu Cywilnego definiuje konsumenta jako osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W momencie podpisania umowy na dostawy energii (prądu i/lub gazu) np. na potrzeby gospodarstwa domowego stajesz się wiec konsumentem, który jest odpowiednio chroniony przez obowiązujące prawo.

Czym jest prawo do swobodnego wyboru dostawcy gazu i energii elektrycznej?

Każdy indywidualny odbiorca gazu i energii elektrycznej ma prawo zmienić dostawcę. Procedury zmiany sprzedawcy są dość proste i korzystne dla konsumentów. Niestety regulacje są często nieodpowiednio wykorzystywane przez nieuczciwych sprzedawców, którzy nakłaniają konsumentów do zmiany sprzedawcy wbrew ich woli.

Jak sprawdzić uczciwość sprzedawcy?

Nieznany sprzedawca proponuje Ci dostawę energii. Ty masz wątpliwości. Co zrobić? Przed podpisaniem umowy spytaj koniecznie o to:

  • czy oferta uwzględnia opłatę handlową?
  • czy oferta zawiera jakieś dodatkowe, ukryte koszty?
  • czy oferta zakłada tylko sprzedaż, czy też dystrybucję energii?
  • jak wygląda proces reklamacji?

Podpisanie umowy we własnym domu daje konsumentowi dodatkowe prawa – jakie?

Konsument, zawierający umowę poza lokalem przedsiębiorstwa np. w swoim domu, jest szczególnie chroniony. Posiada prawo do jasnej i zrozumiałej informacji o jej warunkach. Sprzedawca ma bezwzględny obowiązek poinformować Cię o nazwie firmy, danych adresowych, danych do kontaktu, a także szczegółowych warunkach umowy, ze szczególnym uwzględnieniem stawek, opłat stałych i opłat zmiennych. Masz prawo wiedzieć, które ceny zawierają VAT (są cenami brutto), a które są cenami netto (do których trzeba zaliczyć podatek VAT).

Sprzedawca musi Cię także poinformować o:

  • okresie trwania umowy
  • sposobie rozliczania i dostarczania faktur
  • dodatkowych opłatach i usługach

Podpisałeś umowę z nieuczciwym sprzedawcą – co teraz?

Podstawowym prawem każdego konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, jest odstąpienie od umowy. Masz prawo zrezygnować z zawartej umowy, bez podawania przyczyny odstąpienia w ciągu 14 dni od jej podpisania. Pamiętaj, że sprzedawca nie może obciążyć Cię z tego tytułu żadną karą umowną.